Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 06/04/2021

DUYURU

Belediye Meclisimiz, 06.04.2021 Salı günü saat 18.00’de Fuat Edip Baksı Mahallesi, Altınyol Caddesi No:75 adresindeki Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

 

                                                                                                                                                                Serdar SANDAL

                                                                                                                                                               Belediye Başkanı

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

02.04.2021 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI

                                                                                                                               06.04.2021

                                                                                                                                 Salı

                                                                                                                                 Saat : 18.00

                                                                                                                                 (2. Birleşim)

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

02.04.2021 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-51) Bayraklı Belediyesi ile Tunceli ilinin, Hozat Belediyesi'nin Kardeş (Belediye) Şehir olması hk.

 

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2055) Belediyemiz emrinde görev yapmakta olan, hizmet süresi ve müktesebine karşılık derece yükselmesi yapılması uygun görülen 3 personelin; Belediye Meclisimizce ihdas edilen kadro derecelerinin unvanlarına karşılık gelen kadro dereceleri ile değiştirilmesi hk.

 

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2054) 02/04/2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetvellerinde 5393 sayılı yasanın 49. Maddesi uyarınca dahil olduğumuz C-15 grubundaki henüz ihdas edilmeyen 2 adet müdür kadrosundan 1 adedinin ihdas edilmesi hk.

 

4- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2651) Belediye Meclisimizin 07/05/2009 tarih 18/09 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1 dereceli Tekniker kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1 dereceli Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi hk.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1378) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NIC pafta, 32807 ada, 62 nolu parseldeki 899/17677 (8.99 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1998) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25N-IA pafta, 37101 ada, 16 nolu parseldeki 214/8201(6.42m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1838) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IID pafta, 32833 ada, 16 nolu parseldeki 25/39 (75,00m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince diğer hissedarlara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

 

8- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-553) İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Çay Mahallesi, L18A04C1A paftada, 40056 ada 3 no.lu parselin güneybatı köşesinde kalan ve yürürlükteki  imar planında Katlı Pazar Yeri+Yeraltı Otopark alanı olarak ayrılmış alan içerisinde bulunan 2,50 m. x 5.00 m. ebatlarında 1 adet mevcut trafo yerinin imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

 

IV. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-52) Mansuroğlu Mahallesi 273/3 Sokak ile 273/4 Sokak arasında bulunan Ressamlar Sokağı olarak bilinen alanda "SÜHEYLA ERDÖNMEZ Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi" ismi verilmesi şartı ile #200.000# TL (ikiyüzbin Türk Lirası) nakdi bağışın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18'inci maddesinin g bendi ve 38'inci maddesinin g bendi hükmü gereği kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kültür Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2362) Bayraklı İlçesi, Onur Mahallesi, 26M-3A ile 26M-2D paftalarda, 7398 sokak ile 7356/8 sokak arasında kalan imar planında Belediye Hizmet Alanı (Kreş) olan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz üzerine, Belediyemizin uygun göreceği şirket veya sponsor firmalarla yapılacak şartlı bağış anlaşması kapsamında uygulama projelerinin hazırlatılması ve uygulama projelerine uygun olarak gündüz bakım evi projesi yapım işinin yapılarak hizmete kazandırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun, Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin (g) bendindeki "Şartlı Bağışları Kabul Etmek" hükmü doğrultusunda, yine aynı yasanın Belediye Başkanının görev ve yetkileri başlıklı 38. maddesinin (g) bendindeki  "Yetkili Organların Kararını Almak Şartı ile Sözleşme Yapmak" hükmü gereği söz konusu taşınmazlarda şartlı bağış ile yapılacak tadilat çalışması için protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Eğitim, Kültür, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

3- (SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-331) Dünya genelinde pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (Covıd-19) süreci kapsamında ilçemiz sınırlarında bulunan açık alan, park ve bahçelerde, çeşitli spor aktiviteleri ve spor kursları sosyal mesafe kurallarına uyulmak şartıyla vatandaşlarımızın hizmetine açılmış  ve Spor İşleri Müdürlüğüne bağlı tesis ve spor salonlarında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından belirlenen kurallara uygun bir şekilde faal olarak devam etmekte olan tüm spor kurslarımızın 2021 yılı içerisinde kurs kayıt ücreti talep edilmeksizin vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi, Çocuk Gençlik ve Spor Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1782) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 14146 ada, 1 parselde kayıtlı Belediyemize ait 9.623,38 m2 yüzölçümlü taşınmazın 5.573,35 m2’lik kısmına isabet eden hissemizin 6183 sayılı Kanuna göre Belediyemizin vergi borçlarına karşılık olarak 7.802.683,99 TL bedelle Maliye Hazinesine devredilmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Eğitim Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-597) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, Bayraklı Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarihli ve 93 sayılı kararı ile imar planı ve imar uygulamalarının durdurulmasına karar verilen alanda kalan, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 37091 ada, 1 parselde yapılacak okul inşaatına ilişkin yapı ruhsatı tanzim edilmesi talebi doğrultusunda, söz konusu parselin imar planı ve imar uygulamalarının durdurulduğu alan dışına çıkarılarak, parselde yürürlükteki imar planı doğrultusunda uygulama yapılmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Eğitim, Kent Konseyi, Çocuk Gençlik ve Spor, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

V. YENİDEN GÜNDEME ALINAN ÖNERGELER

 

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-1620) 2020 yılı Faaliyet Raporu hk.

 

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VIII.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.