Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 21/05/2021

DUYURU

Belediye Meclisimiz 21.05.2021 Cuma günü saat 18.00’de Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

                                                                                                                                                                        Serdar SANDAL

                                                                                                                                                                       Belediye Başkanı

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

17.05.2021 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI

                                                                                                                               21.05.2021

                                                                                                                                 Cuma

                                                                                                                                 Saat : 18.00

                                                                                                                                 (2. Birleşim)

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

17.05.2021 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1204) Belediyemiz İhtisas Komisyonlarından, mevcut "Çocuk, Gençlik ve Spor Komisyonu" adının "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" olarak değiştirilmesi hk.

 

2- (BAŞKANLIK MAKAMI-76) Belediyemizin ortağı olduğu S.S. Bayraklı Emek Dünyası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimizin tüzel kişiliğine yetkilendirilmiş olan Selda ARSLAN'ın istifası nedeniyle yerine Bayraklı Belediyesinin tüzel kişiliğini temsil etmeye yetkilendirilen Tülay ŞAROĞLU'nun belediyenin tüzel kişiliğini temsilen yönetim kurulu seçimine aday olarak katılmaya yetkilendirilmesi ile ilgili meclis kararı alınması hk.

 

3- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-410) Belediyemizin çocuk katılımı konularında yürüttüğü faaliyetlere kurumsal nitelik kazandırılması, çocuk hakları, istismarı ve ihmaline dönük bilinçlenmenin yaygınlaştırılması, bu doğrultuda UNICEF ve Avrupa Birliği' ne üye ülkelerin belediyeleri, konuyla ilgili STK’lar ve kamu kurumları ile  gerçekleştirilecek olan etkinlik, çalışma ve projelerin ulusal ve uluslararası ölçekte yürütülmesi, tüm çocuklar için; telafi eğitimlerini sağlamak, kültür, sanat ve spor etkinliklerini yaygınlaştırmak üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde "Çocuk Hakları Birimi" kurulması hk.

 

 

 

 

IV. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-3206) Belediye  Meclisinin 06/04/2021 tarih ve 48 sayılı kararıyla onaylı 1 dereceli Ulaşım Hizmetleri Müdürü kadrosuna karşılık olarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün kurulmasının kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-759) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 37901 ada, 1 parselde yapılacak okul inşaatına ilişkin yapı ruhsatı tanzim edilmesi talebi doğrultusunda, söz konusu taşınmazın Bayraklı Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarihli ve 93 sayılı kararı ile imar planı ve imar uygulamalarının  durdurulmasına karar verilen alan dışına çıkarılarak, taşınmazda yürürlükteki imar planı doğrultusunda uygulama yapılmasına ilişkin Bayraklı Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarihli ve 54 sayılı kararında, taşınmazın ada numarası sehven "37091"  olarak belirtilmiş olup;  bahsi geçen meclis kararında "37091" olarak belirtilen ada numarasının "37901" olarak düzeltilmesinin kabulüne ilişkin İmar, Eğitim Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-760) İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 09.04.2021 tarih ve 23956042 sayılı yazısı ile Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi, 25O-IVa ve IVb  paftalarda,  3849 ada 2 ve 3 parsellerde yer alan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı KAKS:0,60  yapılaşma koşullu İLKOKUL alanının, TAKS:0.30, KAKS:1.20, Yençok=4 Kat ve tüm bahçe mesafelerinin 5 metre olacak şekilde yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin talebi doğrultusunda Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Eğitim Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-758) 14.02.2020 tarih, 7221 sayılı Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinde yapılan değişiklik doğrultusunda, Bayraklı İlçesinin Soğukkuyu, Postacılar, Onur, Yamanlar ile Org. Nafiz Gürman  Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisinin (PİN-UİP:35982541), Bayraklı Belediye Meclisinin 01.02.2021 tarih ve 24 sayılı kararıyla kabul edilmesini takiben alınan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2021 tarih ve 05.399 sayılı kararında, "... Plan notu şeklinde iletilen kat adetlerinin İlçe Belediyesince 01.07.2021 tarihine kadar imar planlarına aktarılması..." koşulu ile (süreli) uygunluğuna karar verilmiştir. Bu doğrultuda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin söz konusu meclis kararı ile onaylanan plan notunda belirlenen kat adetlerinin imar planlarına aktarılması için Plan ve Proje Müdürlüğümüzce hazırlanan Soğukkuyu, Postacılar, Onur, Yamanlar ile Org. Nafiz Gürman Mahallelerinde kat adeti belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Kentsel Dönüşüm Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-757) 14.02.2020 tarih, 7221 sayılı Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinde yapılan değişiklik doğrultusunda, Bayraklı İlçesinin 75. Yıl, Fuat Edip Baksı, Osmangazi, Manavkuyu, Mansuroğlu, Adalet ve Tepekule Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisinin (PİN-UİP:35226814), Bayraklı Belediye Meclisinin 01.02.2021 tarih ve 25 sayılı kararıyla kabul edilmesini takiben alınan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2021 tarih ve 05.398 sayılı kararında, "... Plan notu şeklinde iletilen kat adetlerinin İlçe Belediyesince 01.07.2021 tarihine kadar imar planlarına aktarılması..." koşulu ile (süreli) uygunluğuna karar verilmiştir. Bu doğrultuda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin söz konusu meclis kararı ile onaylanan plan notunda belirlenen kat adetlerinin imar planlarına aktarılması için Plan ve Proje Müdürlüğümüzce hazırlanan 75. Yıl, Fuat Edip Baksı, Osmangazi, Manavkuyu, Mansuroğlu, Adalet ve Tepekule Mahallelerinde kat adeti belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Kentsel Dönüşüm Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

6- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-2232) 2020 Mali Yılı Kesin Hesabının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VII.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.