Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 01/06/2021

 

DUYURU

 

Belediye Meclisimiz, 01.06.2021 Salı günü saat 18.00’de Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

                      Serdar SANDAL

                                                                                                                                                  Belediye Başkanı   
 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

 

                                                                                                          01.06.2021

                                                                                                          Salı

                                                                                                          Saat : 18.00

 

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

21.05.2021 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

 

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2664) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta, 32943 ada, 12 parsel 152,00 m² yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

 

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-811) Bayraklı İlçesi, Org. Nafiz Gürman Mahallesi, 26M-3a paftada, 7170 sokak ile 7171 sokak kesişiminde bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Semt Oyun Alanı" olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 4 m. ebatlarında 1 adet regülatör yeri belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

 

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-812) Bayraklı İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 25N-2b paftada, 596/1 ile 597 Sokaklar arasında bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "park" olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 4 m. ebatlarında 1 adet regülatör yeri belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

 

 

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-813) Bayraklı İlçesi, Emek Mahallesi, 25M-1b paftada, 7243/1 sokakta bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "park" olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 4 m. ebatlarında 1 adet regülatör yeri belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

 

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-814) Bayraklı İlçesi, Onur Mahallesi, 26M4b pafta, 7370 Sokak üzerinde bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park" alanı olarak belirlenmiş olan alanda, 4 m. x 4 m. ebatlarında "Regülatör Alanı" ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

 

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-815) Bayraklı İlçesi, Tepekule Mahallesi, L18A04c1d pafta, 2086/7 Sokak üzerinde bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park" alanı olarak belirlenmiş olan alanda, 4 m. x 4 m. ebatlarında "Regülatör Alanı" ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

 

7- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1087) Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarih 65 sayılı kararıyla kurulmuş olan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Çalışma Usül ve Esaslarına Dair  Yönetmeliği hk.

 

8- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-452) Çocukların cinsel sömürü ve cinsel istismara karşı korunmasına ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan ''Lanzarote Sözleşmesi'nin'' ''Beşte Bir Kampanyası'' kapsamında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından hazırlanan ''Çocuğa Karşı Cinsel Şiddetin Durdurulması İçin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Anlaşması'nın'' Bayraklı Belediyemiz tarafından da kabul edilerek imzalanması ve imzalamaya yetkili kişi olarak Belediye Başkanımız Sayın SerdalSANDAL'ın yetkilendirilmesi hk.

 

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1204) Belediyemiz İhtisas Komisyonlarından mevcut "Çocuk, Gençlik ve Spor Komisyonu" adının "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" olarak değiştirilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çocuk, Gençlik ve Spor Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-724) 07.01.2021 Karar Tarih ve 13 Karar No'lu Meclis Kararımız ekinde yer alan 2021 yılı için mesken ve işyerlerine tahakkuk ettirilen evsel katı atık bedelleri tarife cetvellerinde yer alan Sağlık Ocağı tarifesinin 250 TL/AY olarak değiştirilmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

3- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2953) Altyapı ve Ulaştırma Koordinasyon sisteminde yer alan harç bedellerinin  AYKOME ile görüşmeler neticesinde bu harç bedelleri Bakanlık'a bağlı kuruluşların birim fiyatı baz alınarak altyapı kazı izni harcının oluşturulmasının kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

VII. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

 

1- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-410) Belediyemizin çocuk katılımı konularında yürüttüğü faaliyetlere kurumsal nitelik kazandırılması, çocuk hakları, istismarı ve ihmaline dönük bilinçlenmenin yaygınlaştırılması, bu doğrultuda UNICEF ve Avrupa Birliği' ne üye ülkelerin belediyeleri, konuyla ilgili STK’lar ve kamu kurumları ile gerçekleştirilecek olan etkinlik, çalışma ve projelerin ulusal ve uluslararası ölçekte yürütülmesi, tüm çocuklar için; telafi eğitimlerini sağlamak, kültür, sanat ve spor etkinliklerini yaygınlaştırmak üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde "Çocuk Hakları Birimi" kurulması hk.

 

(Önerge 21.05.2021 tarihinde yapılan Meclis Birleşiminde Hukuk, Eğitim, Kültür, Çocuk Gençlik ve Spor, Sosyal İşler, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Madde Bağımlılığı ile Mücadele, Engelliler Komisyonlarına havale edildi.)

 

VIII. DİLEK VE TEMENNİLER

IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

X. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.