Meclis Çalışmaları

04/10/2021

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 DÖNEMİNİN EKİMAYI TOPLANTISININ 04.10.2021 GÜNLÜ I. BİRLEŞİME AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

07.09.2021tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

1- (VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1218) Mansuroğlu Mahallesi 273/3 Sokak ile 273/4 sokak arasında bulunan Kadın Dünyası ve Ressamlar Sokağı olarak bilinen alanda inşaatı devam etmekte olan müdürlüğümüz hizmet binasına 'Bayraklı Belediyesi Sokak Hayvanları Tanı ve Tedavi Merkezi’ adının verilmesine ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 7. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2812) Meclis Üyesi Sayın İbrahim BALIKÇI’nın  Bayraklı Belediyesi Meclis Üyeliğinden istifası nedeniyle boşalan Başkanlık Divanı Katip Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince yapılan gizli oylama sonucunda; Meclis Üyesi Sayın Zehra ONGUN asil üye olarak  görev yapmak üzere seçilmesi

NISBİ ÇOĞUNLUK İLE KABUL EDİLDİ :99

 

2- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2813) Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında "Komisyon üyelerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir." denilmekte olduğundan, Meclis Üyesi Sayın İbrahim BALIKÇI’nın  Bayraklı Belediyesi Meclis Üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle boşalan Deprem ve Afetler Komisyonu ve Hayvan Hakları Komisyonu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere yapılan işaretle oylama sonucunda Meclis Üyesi  Sayın Binali BİNGÖL görev yapmak üzere seçilmesi

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :100

 

3- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-4145) Bayraklı Belediyesi 2022 yılı Performans Programı hk.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

4- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-4146) Bayraklı Belediyesi 2022 yılı Bütçesi hk.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1685) Bayraklı İlçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25M-2a paftada yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam, 3 Kat(B-3) koşullu Konut alanında kalan 36822 nolu adanın bahçe mesafelerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + HUKUK + İMAR + KENTSEL DÖNÜŞÜM KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1714) Belediye Başkanlığımızca, İlimizde 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında Bayraklı İlçesinde hasar gören veya 6306 sayılı yasa kapsamında riskli bulunan yapıların yıkılarak yeniden yapılmasına ilişkin talepler kapsamında, yapıların yapıldıkları tarihten günümüze imar mevzuatında meydana gelen değişiklikler dolayısıyla ortaya çıkan inşaat alanı kayıplarının giderilerek, dönüşümün hızlandırılması amacıyla yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisi hk.

İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

 

                                                                                                                                       Serdar SANDAL

                                                                                                                                       Meclis Başkanı 

 

 

MECLİS TOPLANTISINA 5  DAKİKA ARA VERİLDİ.

 

 

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1714) Belediye Başkanlığımızca, İlimizde 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında Bayraklı İlçesinde hasar gören veya 6306 sayılı yasa kapsamında riskli bulunan yapıların yıkılarak yeniden yapılmasına ilişkin talepler kapsamında, yapıların yapıldıkları tarihten günümüze imar mevzuatında meydana gelen değişiklikler dolayısıyla ortaya çıkan inşaat alanı kayıplarının giderilerek, dönüşümün hızlandırılması amacıyla yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisinin kabulüne ilişkin İmar Komisyonu (oy birliği) raporuİhtisas Komisyon RaporlarınınGörüşülmesi bölümünün 8. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

 

7- (VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1218) Mansuroğlu Mahallesi 273/3 Sokak ile 273/4 sokak arasında bulunan Kadın Dünyası ve Ressamlar Sokağı olarak bilinen alanda inşaatı devam etmekte olan müdürlüğümüz hizmet binasına 'Bayraklı Belediyesi Sokak Hayvanları Tanı ve Tedavi Merkezi’ adının verilmesi hk.

HAYVAN HAKLARI + KÜLTÜR + MAHALLE SINIRLARI TESPİT + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1756) Belediyemiz 01.07.2021 tarih 75 Karar No'lu Meclis Kararıyla kurulmuş olan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 2021 yılı içerisinde yapılacak harcamalara esas bütçenin Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 03.05.05.02 ekonomik kodlu Taşıt Kiralama Giderlerinden toplam 1.256.000,00 TL'nin aşağıda tablodaki bütçe kodlarına belirtilen oranlarda dağıtılmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :101

 

2- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1683) Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışma esas ve hükümlerince yürütülen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışma alanını kapsayan iş ve işlemlerin, faaliyetlerinin yeni kurulan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne devredilmesi sebebiyle Temizlik İşleri Müdürlüğü "Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinde" yapılan değişiklilerin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :102

 

3- (ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ-1) 07.07.2021 tarih ve 84 sayılı Bayraklı Belediye Meclisi Kararı ile kurulmuş olan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin  kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :103

 

4- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-3058) 07.07.2021 tarihli ve 84 sayılı Meclis Kararı ile kurulmuş olan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün görev dağılımı neticesinde oluşan değişiklikler nedeni ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinin "b" bendine esas, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinde yapılan değişiklilerin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :104

 

5- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-3188) İlçemiz sınırları içerisinde Sakarya Caddesi ile İslam Kerimov Caddesi arasında yer alan Mansuroğlu Mahallesi ve Adalet Mahallesi sınırlarında kalan 1593/1 Sokağa cephesi bulunan tüm binaların zemin katındaki bağımsız bölümlerin içkili yer bölgesi olarak tespit edilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :105

 

6- (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ-9814) 03/06/2021 tarih 31500 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin 20/f(1) maddesinde belirtilen " İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir. " denilmekte olup;

Bu maddeye istinaden İbrahim Ethem Caddesi, Şehit Asteğmen Mesut Uslu, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Dumlupınar Caddesi, Ankara Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Yavuz Caddesi, Dumlupınar Caddesinde listelenen güzergahların; yol boyu ticaret

olarak teşekkül etmiş konut alanı olarak belirlenmesinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Kentsel Dönüşüm, Engelliler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :106

 

7- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1537) İzmir ili, Bayraklı İlçesi, Refik Şevket İnce Mahallesi, 26n-IIIc paftada, 40062 ada 1 nolu parselin gündeyinde kalan ve yürürlükteki imar planında "Park" olarak ayrılmış alan içerisine 7,50m.x4.60m ebatlarında 1 adet trafo yeri belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin "Çocuk Hakları, Gençlik ve Spor Komisyonu" ve İmar, Çevre ve Sağlık, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :107

 

8- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1714) Belediye Başkanlığımızca, İlimizde 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında Bayraklı İlçesinde hasar gören veya 6306 sayılı yasa kapsamında riskli bulunan yapıların yıkılarak yeniden yapılmasına ilişkin talepler kapsamında, yapıların yapıldıkları tarihten günümüze imar mevzuatında meydana gelen değişiklikler dolayısıyla ortaya çıkan inşaat alanı kayıplarının giderilerek, dönüşümün hızlandırılması amacıyla yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisinin kabulüne ilişkin İmar Komisyonu (oy birliği) raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :108

 

VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ(Meclis üyesi Gamze Gül ÇAMUR, Hayrullah TELLİ, Orhan TEMİZ, Muhammet ŞAHİN, Derviş KABACIK’ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

IX. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Toplantı Tarihi : 07.10.2021

Toplantı Saati   : 18:00

Toplantı Yeri    : Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu.

 

 

                                                                                                                     Serdar SANDAL

                                                                                                                      Meclis Başkanı