Meclis Çalışmaları

03/08/2021

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 DÖNEMİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTISININ 03.08.2021 GÜNLÜ I. BİRLEŞİME AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

07.07.2021 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-614) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermekte olan Çocuk Meclisi Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) + ÇOCUK HAKLARI, GENÇLİK VE SPOR + EĞİTİM + HUKUK KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-1300) İzmir ili, Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi 255 ada 20 parsel ile 617 Sokak arasında bulunan park yapım işi kapsamında, 15.04.2021 tarihinde Belediyemiz ile Uluslararası Lions Dernekleri 118R Yönetim Çevresi Federasyonu arasında imzalanan protokol gereği Uluslararası Lions Dernekleri 118R Yönetim Çevresi Federasyonu tarafından taahhüt edilen 182.601,96 TL'lik ayni destek sağlanmış olup bahse konu parka "30 Ekim Lions Parkı" isminin verilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kültür, Kent Konseyi Komisyonları ile "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :85

 

2- (SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-808) Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Bayraklı Yüzme Havuzunun 2021 yılı ücret tarifesinin aylık 100,00TL olarak belirlenmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları ile "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :86

 

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3370) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIID pafta, 36179 ada, 13 parsel üzerinde 2981 sayılı İmar Affı Kanunundan yararlanmış gecekondu bulunan 50,00  m² olan taşınmaz mal, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Nazım İmar Planı Revizyonu ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince karara bağlanıncaya kadar, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının uygulamasına devam edilmesi halinde telafisi imkansız zararlar doğabileceğinden Bayraklı Belediye Meclisinin 07.11.2018 tarih 506 sayılı kararı ile imar planı ve imar uygulamaları durdurulan alanda kalmakta olup; İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIID pafta, 36179 ada, 13 parsel 50,00 m² yüz ölçümlü taşınmaz malın 2942 sayılı yasa hükümlerince tespit edilecek bedelden gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :87

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3066) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-3A pafta, 26305 ada, 30 nolu parseldeki 7/235 (7,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince diğer hissedarlara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :88

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3233) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, Yavuz Caddesi, No:321 adresinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait hizmet binası olarak kullanılan taşınmaz kamu yararına çalışan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Bayraklı İlçe Başkanlığı  adına  kamuya hizmet amacıyla kullanılmak üzere 3 yıllık süreyle bedelli tahsisinin yapılmasının reddine ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Sosyal Konutlar, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :89

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3232) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, Yavuz Caddesi, No:321/A adresinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait kafeterya olarak kullanılan taşınmaz kamu yararına çalışan Sivil Toplum Kuruluşu olan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Bayraklı İlçe Başkanlığı  adına  kamuya hizmet amacıyla kullanılmak üzere 3 yıllık süreyle bedelli tahsisinin yapılmasının  reddine ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Sosyal Konutlar, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :90

 

7- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1083) Bayraklı Belediye Meclisinin 05.03.2021 tarih, 41 sayılı Kararı ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2021 tarih, 05.301 sayılı Kararı ile ilçemizde Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan(K) sınırları belirlenen ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iş ve işlemleri belirleyen plan notuna göre yapılan uygulamalarda yaşanılan problemler İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.06.2021 tarih, 7476 sayılı yazısı ile bildirilmiş ve söz konusu yazıda bazı hükümlere ilişkin düzenlemeler talep edilmiş  olup; Bu kapsamda yaşanan sıkıntıları gidermek ve uygulamaları kolaylaştırmak adına Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan; Bayraklı İlçe sınırları içinde belirlenmiş olan Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlarda(K) yapılacak uygulamalara yönelik iş ve işlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Kent Konseyi, Sosyal Konutlar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afetler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :91

 

VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (Meclis üyesi İbrahim BALIKÇI, Şeyhmus BIÇAKÇI, Hayrullah TELLİ, Ahmet ÖZTEP’in mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

IX. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Toplantı Tarihi : 06.08.2021

Toplantı Saati   : 18:00

Toplantı Yeri    : Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu.

 

 

 

 

                                                                                                                     İsmail SARI

                                                                                                                Belediye Başkan V.

                                                                                                                   Meclis Başkanı