Meclis Çalışmaları

17/05/2021

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 DÖNEMİNİN MAYIS AYI TOPLANTISININ 17.05.2021 GÜNLÜ I. BİRLEŞİME AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

06.04.2021 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

1- (İbrahim BALIKÇI-BİLA) "Hayvan Hakları Komisyonu" kurulmasına ilişkin meclis üyesi önergesi Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 11. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-2232) 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı hk.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-3206) Belediye Meclisinin 06/04/2021 tarih ve 48 sayılı kararıyla onaylı 1 dereceli Ulaşım Hizmetleri Müdürü kadrosuna karşılık olarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün kurulması hk.

HUKUK KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

3- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-724) 07.01.2021 Karar Tarih ve 13 Karar No'lu Meclis Kararımız ekinde yer alan 2021 yılı için mesken ve işyerlerine tahakkuk ettirilen evsel katı atık bedelleri tarife cetvellerinde yer alan Sağlık Ocağı tarifesinin 250 TL/AY olarak değiştirilmesi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

4- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2953) Altyapı ve Ulaştırma Koordinasyon sisteminde yer alan harç bedellerinin  AYKOME ile görüşmeler neticesinde bu harç bedelleri Bakanlık'a bağlı kuruluşların birim fiyatı baz alınarak altyapı kazı izni harcının oluşturulması hk.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) + ÇEVRE VE SAĞLIK + HUKUK + İMAR + KENT KONSEYİ KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

5- (ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ-208) Sermayesinin %100 ü Bayraklı Belediyesi’ne ait olan Baybel Genel Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 06.08.2020 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul ile şirket yönetim kurulu başkanlığına 3 yıl süre ile seçilen BERK ULUSAL’ın, tüm genel kurul toplantılarında Bayraklı Belediyesi’nin tüzel kişiliğini temsil etmeye yetkilendirilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :56

6- (ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ-207) Sermayesinin %100 ü Bayraklı Belediyesi’ne ait olan Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 06.08.2020 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul ile şirket yönetim kurulu başkanlığına 3 yıl süre ile seçilen GAFFAR AKKEL’in, tüm genel kurul toplantılarında Bayraklı Belediyesi’nin tüzel kişiliğini temsil etmeye yetkilendirilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :57

 

7- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-759) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 37901 ada, 1 parselde yapılacak okul inşaatına ilişkin yapı ruhsatı tanzim edilmesi talebi doğrultusunda, söz konusu taşınmazın Bayraklı Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarihli ve 93 sayılı kararı ile imar planı ve imar uygulamalarının  durdurulmasına karar verilen alan dışına çıkarılarak, taşınmazda yürürlükteki imar planı doğrultusunda uygulama yapılmasına ilişkin Bayraklı Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarihli ve 54 sayılı kararında, taşınmazın ada numarası sehven "37091"  olarak belirtilmiş olup;  bahsi geçen meclis kararında "37091" olarak belirtilen ada numarasının "37901" olarak düzeltilmesi hk.

EĞİTİM + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

8- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-760) İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 09.04.2021 tarih ve 23956042 sayılı yazısı ile Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi, 25O-IVa ve IVb  paftalarda,  3849 ada 2 ve 3 parsellerde yer alan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı KAKS:0,60  yapılaşma koşullu İLKOKUL alanının, TAKS:0.30, KAKS:1.20, Yençok=4 Kat ve tüm bahçe mesafelerinin 5 metre olacak şekilde yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin talebi doğrultusunda Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

EĞİTİM + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

9- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-757) 14.02.2020 tarih, 7221 sayılı Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinde yapılan değişiklik doğrultusunda, Bayraklı İlçesinin 75. Yıl, Fuat Edip Baksı, Osmangazi, Manavkuyu, Mansuroğlu, Adalet ve Tepekule Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisinin (PİN-UİP:35226814), Bayraklı Belediye Meclisinin 01.02.2021 tarih ve 25 sayılı kararıyla kabul edilmesini takiben alınan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2021 tarih ve 05.398 sayılı kararında, "... Plan notu şeklinde iletilen kat adetlerinin İlçe Belediyesince 01.07.2021 tarihine kadar imar planlarına aktarılması..." koşulu ile (süreli) uygunluğuna karar verilmiştir. Bu doğrultuda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin söz konusu meclis kararı ile onaylanan plan notunda belirlenen kat adetlerinin imar planlarına aktarılması için Plan ve Proje Müdürlüğümüzce hazırlanan 75. Yıl, Fuat Edip Baksı, Osmangazi, Manavkuyu, Mansuroğlu, Adalet ve Tepekule Mahallelerinde kat adeti belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği önerisi hk.

İMAR + KENTSEL DÖNÜŞÜM KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

10- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-758) 14.02.2020 tarih, 7221 sayılı Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinde yapılan değişiklik doğrultusunda, Bayraklı İlçesinin Soğukkuyu, Postacılar, Onur, Yamanlar ile Org. Nafiz Gürman  Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisinin (PİN-UİP:35982541), Bayraklı Belediye Meclisinin 01.02.2021 tarih ve 24 sayılı kararıyla kabul edilmesini takiben alınan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2021 tarih ve 05.399 sayılı kararında, "... Plan notu şeklinde iletilen kat adetlerinin İlçe Belediyesince 01.07.2021 tarihine kadar imar planlarına aktarılması..." koşulu ile (süreli) uygunluğuna karar verilmiştir. Bu doğrultuda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin söz konusu meclis kararı ile onaylanan plan notunda belirlenen kat adetlerinin imar planlarına aktarılması için Plan ve Proje Müdürlüğümüzce hazırlanan Soğukkuyu, Postacılar, Onur, Yamanlar ile Org. Nafiz Gürman Mahallelerinde kat adeti belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği önerisi hk.

İMAR + KENTSEL DÖNÜŞÜM KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

11- (İbrahim BALIKÇI-BİLA) "Hayvan Hakları Komisyonu" kurulması; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına istinaden meclis ihtisas komisyonu olarak Hayvan Hakları Komisyonunun 4 üyeden oluşacak şekilde 2022 yılı Nisan ayına kadar görev yapmak üzere kurulması uygun görülerek kabul edilmiş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda;

 

HAYVAN HAKLARI  KOMİSYONU'na

1- İbrahim BALIKÇI

2- Serap KESKİN

3- Kıyasettin AYDEMİR

4- Emre DEMİR

Meclis İhtisas Komisyon Üyeliğine seçilmesi

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :58

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-51) Bayraklı Belediyesi ile Tunceli ilinin, Hozat Belediyesi'nin Kardeş (Belediye) Şehir olmasının kabulüne ilişkin Hukuk, Kültür, Kent Konseyi Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :59

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1838) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IID pafta, 32833 ada, 16 nolu parseldeki 25/39 (75,00m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince diğer hissedarlara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :60

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1378) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC pafta, 32807 ada, 62 nolu parseldeki 899/17677 (8.99 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :61

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1998) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IA pafta, 37101 ada, 16 nolu parseldeki 214/8201(6.42m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :62

 

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-553) İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Çay Mahallesi, L18A04C1A paftada, 40056 ada 3 no.lu parselin güneybatı köşesinde kalan ve yürürlükteki  imar planında Katlı Pazar Yeri+Yeraltı Otopark alanı olarak ayrılmış alan içerisinde bulunan 2,50 m. x 5.00 m. ebatlarında 1 adet mevcut trafo yerinin imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin reddine ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal Konutlar komisyonları (oybirliği) ortak raporu

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :63

 

VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (Meclis üyesi Gamze Gül ÇAMUR, İpek KUL, Muhammet ŞAHİN’in mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

IX. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Toplantı Tarihi : 21.05.2021

Toplantı Saati   : 18:00

Toplantı Yeri    : Bayraklı Belediyesi Meclis Toplantı Salonu      

 

 

 

                                                                                                                     Serdar SANDAL

                                                                                                                      Meclis Başkanı