Meclis Çalışmaları

07/10/2021

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI EKİMAYI TOPLANTISININ          07.10.2021 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye  Başkanı                 : Serdar SANDAL.

Üyeler                        : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ - Hulisi BAŞARAN - Yeşim TEKOĞLU - Gamze Gül ÇAMUR - İrfan ÖNAL - Cindi Can POLAT -Serap KESKİN -  İpek KUL - Nilgün ALPASLAN - Osman AKSEKİ -  Zehra ONGUN - Gönül GÜNGÖR - Ali UĞUREL - Emel ARSLAN HÜR - Ertuğrul CİVELEK - Alim ÇANKAYA - Metin UYMA - Mukaddes IŞIN - Şentürk APAYDIN - Kıyasettin AYDEMİR -  Şeyhmus BIÇAKÇI - Gökhan KAFALI - Binali BİNGÖL - Özgür HIZAL - Osman SAĞLAM - Abdullah AKTAŞ - Mikail BİLİCİ - Hayrullah TELLİ - Seyfettin ATBAŞ - Murat PERVANE - Ahmet ÖZTEP- Emre DEMİR.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Dilek YILDIZ - Orhan TEMİZ - Muhammet ŞAHİN - Derviş KABACIK.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

BAŞKAN- Evet Değerli Meclis Üyeleri, Basınımızın Değerli Temsilcileri, Değerli Konuklar, Kıymetli Bürokratlarımız, Meclisimizin 2’inci oturumunu açıyorum, çoğunluğumuz vardır.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

04.10.2021 tarihli Meclis Tutanağı.
BAŞKAN- Öncelikle geçmiş toplantı tutanağı ile ilgili Cindi Bey.
Cindi Can POLAT- Başkanım okunmuş gibi oylanmasını öneriyoruz.
BAŞKAN- Abdullah Bey.
Abdullah AKTAŞ- Okunmuş gibi oylanması uygundur Başkanım.
BAŞKAN-Evet geçmiş meclis tutanağının okunmuş gibi oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 2. 3  pardon.

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ-11248) 03/06/2021 tarih 31500 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin 20/f(1) maddesinde belirtilen " İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir. " denmekte olup;

Bu maddeye istinaden, Gümüşpala Mahallesi 7075 Sokak'ında yol boyu ticaret olarak teşekkül etmiş konut alanı olarak belirlenmesi hk.

 

BAŞKAN- Evet, Cindi Bey.

Cindi Can POLAT- Sayın Başkanım bu gündem maddesinin Hukuk,İmar,Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Konutlar Komisyonuna gönderilmesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ-İlgili komisyona sevki uygundur Başkanım.

BAŞKAN- Evet, Değerli Meclis Üyeleri 1 nolu önergenin,ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. 2.

 

2- (KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ-326) Bayraklı İlçesinin yüksek kentsel standartlara ulaştırılması ve bu amaçla kent kimliğini geliştirecek projeleri belirlemek amacı ile Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

 

BAŞKAN- Cindi Bey.

 

Cindi Can POLAT- Sayın Başkanım bu gündem maddesinin Hukuk,Kent Konseyi,ARGE, Çocuk, Gençlik ve Spor, Engelliler Komisyonunagönderilmesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ-İlgili komisyona sevki uygundur, Başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar, 2 nolu önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

IV.  İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-4145) Bayraklı Belediyesi 2022 yılı Performans Programının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

 

BAŞKAN- Cindi Bey.

Cindi Can POLAT- Sayın Başkanım biz Performans ve Bütçenin beraber görüşülüp, ayrı ayrı oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ-Uygundur Başkanım.

 

BAŞKAN-Evet arkadaşlar Performans ve Bütçenin birlikte görüşülüp, ayrı ayrı oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Buyurun Cindi Bey.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Çok teşekkür ederim nezaketinizden dolayıEmre Bey.

Cindi Can POLAT-Sayın Başkanım,Değerli Arkadaşlar öncelikle hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum.Meclisimizin bu bölümünde belediyemizin 2022 yılı Bütçesi ve Performans Programını görüşeceğiz.Bütçe konusunda bazı yanlış söylem, algı ve anlayışı düzeltmek adına küçük bir açıklama ile müsaadenizle koşmama başlamak istiyorum.

BAŞKAN- Buyurun Cindi Bey.

Cindi Can POLAT- Bildiğiniz gibi Belediyemiz bir kamu kuruluşu olup, kamunun hukukuna tabidir. Bu kapsamda Belediye Bütçesini de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kamu Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile Bütçe Rehberi ilke ve esasları çerçevesinde gelir ve gider dengesini koruyarak bütçenin hazırlanması gerekmektedir. Dolayısıyla belediye yönetimin kaynağı olmayan afaki bir bütçe hazırlaması mümkün olmadığı gibi istediği şekilde harcama yapması da mümkün değildir.Örneğin elektrik giderleri için konulan ödenekten maaş ödemesi yapılamaz,maaş ödemeleri için konulan ödemeye de başka bir harcama için kullanamayız.Kullanılmak gerekiyorsa, kullanılması gerekiyorsa bütçe mevzuatı çerçevesinde gerekli işlemleri yerine getirdikten sonra harcama yapılabiliyor.Hal böyle iken bütçeleme hakkında niye yapmadınız, niye harcamadınız, niye harcamıyorsunuz?Gibi haksız ve dayanaktan yoksun eleştirileri bulunulmayacağını umut ediyorum bugünkü Bütçe ve Performans görüşmesinde.Yani geliriniz ne ise giderinizde, harcamanız da,  yatırımınızda ona göre şekilleniyor.Değerli arkadaşlar elimizdeki Bütçe Taslağına baktığımızda, Belediyemizin 2022 yılı Bütçesinin 430 milyon 200 bin TL olduğunu görüyoruz.Bütçenin gider türlerine bakıldığında; Personel Giderlerinin90 milyon 845 bin, Sosyal Güvenlik Prim Giderlerinin 10 milyon715 bin,Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 241 milyon179 bin, Faiz Giderlerinin 2 milyon250 bin, Cari Transfer Giderlerinin 7 milyon 814 bin, Sermaye Giderlerinin54 milyon197 bin, Sermaye TransferGiderlerinin 1 milyon200 bin, Yedek Ödenek 22 milyonTL olduğunu görüyoruz. Bütçe kalemleri içerisinde dikkat çeken en önemli artışın sermaye, yani yatırım kaleminde olduğu görülmektedir. 2021 yılına göre yatırım harcamalarına harcamaları için yüzde %80 artış yapılmıştır. Belediyemiz 2022 yılında toplam 54 milyon 197 bin TL ile TL'lik yatırım nitelikli harcamayı planlamaktadır. Büyükşehir Belediyemizin destekleri bağış ve yardımlarla yatırım tutarının daha fazla olacağı muhakkaktır. Değerli arkadaşlar marifet bütçeden bir kuruş harcamadan Bayraklı'ya yatırımı getirmek ve yaptırmaktır,bunun yollarını aramaktır. Meseleye birazda böyle bakmak gerekiyor. Bayraklı’mıza Büyükşehir Belediyemizin kaynakları ile…

BAŞKAN- Arkadaşlar dinleyelim lütfen.

Cindi Can POLAT- 100 milyonun üzerinde yatırım harcaması yaptırıldığı halde,arkadaşlar bu süreçte belediye bütçesindeki yatırım ödeneklerinin harcamalarının düşük kalmasını eleştirmişlerdir.Halbuki bütçeden harcama yapmadan ilçemize yatırım yapmak Büyükşehir kaynakları ile ya da bağışlarla yatırım sağlamak bir marifettir. Bu nedenle belediye yönetimi ve Meclisimizi kutluyorum.Dikkate değer bir başka husus yatırım bütçesinin toplam bütçe içerisindeki oranı, buda  %13’tür.Bu oran Türkiye Merkezi Yönetim Bütçesindeki yatırım oranları üzerinden değerlendirildiğinde iyi bir oran olduğunu görüyoruz. Türkiye genel bütçesi içerisinde değerli arkadaşlar, 2019 yılında yatırımlara ayrılan pay %8.1’dir. Bu oran 2020 ve 2021 yıllarında %7, 2022 yılında %7.5 civarındadır.Hal böyleyken bütün dünyanın global bir krizle karşı karşıya olduğu, ülke olarak çeşitli faktörlerden kaynaklı bu ekonomik krizi millet olarak fazlasıyla yaşadığınız, çeşitli doğal afetlerle karşı karşıya kaldığımız, mücadele ettiğimiz bu dönemde böyle bir ortamda bütçenin %13’lük kısmının yatırım harcamalarına ayrılması kıymetli ve önemlidir. Bu gösteriyor ki ekonomimizin elverdiği oranda 2022 yılı proje ve yatırımlar yılı olacaktır.Zaten bütçe taslağına baktığımızda anlaşılan şu ki, 2022 yılında yeni projelere başlanacak ve hızlı bir şekilde yapılacak Bayraklı’nın bütün yol ve merdivenleri ile şikayetçi olduğunuz, park ve bahçelerinin bakım onarım ve yenilemeleri süratle bitecektir.Değerli arkadaşlar “Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.” diye bir tabir vardır. Sayın Başkan ve yönetimde Bayraklı'da bu dönem yönetim anlayışı ve tercihi olarak demokrasinin kılıcı gibi belediyenin tepesinde sallanıp duran belediyelerin banka kredi borçları yükünden kurtulmayı öncelemişlerdir.Oysaki borcu, yeni borçlarla çevrilebilir 1 milyonla yapılacak bir projeyi faiz yüksek ihale fiyatları ve fiyat farklar nedeniyle 2-3 milyona yaptırılabilirdi.Neden yapılmadı? Çünkü fazladan ödenen her bir kuruş bayraklı halkının cebinden çıkmaktadır.Fazladan ödenen her bir kuruş bayraklı halkına yapılacak en büyük kötülüktür. Bu nedenle bir an önce faiz yükünden, borç yükünden kurtulmak gerekiyor idi. İstikrarlı,ihtiyatlı ve kararlı bir şekilde hareket edilmiş pandemi ve depremin yarattığı olumsuzluklardan kaynaklı gelir kayıplarına rağmen yeni borç almadan,borç taksitlerini ötelemeden, belediye işleyişini ve öncelikleri aksatmadan banka kredi borçlarının ödenmesi öncelenmiştir.Bunlarla ilgili rakamları Plan Bütçe Komisyonundaki arkadaşlarımız birazdan bizlerle paylaşacaklar. Gelinen süreçte büyük oranda borç yükünden kurtulan belediyemiz, görünen o ki yatırım atağına geçmeye başlamıştır. Arkadaşlarımız eleştiri getireceklerdir.Her zaman söylüyoruz, muhalefetin görevde budur.Muhalefet etmek kolaydır ama esas olan getirilen eleştirilerin yapıcı olmasıdır. Çünkü hepimizin amacı eldeki kısıtlı imkânlarla Bayraklı’mıza en güzel ve en doğru şekilde hizmet etmektir.Eleştiri getiren arkadaşlarımıza söyleyeceğimiz teksöz problemin sonucundan etkilenmeyecek ya da sonucunu önemsemeyen insanlar için davranış ya da yorum yapmanın kolay olduğudur, bu sebeple arkadaşlarımızın eleştirileri, önerileri yapıcı olur ise tabii ki yönetimde bunları dikkate alacak bu da Bayraklı’mızınmenfaatine olacaktır.Son olarak gelinen süreçte borçlanması olmayan denk bir bütçe yapılmıştır. 2022 Yılı Bütçesi hakkında benden sonraki arkadaşlarınız rakamsal olarak gerekli bilgileri vereceklerdir. 2022 yılı Bütçe ve Performans ProgramınınBayraklı’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Mali Hizmetler Müdürlüğümüze ilgili Başkan Yardımcımıza, emeği geçen bütün emekçi çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak hem Bütçe hemde Performans Programına lehte oy kullanacağımızı belirtiyor, tekrardan saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.

 

BAŞKAN-Peki teşekkür ediyorum.Evet Plan Bütçe Komisyonu Başkanımız konuşsun. Sonra Emre Bey'e söz verelim.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN-Tabiki düzeltelim. Eleştiriniz için teşekkür ediyorum.

 

Mehmet TOPTAŞ- Sayın Başkan,Değerli Meclis Üyeleri, Belediyemizin Kıymetli Çalışanları hepinizi saygı ile selamlıyorum.Bayraklı Belediyemizin 2022 Yılı Bütçesi ve Performans Programını görüşmekteyiz.Bildiğiniz gibi 2019 yılından bu yana israftan kaçınarak tasarruf anlayışı içerisinde etkin, verimli ve disiplinli bütçe uygulamaları gerçekleştirmiş ve gerçekleştirilmeye devam etmektedir.Bu nedenledir ki,dünyayı etkisi altına alan Covid-19pandeminin yaratığı tüm olumsuzluklara ve deprem felaketine rağmen belediyenin faaliyet ve hizmetlerinde aksamaya meydan vermeden, borçlanma yapamadan ve borç ödeyerek bütçe süreçleri etkin bir şekilde yerine getirilmiştir. Bu nedenle uygulama içerisinde yer alan herkese teşekkür ediyorum.Ben daha çok kalem kalem sizlerebelediyenin giderleri ile ilgili, yapacağımız yatırımlarla ilgili rakamsal sonuçları bildireceğim. Belediyemizin 2022 Yılı Bütçesi, 2021 yılına göre toplamda %38 artış ile 430 milyon 200 bin lira olarak teklif edilmiş ve buna göre bütçe kalemlerine görePersonel Giderleri 2021 yılına bütçesine göre %20 artış ile 90milyon 845bin liradır.Bu kalemden 312 memur, 64 sözleşmeli personel, 33 kadrolu işçinin maaş ve ücret ödenmektedir. Sosyal Güvenlik PrimGiderleri 2021 bütçesine göre %29 artış ile artışına 10 milyon 715 bin liradır. Bu kalemden yine 312 memur, 64 sözleşmeli personel, 33 kadrolu işçinin Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri ödenmektedir.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2021 bütçesine göre %45 artış ile 241 milyon 179 bin liradır.Bu kalem ile ilgili ayrıntılı bilgileri birazdan sizlere tek tek sunacağım.Faiz Giderleri 2021 yılına göre %63 azalış ile ve 2 milyon 250 bin lira bu tutarın1 milyon 145 bin 317 lira 11 kuruş Banka Kredi Faizi,1 milyon 104 bin 682 lira 89kuruş vergi borç yapılandırmasının faizidir. Cari Transfer Giderleri 2021 yılına göre %11 artış ile olan 7 milyon 814 bin liradır. Bu kalemden Sosyal Güvenlik Kuruluşu ek karşılıkları memur emekli ikramiye ödemeleri, dernek ve birlikleri yapılacak ödemeler, paylar bu kalemden ödenmektedir. Sermaye Giderleri, yatırımlarımız yani...

 

BAŞKAN- Dinleyelim arkadaşlar..

 

Mehmet TOPTAŞ-2021 yılına göre %80 artış ile 54 milyon 197 bin liradır. SermayeTransfer Giderleri 2021 yılına göre %33 artış ile 1 milyon 200 bin liradır.Bu kalem İzmir Kalkınma Ajansına gönderdiğiniz rakamdır. Yedek Ödenekler 2021 yılına göre %42 artış ile 22 milyon liradır.Bilindiği gibi yedek ödenek kanun gereği toplan bütçe ödeneğinin %5’inden az, %10’undan fazla olmamak üzere bütçeye konulmak zorunda olup,yıl içinde ortaya çıkabilecek ön görülemeyen ödenek ihtiyaçlarını karşılayabilmek için konulmaktadır. 2022 yılı bütçesi ile ilgili genel bir bilgi verdikten sonra toplam bütçenin %56’sına tekabül eden Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemi ile ilgili sizlere detaylı bilgiler sunmak istiyorum. Mal ve Hizmet Alım Giderleri için toplam 241 milyon 179 bin lira ödenek teklifinde bulunulmuş, teklif detayına baktığımızda 176 milyon 438 binhizmet alımı kapsamında çalıştırılan,1036 KHK’lı personelin maaş ödeme ücretleri için konulmuştur941 işçi, 95 güvenlik personeli. 3 milyon 355 bin lira hizmet alımı kapsamında çalıştırılan KHK’lı personele yapılacak kıdem tazminatı ödemeleri için, 7 milyon 10 bin lira akaryakıt ve yağ alımları için konulmuştur. Belediye mülkiyetinde ve kiralık toplam 211 adet aracın akaryakıt ve yağ  alımları, Doğançay şantiye kalorifer yakıtı, jeneratör yakıtları,çim biçme makinesi yakıtları ve diğer iş makinesi yakıtlar içindir. 7 milyon 353 bin lira Temizlik İşleri Müdürlüğünün 30 adet araç kiralama gideri içindir, yani çöp kamyonları ile ilgili, 7 milyon 704 bin lira diğer hizmet alımları, Spor Müdürlüğü kurs ve eğitimleri, Kültür Müdürlüğü kurs ve eğitimleri, semt evleri, kadın sığınma evi ve kız yurdu hizmet alımları gibi giderler için, 5 milyon 525 bin lira 48 adet taşıtın yıllık kira bedeli, kamyon, kamyonet, motosiklet, su tankerleri, vinç vesaire.Yine 4 milyon 892 bin lira elektrik giderleri için toplam 495 abonemiz olmakta 151’i normal, 344’ü genel aydınlatma, 3 milyon 167 binlira  yiyecek içecek ve yemek alımları,Sosyal İşler Müdürlüğü gıda paket yardımları, iftar yemeği alımları, kadın sığınma evi ve kız yurdu yiyecekler alımları içindir. 2 milyon 457 bin lira Planlama, Kentsel Tasarım, Kent Tarihi, ARGE Müdürlüklerinin etik proje ARGE enformasyon raporlama müşavirlik giderleri, yine 2 milyon 126 bin lira su alımları için buda 199 abonemiz var, 135’i parklara ait 64’ü diğer tesislerimizin, 2 milyon 201 bin lira Park ve Bahçeler Müdürlüğünün bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bakım onarım giderleri için 1 milyon 63 bin lira mahkemeharç ve giderleri ile sigorta ve diğer yasal giderler, 1 milyon 801 bin lira ilan giderleri, 1 milyon 82 bin lira bilgisayar yazılım sistemleri hizmet alımı, 1milyon 606 bin lira baskı ve cilt giderleri, 1 milyon 101 bin lira araçların yedek parça ve diğer malzeme ihtiyaçları, 1 milyon 105 bin lira temsil ağırlama ve organizasyon giderleri, 676 bin lira hizmet binası kiralamakütüphane, kültür merkezi, semt evleri, 622 bin lira temizlik malzemesi alımları, 582 bin lira internet erişim bilgi abonelik giderleri, 472 bin lira posta ve kep giderleri, 459 bin lira  tıbbi malzeme ve  ilaç alımları, 834 bin lira iş makinesi, taşıt ve diğer bakım onarım giderleri,648 bin lira periyodik yayın alımları, 899 bin lira büro malzemesi ve işyeri ve makine tesisat alımları giderleri,400 bin lira telefon kullanım abonelik ve kullanım ücretleri, 333 bin lira giyecek alımları, 5 milyon 270 bin liraise bakım, onarım, yolluk, yakacak, fikri haklar, canlı hayvan atölye ve tesis, kurs ve eğitim, otoyol geçiş vesaire ve tüketim malzeme giderleri için ödenek öngörülmüştür.241milyon 179 binliralıkmal ve hizmet alımı giderlerinindetayında görüldüğü gibi %75'lik kısmı hizmet alımı suretiyle istihdam edilen KHK’lıpersonel maaş ve ücretlerinden oluşmaktadır.2021 yılı bütçesine göre mal ve hizmet alımlarımızdaki rakamlar, rakamların artış tutarı 74 milyon 391 bin 550 liradır.Bu tutarın nerede ise tamamı KHK’lı personele yapılan toplu iş sözleşmesinden kaynaklı zamlılardan meydana gelmektedir.Geçmiş Bütçe görüşmelerinde muhalefetteki bir arkadaşımız hem tasarruf ediyorsunuz, hem demal ve hizmet alımlarında artış yapıyorsunuz diye geçen sene bir eleştiri bulunmuştu.Belki de aynı eleştiri gene gündeme gelir diye söylüyorum. Görüldüğü gibi mal hizmet giderlerindeki artışın tamamına yakını KHK’lı personel ödemelerinden oluşmakta olup, diğer mal ve hizmet alım giderlerinde kayda değer bir artış olmadığı gibi azalışlar olmuştur.Örneğin 2021 yılına göre yolluk kalemlerinden,görev giderlerinden, temsil tanımalardan, bakım ve onarımlardan azalış olmuştur.Hizmet alımlarındaki artışın 73milyon lirası KHK’lı personel maaşve ücretlerinden oluşmaktadır.Bütçe görüşmelerinde haksız yere eleştiri yapılan bir diğer konu ise Özel Kalem Müdürlüğü bütçesi idi geçen sene.Bilindiği gibi Özel Kalem bütçesi maaş, sosyal güvenlik, cari giderler ve temsil ağırlama giderlerinden oluşmaktadır.Muhalefetteki arkadaşlarımız Özel Kalem bütçesini tamamının Başkanlık temsil ağırlamasına ayrılmış bir bütçe olduğu algısı yaratmıştır. Geçen sene öyle bir konuşmalar oluştu.Bu yanlış rakamsal değerlendirmelerde bulunmamak lazım bunları da döküm döküm size vermek isterim.Bu konu ile ilgili detayı verirsem 2022 yılı bütçesi Özel Kalem Müdürlüğü personel ve sosyal güvenlik gidenler için 2 milyon 132 bin lira, kırtasiye,büro malzemeleri, baskı cilt giderler, enformasyon, bilgisayar, yolluk vesaire cari giderler için 464 bin lira,temsil ağırlama, tören, organizasyon giderleri için 1milyon 105 bin lira olmak üzere toplam 3 milyon 701 bin lira öngörülmüştür.Görüleceği üzere temsil ağırlama giderleri 1 milyon 105 bin lira olmasına rağmen geçen seneki görüşmelerimizi arkadaşlarımız Özel Kalem ödeneğinin tamamını telaffuz ederek sanki bütün ödeneğin temsil ağırlamada kullanılıyormuş gibi algı yaratılmak istenmiştir. Kaldı ki Başkanımız tahsis edilen ödeneğin tamamını da kullanmamaktadır.Geçmiş yıllar bütçe görüşmelerinden de muhalefetteki arkadaşlarımızın denk bütçe yapılmağı,bütçenin bir kısmının borçlanma ile finanse edildiği yönünde eleştiriler getirmişlerdir.Sayın meclis üyelerimizin dikkatine sunmak istediğin diğer bir önemli husus ise 2022 Yılı Bütçesinde borçlanma ile ilgili herhangi bir gelir kalemimiz bulunmamaktadır. Yani belediyemiz kendi öz gelirleri ile giderlerini karşılayabilecek hale gelmiştir. Etrafımızdaki diğer ilçelerle mukayese ettiğimizde gerçekten alkışlanacak bütçemiz,bütçeye sahibiz. İsraftan kaçınarak, tasarruf ederek ve disiplinli ve bütçe uygulama süreci yürütülerek Nisan 2019 tarihinde devralınan 101 milyon 331 bin 400 lira banka kredi borcunun Eylül 2021 tarihine kadar 83 milyon 850 bin lirası ödenmiş, borçlanma yapmadan ve borç ödeyerek, bütçe süreçleri etki bir şekilde yerine getirilmiştir.Gelinen süreçte belediyemiz borç prangasından kurtarılmıştır. 2022 Yılı Bütçesinin yatırım harcamalarına önem veren bir bütçe olduğu görülmektedir. Buradan da anlaşılıyor ki 2022 yılı yatırımve icraatlarına olacağı bir yıl olacaktır. 2022 Yılı Bütçesi ve Performans ProgramınıBayraklı’mıza, Belediyemize hayırlı olmasını diler başta Mali Hizmetler Müdürlüğü olmak üzere emeği geçen tüm personel arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN-Evet bizde sunumunuz için teşekkür ediyoruz. Abdullah Bey, buyurun.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN-Ya da bu taraf bitirip böyle mi?Olur tamam.Buyurun Nilgün Hanım.

Nilgün ALPASLAN-Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım, Değerli Bürokratlarım, Değerli Basın Mensuplarıkonuşmama başlamadan önce hepinize saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Belediyemizin 2022 yılı Bütçesinde paralel olarak Performans Programı da hazırlanmıştır.Performans Programında Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflere yanısıra faaliyet ve performans göstergeleri ile bunların maliyetlendirilmesi yer almaktadır.Stratejik Planın Kaliteli Hizmet Sunumu İçin Kurumsal Kapasitenin ve Etkin Mali Yönetim Sisteminin Geliştirilmesini Sağlamak başlıklı 1nolu amacı altında 9 adet hedef,10 adet performans hedefi bulunmaktadır.Bu hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak 242 milyon 29 bin TL bütçe kaynağı ayrılmıştır.1noluamaçiçerisinde önem arz eden en önemli hedef işgücü kaynağının etkin yönetilmesini sağlamak olduğundan dolayıİnsan Kaynakları Müdürlüğünün bünyesinde yürütülen KHK’lı personelin giderleri hedef maliyetini arttırıcı unsur olmaktadır.Stratejik Planın Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesini Arttırmak Planlı ve Ulaşılabilir Bir Kent Yaratmak başlıklı 2 nolu amacı altında 8 adet hedef, 8 adet performans hedefi bulunmaktadır. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak 49 milyon 347 bin 500 TL bütçe kaynağı ayrılmıştır.Stratejik Planın Vatandaşın Sağlıklı Temiz Bir Çevrede Yaşamasını Sağlamak başlıklı 3 nolu amacı altında 6 adet hedef, 7 adet performans hedefi bulunmaktadır. Bu hedeflerin gerçekleşmesine yönelik olarak 48 milyon 168 bin 900 TL bütçe kaynağı ayrılmıştır.Stratejik Planın Dezavantajlı Grupları Destekleyerek Sosyal Barışın Tesis Edilmesine Katkı Sağlamak başlıklı 4 nolu amacı altında 4 adet hedef, 4 adet performans hedefi bulunmaktadır. Bu hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak 5 milyon 281 bin TL bütçe kaynağı ayrılmıştır.Stratejik Planın, Bayraklı Dünya Çocuk ve Gençlik Merkezi Bir Kent Haline Getirmek başlıklı 5noluamacı altında 10 adet hedef, 10 adet performans hedefi bulunmaktadır.Bu hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak 12 milyon 752 bin 100 TL bütçe kaynağı ayrılmıştır. Stratejik Planın Bayraklıyı Eğitim, Bilim, Kültür,Sanat ve Spor Merkezi Haline Getirmek başlıklı 6 nolu amacı altında 4 adet hedef, 4 adet performans hedefi bulunmaktadır. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak 6 milyon 419 bin TL bütçe kaynağı ayrılmıştır.Stratejik Planın Katılımcı Yönetimle Temelli Birlikte Yönetim Modelini Hayata Geçirmek başlıklı 7 nolu amacı altında 3 adet hedef, 3 adet performans hedefi bulunmaktadır. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak 9 milyon 78 bin 500 TLbütçe kaynağı ayrılmıştır.Özellikle 7 adet stratejik amaç, 44 adet stratejik hedef ve 46 adet performans hedefinin tamam bütçelendirilmiştir, tamamı bütçelendirilmiştir. Stratejik amaçlar içerisinde en çok finansman kaynağı 1 nolu stratejik amaca ayrılmıştır.Bunun nedeni ise yukarıda da belirtildiği gibi işgücü kaynağının etkin yönetilmesini sağlamak hedefi içerisinde özellikle KHK’lı personel maaş ve ücretlerinin yer almasıdır.2022 Yılı Bütçemizin ve Performans Programının Bayraklı’mıza başarılı ve hayırlı olmasını diliyorum.Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN- Teşekkür ederiz Nilgün Hanım. Yeşim Hanım Buyurun.

Yeşim TEKOĞLU- Sayın Başkanım,Değerli Meclis Üyelerihepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Belediyemizin 2022 Bütçe Ve Performans Programında görüşmeleri kapsamında ben de sermaye ve transfer kalemleri hakkında söz almış bulunmaktayım. Öncelikli olarak şunu ifade etmek istiyorum, ekonomik gidişatımızdan endişe duyuyorum, muhtemelen sizlerde duyuyorsunuz.Böyle bir dönemin içinden geçiyoruz.Türkiye'de enflasyon almış başını gidiyor. Ekonomik istikrar yok.Buna rağmen de belediyelerin yatırım yapması bence çok güzel bir şey bizim belediyemizde öyle yine de yatırıma ayıracak bir kalemler bulabiliyoruz.Sermaye yatırım bütçesinde belediyemizin 2022 Yılı Bütçesinin %13'ü yani 54 milyon 197 bin liralık kısmı yatırımlar için ayrılmıştır.Ayrılan ödeneğin detayına baktığımızda büro ve işyeri makine teçhizat alımları ile büyük bakım onarımları 2 milyon 699bin, menkul sermaye üretim giderleri bunlarda kimyevi maddeler, metal ürünler, çöp konteynırları gibi bunlar içinde ayrılan bütçemiz 2 milyon 11bin, gayri maddi hak alımları bunlar içinde ayrılan bütçemiz 604 bin, gayrimenkul alımları ve kamulaştırma için 4 milyon 800 bin, müteahhitlik hizmetleri yani yeni binalar,tesisler, park bahçeler büyük onarımlar,bakım onarım giderleri bunlar içinde ayırdığımız bütçe 44 milyon 83 bin müteahhitlik giderleri için tahsis edilen ödeneklerini ayrıntılarına bakacak olursak, Park Bahçeden Müdürlüğünce 30 bin metrekarelik alanın basınçlı sulama sistemi yapılması, 4 adet yeni parkın yapılması, Fen İşleri Müdürlüğünce 5 adet kreşin yapılması, 1 adet kültür ve spor tesisi, 1 adet kültür merkezi, Dünya Barış Anıtı’nın revizyonu, yolların asfaltlanması, kilit parke yapımı, Sevgi Yolu’nun yenilenmesi, Gümüşpala, Sevgi Yolu ve mahallelerdeki merdivenlerin tekrardan bakım onarımları, irdelenmesi, incelenmesi yapılması.Cari transferlere baktığımızda bütçedeki cari transferler için, 7 milyon 814 bin lira bir ödenek ayrılmış.Bunlarında detayına baktığımızda 2022 yılında emekli olması muhtemel memurların emekli ikramiye ödemeleri ve kanun gereği Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken %20 ek karşılık için ayrılan ödenek ise 3 milyon 201 bin Türk Lirası, dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık gibi kuruluş ödemelerine ayrılan bütçe rakamımız ise 1 milyon 300 bin Türk Lirasıdır.Diğer sosyal amaçlı transferler için ayrılan bütçemiz ise 130 bin Türk lirasıdır.Hane halkına yapılan diğer transferler işe buda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün  nakdi yardımlarını içeriyor,bu da 153 bin liradır. Büyükşehir Belediyelerine ayran paylarımız ise 650 bin liradır. İller Bankası'na verilen paylar, bunlar zaten kanuni paylarımız olmazsa olmazımız,  2 milyon 250 bin lira, genel bütçeye paylarımız ise 130 bin lira olduğu görülmektedir. Sermaye transferlerine baktığımızda bütçede sermaye transferler için ayrılan ödememiz, 1 milyon 200 bin Türk Lirasıdır. Mevzuat gereği en son kesinleşmiş  bütçe gelirinin binde 5'i oranında ki tutarında İzmir Kalkınma Ajansına gönderilmesi gerekmektedir.Bu ödenekte bu amaçla konmuştur. 2022 Yılı Bütçemizin her şeye rağmen Türkiye'deki her türlü kötü koşulla rağmen Bayraklı’mıza yatırım yapacak olan başta Belediye Başkanımız, siz Meclis Üyeleri ve Bürokratlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

BAŞKAN- Bizde teşekkür ediyoruz sunumuz için Yeşim Hanım.Buyurun Serap Hanım.

Serap KESKİN-Sayın Başkanım, Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım, Bürokrat ve Misafirlerimiz döviz kuru değişkenliği ülkemizdeki enflasyonun en temel belirleyici faktörlerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır.Son yıllarda döviz kurlarındaki yukarı doğru tırmanış, TL'nin aşırı değer kaybı, ülkemizin tüketiminde dışarıya bağımlı olması ve ülke ekonomisini derinden yaralamıştır.Bunun sonucu ekonomide faiz oranları ve finansman maliyetleri artmıştır.Bunun en büyük yansıması da vatandaşımızın daha da yoksullaşmasına, işsizliğin artmasına gibi temel yaşam koşullarının kötüleşmesine neden olmuştur. Sizlerin de bildiği gibi belediyelerin gelir kaynakları,öz gelirleri ve devlet gelirlerinden oluşmaktadır.Özellikle üniter yapılı devletlerde ve Türkiye'de devlet gelirlerinden yapılan transferlerin belediyelerin gelir yapısı içerisindeki yeri oldukça büyük öneme sahiptir. Bu gelirin içinde bulunduğumuz olumsuz ekonomik koşullardan dolayı azalmasına ve merkezi hükümetin belediyelerde bir takım tasarruf tedbirleri alınması yönünde yaptırımlara neden olmuştur.Bu yaptırımların başında yatırımlar belediyelerde durdurulmuştur. Belediyemiz bütçesini oluştururken öncelikle tasarrufa yönelik bir bütçe anlayışı içinde yoksullukla mücadele eden, temel alt yapı hizmetlerini aksatmadan sürdüren, yatırım odaklı, şeffaf bir belediyecilik anlayışı ile 2022 Bütçesi ve 2022 Performans Programı hazırlamıştır. Bütçemizin amaç ve hedeflerin % 65'ini kaliteli hizmet sunumu,%13’ünü vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmak için, %13’ünü sağlıklı ve temiz bir çevre için,%1’ini dezavantajlı grupları desteklemek, %3’ünüBayraklı'yı Dünya Çocuk ve Gençlik Merkezi yapmak, % 2’sini Bayraklı’yıEğitim, Kültür, Sanat Merkezi yapmak, %2’sinide Katılımcı Temelli Yönetim Sistemi Modelini hayata geçirmek için oluşturulmuştur. 2022 BütçesinivePerformansını değerlendirirken önceliğimiz içinde bulunduğumuz kötü koşullara rağmen görevlerini ve sorumluluklarını aksatmadan yürüten başta Belediyemiz, Belediye Başkanımız Sayın Serdar Sandal ve Bürokrat Arkadaşlarıma teşekkür etmek, arkadaşlarımıza teşekkür etmek olmalıdır. Birlik beraberlik içinde hukukun üstünlüğüne inanarak, dürüstlük ve şeffaflık da bu günleri atlattık daha iyi koşullar yaratacağımıza eminim, yeter ki gerçekçi insan odaklı biz samimi olalım hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.Teşekkür ederim Başkanım.

BAŞKAN- Serap Hanım Teşekkür ediyoruz.Şimdi arkadaşlar sözü AK Parti grubuna bırakıyoruz, doğal olarak arkadaşlarımız bize eleştirecekler lütfen hatiplerin sözümü kesmeden süreci yürütelim. Buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlarımız kitapta yazanları burada rakam rakamokudular. Önemli olanlar burada yazılanlar değil, önemli olan burada yazanların sahaya nasıl yansıtılır yansıdığıdır, bütçe hesaplamaları ya da ayrılanların ya da performansta yazanların sahaya nasıl yansıdığı ya da sahada kullanıp, kullanmadığı önemlidir.Yoksa buraya yazarsınız yararsız geçersiniz ama bakarsınız ki, hiçbir şey yapmamışsınız iki buçuk yılda heba olmuş şu an geldiniz durum maalesef böyle dolayı ben bütçe kitapçığından performansla falan konuşmayacağım sizin sahaya yansıttığınız performanslar bahsedeceğim.Şimdi performans programı kitapçığı 2022 kitapçığının başında şöyle bir söyleşimiz olmuş göreve gelişimiz üzerine yaklaşık iki buçuk yıl geçti, bu süre zarfında önce kurumsal yapımızı güçlendirdik ardından söz verdiniz projeyi birer birer hayata geçirdik,demişsiniz.Evet kurumsal yapımızı gerçekten güçlendirdiniz Başkan’ım her müdürlükte,2 defa,3 defa,5 defa gelen değişikler yaptığınız.Her müdürlüğün içerisine çalışan personele bir şekilde farklı yerlere gönderdiğiniz mobbig uyguladınız ve bu insanları bırakmasına neden olduğu hatta bugün de bir tanesi kardeşimiz yine aynı işten muzderip,belediye önünde eylem yaptı, dolaysıyla artık Bayraklı Belediyesi biz bu tür olayları görmeye alıştık,yani daha önceki dönemlerde pek rastlamıyorduk.Bir şekilde bunlar çözülüyordu ama intihar etmeye kalkan çalışanlar ya da belediye önünde eylem yapmaya yapmaya yapan çalışan arkadaşımız Maalesef her geçen gün artıyor. Bu da şunu gösteriyor, siz maalesef daha öncede dediğin gibi ne çalışanlarınıza ne müdürlerinizle barışık değilsiniz.Her gün farklı farklı olaylarla bu belediye müdürlerinizle, işçi kardeşlerimize ilgili konular gündeme geliyor.Bugün bakıyoruz,bir müdürümüz görevi başında ama,3 gün önce,5 gün görüşüyoruz ki yakın zamanda Fen İşleri Müdürü ayrılmış adamı 2 ay sonra yerinde bulamıyoruz. Yerine biri gelmiş 3 ay sonra onuda yerinde bulamıyoruz.Ama herkesin arkasından maalesef uygun olmayan birtakım sözler vesaireler vesaireler  aldı başını gidiyor.Şimdi buraya demişsiniz kim söz verdi projeyi birer birer  hayata geçirdik. Ben şunu sormak istiyorum Sayın Başkanım evet söz verdi proje ben bir kere daha hatırlatayım daha önce hatırlatmıştım.Her mahalleye kreş yapacağız demişsiniz, şu an herhalde bir ya da iki oldu yaptınız kreş onlar çalışıyor mu bilmiyorum yani, imar planlarına revizyon yapacağız demiştiniz, 11 Mahallenin imar planı revizyonu hala 10 yıldır, 12 yıldır çözülemedi.Sizin göreve gelişiniz ikibuçuk yıl geçti hala çalışmaya devam ediyor, birçok mahallemiz şu an kentsel dönüşümde imar planları yüzünden imar durum belgesi belgesini bile alamıyor. Yerini satamıyor, tadilat yapamıyor ya da imar durumuna baktığında olduğu yer tarla gözüküyor.Dolaysıyla imar durumu imar yenimesi, revizyonu yenilemesinden dolayıda doğalgaz dahi vatandaş alamıyor. Çünki neden sizin imar revizyonunuz bu kadar uzun sürdüğü için vatandaşa Büyükşehirden deniliyor ki kazı izini vermiyoruz.Sebep imar yenilemesi yani insanların yaşamı dahi maalesef etkili oluyorsunuz.SmyrnaMeydanın trafiğin yer altına alınması Smyrna meydanına bir tane dahi çivi çakmadınız,Özkanlar Pazarı yerinin yapılması dediniz,bu da sizin en büyük vaatlerinizden bir tanesi idi,hatta bir sürü projeleri hazırlattınız,  görseller hazırlattınız,birbotları oraya buraya astınız,afişler vesaire astığınız vatandaşların evlerine el broşürleri dağıttınız,2 yıl,2 ay önce de buranın yapılması ile ilgili arsayıda 2096 metrekare bir arsayı Büyükşehir Belediye yapılması karşında verdiniz ama maalesef Büyükşehir Belediyesi  şu an o bölgeye yani pazar yeri bir çivi dahi Maalesef çakmadı. Kentsel Dönüşüm çözeceğiz dediniz, dediğim gibi şaun hiçbir yerde çözülen kentsel dönüşüm vesaire vesaire çalışım maalesef yok, Demiryolunu ve Altınyol’unyer altına alınması ile ilgili oda vaatlerinizin içinde tamam belki sizin gücünüz aşığı olabilir ya da Bayraklı Belediyesinin gücünü aşıyor olabilir ama en azından insanın çabalaması lazım ya da uğraşması lazım belki ufak ufak uğraşmalı bu Demiryolun ve Altınyol’unyer alması da belli bir mesafe kat edilebilinirdi. Ama onunla ilgili hiçbir çalışma yok,SmyrnaHöyüğü’nün gün yüzüne çıkarılması dediniz,ilk bizim ilk zamanlar göreve geldiğinizde oradan etkinlik düzenledi ondan sonra Smyrrnahöyüğünün  yapılan bir tane çivi daha çakılan bir tane çivi dahi yok. Çocuk ve Gençlik Hastanesi kurulacak dediniz, ne hastane gördük, yani ne gençlikle ilgili, çocuklarla ilgili hastane göremedik maalesef, her mahalleye Çocuk Parkı ve Spor Salonu yapacağız dediniz, vallahi benim o kadar var ki Spor Salonu olmaya, Çocuk Parkı olmayan mahalle yani yaptıklarınla hep aynı şeyleri parkları teker teker yenilemek revize etmek bunun dışına yine yeni açılan ne park var, ne çocuk oyun parkı alanları var. Hayvan Barınakları açacağız demiştiniz maalesef açılan bir tane hayvan barınağı yok, bu da sizin seçimde en etkili kullandığımız proje bir tanesidir,maalesef o da çöp oldu. Altyapı sorunları çözülmesi dediniz,şu ana kadar bayraklıda yapılış bir altyapı çalışması yok var Ne var doğalgaz var İnternet var vesaire vesaire belediyenin bir kanalizasyon değişimi vesaire yok şunu yağmur sularının şeyle ilgili...

 

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Abdullah AKTAŞ- Faaliyet konusu değil söz verdiniz projeler…

BAŞKAN- Değerli arkadaşlar

Abdullah AKTAŞ- Sayfa kaç?

BAŞKAN-Sonuçta muhalefetten bir arkadaşımız bu bilgilerin doğruluğu yanlışlığı başka bir mesele arkadaş eleştirilerini söylüyor Biz de bu gerçeği yansıtmayan bilgilerine yer ve zaman geldi cevap vereceğiz Yani bunu uzatmanın bir anlamı yok.Buyurun lütfen hatibin sözünü kesmeyelim.

Abdullah AKTAŞ-  Altyapı sorunu çözmek dediniz, Sevgi Yolun hali durumu ortada siz de aynı şekilde eleştirdiniz siz de çözülmesi lazım dediniz, ama çözmesi noktasında iki buçuk yıl   hiçbir adım atılmadı. Maalesef ki Oradaki esnaflarımız her yağan yağmurda mağdur yada her yağan yağmurda eşyaları vesaireleri sular seller altında kalıyor maalesef, yeni mesir alanları açarız dediniz,O da hiç bir şekilde açılmadı.Ekrem Akurgal kentsel dönüşüm projesi dediniz, 2 tane tuvaleti maalesef Ahmet kardeşimiz her meclis de  söyledi,artık meclisin tamamıda bunu ezberledi.İki tane tuvalete bile zor getiririz Başkanım. 1 tane miydi? Ben iki tane biliyorum ama,şimdi bir diğer bir diğer burada söyleşide yazdığınız kaynakların daha verimli kullanarak belediyemiz mali yapısına  istikrar sağladık demişsiniz.Evet ikibuçuk yıl oldunuz,birinci yılda 50 milyon,ikili 55 milyon, toplam 105milyon Belediye daha fazla borçlandırdınız Başkanım nasıl bir istikrarsa bu şimdi 3. dönem izinde şeyini Mart ayında göreceğiz da son halini yani yatırım yok ama nedense borçlanmayı sürekli atarak giriyor, özellikle covid-19 salgısında gerek işini kaybeden bakın gerek işini kaybeden, evet birkaç önce de bir arkadaşımız işini kaybetti, siz çıkarttınız, bu arkadaşı işten gereksen maddi sıkıntı yaşayan binlerce ailemiz, yurttaşımızın sorunlarını çözmeye devam etmediniz.Evet işle ilgili bir çok toplantı yaptınız ama maalesef Cumhuriyet Halk Partili olmayanları bu toplantılara çağırmadınız. Eğer çağırdık derseniz ben çağırılmayanları buraya toplar getiririm.Bunuda daha önce dile getirdim ve bu vatandaşlar sizede geldi ve hatta muhtarlıklarada gittiler neden bu toplantıyı çağrılmıyoruz diye Çünkü siz böyle partisel baktınız vatan, yani insan yönünde maalesef bakmadınız.

 

BAŞKAN-Ne toplantıları bu Abdullah Bey?
Abdullah AKTAŞ-Nasıl Başkanım?

BAŞKAN-Ne toplantısı?

Abdullah AKTAŞ- Başkanım burada yaptınız ya Büyükşehir böyle başka falan geldi iş bulacağız sonra göndeririz, vesaire dediniz ya.

BAŞKAN- Hayır canım,O depremle ilgili Genel Başkan buraya geldiğinde...

Abdullah AKTAŞ-Bende depremle ilgili diyorum.

BAŞKAN- Apartman yönetici, görevlileri ilgili...

Abdullah AKTAŞ-Evet ama size yakın olanları çağırdınız,yakın olmayanları çağırmadınız.

BAŞKAN- Tamamını çağırdık.

Abdullah AKTAŞ-Yok çağırmadınız, çağırmadığınız insanları gönderirim ben size, daha öncede söylemiştim burada...

BAŞKAN- Evet gönderin gelsin.

Abdullah AKTAŞ-Göreve gelir gelmez, büyük bir altyapı seferlik başlattık tüm mahallelerinize asfaltlama yağmur suyu kanalı kaldırım çalışmaları,kaldım çalışmak gerçekçilik,hangi mahallelerde bu tüm hallederken hangi mahallelerde yaptınız Başkanım.Bir yukarıda yaptınız onu da 6 ayda bir sene açılan yere kapatamadınız. Vatandaşlara toz toprak içinde yaşıyorlardı aşağıdaki mahallerden nerede asfalt yaptın çok merak ediyorum.Kızılay Kan Merkezi'nin önündeki kaldırımda sıfır olan kaldırımları söktünüz,yerine yine aynı kaldırımı döşediniz yani bunu yaptık diye burada söylerseniz gerçekten çok yazık Bu Belediyenin parası da yazık.Evet Başkanım Büyükşehir dahi yapsa sonuçları sıfır bir daha önce...

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Olsunarkadaşımız söylesin arkadaşlar söylediği her şey haklı doğru diye susmuyoruz ki arkadaş anlatsın haklı olduğu yerler olabilir, haksız olduğu yerler olabilir. Biz eleştiri yerlerde haklı olduğu yerler varsa haklısın deriz eksiğiniz varsa düzeltiriz ya tartışmaya gerek yok. Lütfen hatibin sözünü kesmeyin.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

Abdullah AKTAŞ-Tahmini bütçe değil,hanımefendi.Buradan konuşuyorum bak performanstan konuyorum.

BAŞKAN-Performanstan konuşuyor.

Abdullah AKTAŞ-Performanstan konuşuyorum. Yani sizleri sabırlar dinledim arkadaşlar ya.

BAŞKAN- Arkadaşlar...

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

Abdullah AKTAŞ- Burada başkanın sözleri üzerine konuşuyorum.Başkan sözleri üzerine konuşuyorum.

BAŞKAN- Arkadaşlar bırakın faaliyet raporunu konuşsun, performans yerine, faaliyet raporunu konuşsambir dahakine doğrusunu yapar.

Abdullah AKTAŞ-Tüm mahallelerimizi asfaltlama yaptık demişsiniz.Adalet Mahallesinin nerede ise %99 kaldırım taşı,asfalt bile yok.Orada nereye yaptınız Başkanım.Bir konu daha Belediye olarak 30 Ekim depremin ardından tüm hemşerimiz mağduriyetiniivedilikle çözme yoluna gittik sağlıklı güvenilir konutların yapımı konusunda olabilir hızlı davranıp, temellerini atmaya başladık. Bu temel nerede Başkanım? Yani TOKİ’nin yaptığı temellerden bahsediyorsunuz yoksa Belediyenin attığı başka temeller mi var?

 

BAŞKAN- TOKİ’nin temelleri de bizim, Devleti'nin temelleri değil mi? Biz bir Devletin Kurumu değil miyiz?

Abdullah AKTAŞ- Doğru kurumusunuz.

BAŞKAN- Öyle değil mi.Neyse ben sonra cevap vereceğim sana.

Abdullah AKTAŞ-Mademki siz Devletin kurumusunuz.Doğrumu Başkanım. Belediyeler, Yerel Belediyeler devletin bir kurumu. Sayfa1 Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Devletimizin Kurucusunun resmi var, sayfa 2 Büyükşehir Belediyesinin resmi var, sayfa 3 sizin resminiz var, sayfa 4 Meclis Üyelerinin resmi var.Madem ki burası bu Devlet Kurumu ise neden burada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı resmi yok?

BAŞKAN-Yani cevap veririz.

Abdullah AKTAŞ- Sonuç olarak mademki bu Devlet Kurumu Belediyeler burada, cumhurbaşkanında hangi partili olursa olsun Sonuçta biz şahsin olarak bakmıyoruz, Kurumsal olarak bakıyoruz, Devlet yönünden bakıyoruz.Burada Cumhuriyet Halk Partili bir Cumhur Başkanı olabilirdi.Sonra seçim kazanmış bir şekilde o koltuğa oturmuş.

BAŞKAN- Bu konuda hiçbir eleştirimiz yok.

Abdullah AKTAŞ-Onunda fotoğrafları cumhurbaşkanında fotoğrafı olması gerekmektedir.

BAŞKAN-  Arkadaşlar bir saniye seçilmiş bir Cumhurbaşkanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cumhurbaşkanıdır bizimde Cumhurbaşkanımız da burada bir sorun yok dediğiniz eksiği not alacağız.Buyurun.

Abdullah AKTAŞ-Son bir şey daha; yeniden yapılan dönemimizi tamamladık ve artık Bayraklı Belediyesi için atılım dönemde geçmiş buluyoruz. Vallahi Başkanım nasıl bir atılım yapacaksınız bekliyoruz Çünkü maydanozlar büyümemiş.

BAŞKAN-Abdullah Keşke yazmasaydın onları…
Abdullah AKTAŞ-Maydanozlar dediniz ya daha büyümemiş diye, vallahi bu sizin göreve geldiğinizde ağaç dikseydik şuan meyveye gelmişti, kiraz ağacı 3 yıldan sonra, ceviz ağacı 3 yıldan sonra meyve vermeye başlıyor,Başkanım.Sizin maydanozlar hala maalesef yetişmedi.

 

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

Abdullah AKTAŞ-Şimdi bütçe kalemlerinden baktığınızda bütçenin %10 cezalardan işte vergi cezalardan, para cezası vesailerden 22 milyon 766 bin lira gibi bir rakamın %10’nu cezalardan elde edilmesi görülmüş, İller Bankası gelirleri ise 150 milyon lira, yaklaşık bütçenin %35-%40’na denk geliyor.Evet güzel para hani diyordunuz ya Devletin bize  hiçbir şey olmuyor katkısı vesaire vesaire, işte burada yazıyor Devletin ne kadar katkıları diyor ki bu Pandora döneminde böyle çünkü gelirler vesaire düştüğü için  için bu rakam düştü. Normalde %50’nin üzerinde oluyordu, bütçenin üzerinde oluyor bu rakam arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim

BAŞKAN-Şeyi kabul ediyorsunuz gelirlerinin %50 düşmesine rağmen bu işleri yaptığımızı.

Abdullah AKTAŞ-İller Bankasının gelirlerinin nasıl dağıttığını siz biliyorsunuz.İstiyorsanız ben buradan açıklayayım.

 

BAŞKAN- Hayır hayır orada bir sorun yok, bu gelirlerin %50 düştüğünü söylemeniz gerçekten takdire şayan teşekkür ederim.

Abdullah AKTAŞ-Bu sadece bizde değil Türkiye değil dünya da düştü. Şuan bir firma  firma söz hem Türkiye'deki ama Avrupa'daki tüm yatırımları fabrikanın kapattı kendi ülkesine götürüyor.Neden? Dünyada var bir sıkıntı.

BAŞKAN- Kesinlikle.

Abdullah AKTAŞ-İngiltere..

BAŞKAN- Arkadaşlar lütfen hatibin sözünü kesmeyelim, lütfen hatibin sözünü kesmeyin, sizde tamamlayın lütfen.

Abdullah AKTAŞ-İngiltere bugün geldiğimiz noktada maalesef ki dünya devlerinden, dünya ekonomisinden bir tanesi ve benzin dağıtacak insan bulamıyor bakın ve hayat durmuş vaziyette orada Onun için bunlar her yerde yaşanıyor maalesef şimdi personel giderlerine baktığınızda çok büyük rakamlar.

BAŞKAN- Arkadaşlar Hatibi bir dinleyelim lütfen.

Abdullah AKTAŞ- Personel giderleri %30 üzerinde olan bir Belediye maalesef yatırım yapamaz, arkadaşlar ya da yapacağı yatırımların yarım kalır vesaire vesaire. Bizim de şey 286 milyon gibi personel giderlerse gözümüze takılıyor,bir de esas dikkat etmeksizin bir konu taşınmaz satışlarında beklenen gelir 60 milyon TL Başkanım, rekor kırdım geldiğinizden beri herhalde 10 yılda satılamayanları, iki buçuk yılda sattınız şimdi bir yılda 60 milyonluk daha satış bekliyormuşsunuz.

BAŞKAN- Hepsini oybirliği ile satıyoruz.

Abdullah AKTAŞ-Evet merak ediyoruz.

BAŞKAN- Oybirliği ile satıyoruz.Vatandaşın uhdesinde olan şeyler.

Abdullah AKTAŞ- Onlar ufak tefek rakamlar

BAŞKAN- Büyük sattığımız ne var?

Abdullah AKTAŞ-Yok var var onlarda var siz biliyorsunuz.60milyonluk bir rakam.

 

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Siz aracıydınız.

Abdullah AKTAŞ-Sigorta başka, sigorta rakamı değil bu arkadaşlar,çarpıtmayın..

BAŞKAN- Arkadaşlar, lütfen hatibin sözünü kesmeyin.

Abdullah AKTAŞ-Sigorta rakamı bir sonraki bütçede gelecek size.

BAŞKAN- Evet evet hatibin sözünü kesmeyelim.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Abdullah AKTAŞ-Bitti evet,Şimdiyine bütçe kalemlerine baktığımızda yatırıma ayrılan ödenek 42 milyon 473 bin TL, yani 430 milyonluk bütçenin %10’u maalesef %9, %10 bile yapmıyor.Yani yatırımın ne kadar burada pasif görüldüğü maalesef bu bütçe kalemi içerisinde de belli oluyor.Bir dip not daha ilave edip hemen konuyu kapatmak istiyorum.Hatırlarsanız,Denetim Komisyonu Raporunu size sunmuştuk.Oradaki gerekçeleri şeyler de size sunmuştuk bulduğumuz vesaire vesaireleri size de Teftiş Kuruluna göndereceğinizi ve sonucunda burada okuyacağın söylemiştiniz. Sanırım yasal süresinizde doldu Başkanımsize verilen 30 günlük sürede doldu, verdikten sonraki 30 günlük sürede doldu. Şimdi biz merak ediyoruz bu Teftiş Kurulunun verdiği raporu burada bize paylaşmanızı rica ediyoruz,ya da o raporla ilgili size Teftiş Kurulunun verdiği bilgiler doğrultusunda herhangi bir yasal işlemler vesaire yaptınız mı?Ondu da merak ediyoruz.Teşekkür ederim hayırlı akşamlar diliyorum.

 

BAŞKAN- Bizde sunumunuz için teşekkür ediyoruz.Yok yok Siz mi Emre Bey mi önce alacak söz olur, Buyurun.

Özgür HIZAL- Evet Sayın Başkan Çok Kıymetli Meclis Üyesi Arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii evet biz de farkındayız, bir faaliyet raporu görüşmesi yapmadığımızı Grup Başkanvekili arkadaşımızın konuşması esnasında bazı CHP Meclis Üyesi arkadaşlarımız eleştiri getiriyorlar burada bir faaliyet raporu görüşmesi yok,neden bunları konuşuyorsunuz, neden bunları eleştiriyorsunuz gibi ama sonuç itibariyle sunu söylememiz mümkün,ister bütçe tasarısını tartışalım,ister geçmiş bütçeyi tartışalım, ister faaliyeti tartışalım neyi tartışırsak tartışalım,sonuçta bunlar para ve bu para kamunun parası Belediyenin parası bu parayı elbetteki kişisel olarak kullanmayacaksınız sizin faaliyetleriniz noktasında kullanacaksınız.Bugün de 2022 Yılının Bütçe tasarısını konuşuyoruz, konuşacağız.Şimdi 2022 yılı bütçe tasarısı adı üstünde tasarı, Cindi Bey’inde bahsettiği gibi “Her yiğidin farklı yoğurt yiyişi vardır”. İşte burada problem bu, bu yiğidin yoğurt yiyişi eleştiriyoruz biz, sorun bu diyoruz ki sizin yoğurt yiyişi bizde bir problem var arkadaş bu problemi sadece bugün önümüzdeki bütçe tasarısından söylemiyoruz. Siz yaklaşık iki buçuk yıldır burada görev yapıyorsunuz. Yönetim olarak sadece Serdar SANDAL olarak değil,Cumhuriyet Halk Partisi olarak burada görev yapıyorsunuz. Geçmiş 10 yılın saymıyoruz ve diyoruz ki bu iki buçuk yıllık görevinizde elde ettiğiniz karneler zayıf geçmiş dönemdeki bütçeyi verimli iyi doğru kullanmadığımız için önümüzde olumsuz örnekler olduğu için bu tarz birtakım eleştiriler yapıyoruz.Çünkü bakıyoruz bir önceki yılın bütçesinde yaklaşık 315 milyon pardon 305milyon,onun  öncesindeki yıl yani 2019 - 2020 yılı bütçesi de 315 milyon yani geçen iki yıl, iki buçuk yıldan sizler yaklaşık 600 milyon hatta 2019 yılındaki bakiye kullanmış olduğunuz bütçe ile birlikte yaklaşık 800 milyon gibi bir rakam kullanmışsınız.Bugünkü Önümüzdeki Bütçe ile birlikte 430 milyon daha eklediğimizde 1.2 milyarTL para kullanacaksınız, Sayın Başkan.Evet bunun farkındayız,bunu açıklamalarını yaptılar arkadaşlar,bunların büyük bir kısmı %50’ye yakın bir kısmını belki %50’nin üzerinde olan kısmı personel biz tabii ki bunu eleştirmiyoruz. Şu anlamda bir eleştirimiz yok personele neden yüksek elbetteki emekçinin hakkını sonuna kadar siz vermemiş olsaydınız biz savunacağız vermezsenizde vuracağız ki konuşmamı sonunda bununla ilgili sert sizi bir noktada eleştireceğim,şimdi ama bunun yanında geriye kalan bir %50’lik dilim var işte bunu nerelere ve nasıl kullanıyorsunuz nasıl kullandığınız noktasında eleştirilerimizi ortaya koymak durumundayız diye düşünüyorum.Kıymetli arkadaşlar şimdi önümüzde 2022 Performans Programı, 2022 Bütçe taslağı az önce Abdullah Bey konuşmasına başlarken şöyle bir ifade kullandı dedi ki bu rakamlarbütçe teknikleri herkesçe bilinir hele,hele bu işleri bilen muhasebeciler çok daha iyi bilir.Bütçe hazırlanırken Denk Bütçe de hazırlanabilir rakamlar üzerinde oynamalar da yapılabilir ve dolayısıyla burada teknik olarak bütçe hukuku açısından bir eksiklik bulma gibi bir durumu söz konusu değil,böyle bir durum söz konusu değil esasında buradaki rakamlara çok fazla boğmaksızın birtakım eleştiriler ortaya koymak istiyorum. Şimdi bir bütçenin denk bütçe olup olmaması, bir bütçenin geçmiş yıla oranla yükselip yükselmemesi meselesinin ötesinde bir bütçenin hayata ne oranda geçiriliyor veya orada geçirilecek noktasında bakmak lazım, çünkü Bayraklı'nın gerçekten çok ciddi sorunları var, Bayraklı’nın altyapı ile ilgili sorunları var, Bayraklı imarla ilgili sorunları var, Bayraklı'nın çevre ile ilgili sorunları var, 10 yıldır devam eden ve bu sorunları gidermesi gerekende yerel yönetimlerdir.Biz bunları birçok defa bu eleştirileri ortaya koyduk, koymayada devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar 430 milyon gibi bir bütçe ile karşımıza çıktınız, geçmiş geçen yılın bütçesinden yaklaşık 130 milyon artışla geldiniz. Bir kere şu eleştirinizi kabul etmiyorum yani burada çok ciddi bir ekonomik kriz bu ekonomik kriz neticesinde belediyelerden çok ciddi kesintiler yapılıyor bu kesintiler ve bu tasarruf tedbirlerinden dolayı belediyelerin yatırım yapması engelleniyor gibi bir özellikle CHP Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler üzerinden yapmış olduğunuz bir eleştiri, bu eleştiriler asla kabul etmiyorum. Neden çünkü siz herhalde gömü falan bulmuş değilsiniz, ya da Kripto para adam ciddi bir gelir elde etmiş değilsiniz geçen yıla göre 130 milyon bütçenizi arttırmışsınız.En azından tasarım noktasında artırmışsınız biz bunun Real olduğunu düşünüyoruz.Yani hayatta geçirebileceğini düşünüyoruz, hayata geçirip geçirmeyeceğiz mayıs ayındaki faaliyet raporunda zaten göreceğiz ama bu bütçe yine bir takım sorunlar var,bir takım eksikler var,şimdi bakıyoruz arkadaşlar bu bütçenin içerisinde toplam Sosyal Yardımlara ayırdığınız rakam nokta 4.3 milyon bak,4.3 milyon arkadaşlar, 150 bin TL gibi hane halkı da yapacağınız yardım yani sizin toplam bütçenizin yüzde biri,bakın yüzde birini Sosyal Yardımları ayırdınız. Kadınlarımıza,çocuklarımıza,gençlerimize ayırdınız,engelli hemşerilerimize ayırdınız,toplam Sosyal Yardımdan bahsediyorum ve göreve başladığınızda adaylık sürecinde çıktınız dediniz ki biz Bayraklı’yı Çocuk ve Kent, Çocuk ve Genç Kenti haline getireceğiz dediniz.Bunun için ayırdığınız bütçe bunun için ayırdığınız bütçe 7.8 milyon arkadaştır toplam bütçenizin yüzde ikisi, bir yıllık bütçenizi yüzde ikisi birimden bahsettiğiniz, kültürden bahsettiğiniz,sanattan bahsettiğiniz bunun için ayırdığınız toplam bütçe 597 bin TL arkadaşlar 597 bin yüzdelik dilimine girmiyor bindelik dilimlerine giren bir bütçeden bahsediyoruz.Şimdi bu bütçenin sıkıntılı ve sakat tarafı, problemli tarafı, esasında ciddi şekilde gözden geçirmeniz gereken bir taraf az önce Komisyon Başkanı Meclisi Üyesi arkadaşımız,bir geçmişteki eleştirimizden bahsetti Mal ve Hizmet Alımları ile alakalı bir önceki dönem yapmış olduğum ve eleştiriyi ki, ben yapmıştım. Demek ki ne kadar haklı olduğumuzu bugün görüyoruz Demek ki o dönem Mal ve Hizmet Alımları noktasında ciddi bir problem vardı ve bizim eleştirinizi kabul ettiniz bugün bütçeye daha farklı yansıtıyorsunuz. Umuyorum bugün yapmış olduğumuz böyle eleştirilere de kabul edersiniz sosyal yardımlar noktasında %1 değil de %5'e çıkartırsınız.Çocuklarımıza ve gençlerimize yatıracağı yapacağız yatırımları %2 değil de, %12'ye çıkartırsınız şimdi burada ciddi bir problem var.Şimdi hizmet alımları tabi büyük bir bölümü bakıldığında KHK’lı personel evet ama kalan rakamlara bakıldığında yaklaşık 23-24 milyon gibi bir rakam kalıyor ve burada hizmet alımları noktasında şöyle bir problem yaşanıyor.Tabii Hizmet Alımlarının büyük bir bölümünün ihale kanununun dışında doğrudan temin usulü ile yapılıyor olması esaslı ciddi bir problem sizin ideanız açıklık şeffaflık üzerine bir belediye dizayn etmek iken bugün bakıldığında yıllık neredeyse 25- 30 milyon gibi bir rakamın çünkü ben bir Bayraklı Meclis Üyesi olarak çok net söylüyorum. Bayraklı Belediyesinin Kamu İhale Kurumunda EKAP’da yayınlanmış olan bütün ihalelerini takip ediyorum, yatırıma dönük hiçbir ihalesini olmadığını üzülerek söylüyorum. Dolaysıyla siz bu Hizmet Alımların büyük bir bölümünü Mal ve Hizmet Alımların büyük bir bölümünü doğrudan teminle yapıyorsunuz ve doğrudan teminle yaptınız bu alınlar maalesef, sıkıntılı ve sakat şimdi yatırımın %13 olduğundan bahsettiniz, sermaye giderin %13 olduğundan bahsettiniz.Aslında sermaye gideri olarak meseleye bakamazsınız, gayrimenkul sermaye giderine bakmamız lazım bu sizin hazırladığınız Bütçe Tasarısı gayrimenkul sermaye gideri aslında direk yatırım gideridir ve bu direkt yatırım giderini 42 milyon 573 bin TL,yani bütün bütçemizin %9 seviyesinde öyle %13 falan değil,%13 falan zaten azda, ama %13 bile değil, yüzde 9, kaldı ki bu yatırım giderleri yani 42 milyonu içerisinde detaylı incelediğinizde detaylı baktığımızda ki ben bunu ile ilgili birazdan birkaç örnek vereceğim aslında bu rakamı da yakalayamadığınızı söylemeniz mümkün şimdi çok benzer ifadelerin olduğunu 2021 bütçe tasarısında, 2022 bütçe tasarısında ve performans programınızda benzer ifadeleri görüyoruz. Neden 42milyon olmadığını neden daha aşağıda olduğunu ve aslında bu noktada rakamlarla birtakım oyunlar oynanarak bunların şişirdiğini niçin söylüyoruz. Şimdi arkadaşlar sayfa 67 Performans, Bayraklı İlçe Sınırları içerisinde yapılması planlanan sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanması 865bin TL ayırmışsınız, yine aynı şekilde bir takım heykel tasarımlar hazırlanması 363 bin TL ayırmışsınız bunları geçen dönemde de ayırmıştınız ve geçen dönem ayırdığımız bütçe de aşağı yukarı aynı idi.Önümüzde bir proje var mı? Önümüzde bir tasarım var mı? Önümüzde yapılmış bir faaliyet var mı? yok demek ki siz bunları buraya yazmışsınız o 42 milyonun  içerisine enjekte etmişsiniz ve bize tabiri caizse yatırımmış gibi göstermeye çalışıyorsunuz İzmir Bayraklı’lara,şimdi bakıyoruz arkadaşlar, sayfa 71 Alpaslan, Cengizhan, Fuat edip BaksiMahallelerinde belirlenen 60 hektarlık alan imar plan revizyonu yapılması 273 bin TL. Önümüzdeki yıl için,ya siz bu plan yapmadınız bize gösterdiğiniz o plan yok, plan hayalimi plan ya da yaptınız burayada bunu iş olsun diye koydunuz.Adalet,Manavkuyu Mahallesi önce 80 hektarlık alana yönelik imar planı revizyonu yeniden yapılması 273 bin TL burayada koymuşsunuz ya Büyükşehir’e gönderdiğiniz,Adalet mahallesi planları hayali yalan ya da buraya koyduğunuz rakamda bir problem var şimdi kısacası şunu söylemek istiyorum buraya yazdığımız rakamların birçoğu hayali hayata geçmeyecek realitesi olmayan hayali rakamları buraya koymuşsunuz ve maalesef yüzde13 gibi bir yatırım planıyla bizim karşımıza çıkmışsınız.Hayali bir oranla doğru olan ne peki,doğru olan Sosyal Yardımları ayırdığımız yüzde bir çocuklara,gençlere ayırdığınız yüzde 2, Bilime,Sanata,Kültüre ayırdığınız binde bilmem kaç,bunlar doğru rakamlar,şimdi Cindi Bey az önce bazı ifadeler kullandı dedi ki,Büyükşehir’in buraya yatırım yapmasını sağlıyoruz.Ne münasebet Büyükşehrin buraya yatırım yapmasını siz sağlamıyorsunuz, Büyükşehir'in asli görevi zaten Büyükşehir buraya Serdar SANDAL Belediye Başkanı oldu diye yatırım yapmıyor eğer bunu yapıyorsa büyük problem var demektir. Büyükşehir büyüklüğünde bir problem vardır. Büyükşehir'in 2016 yılından bugüne kadar yapmış olduğu özellikle asfalt,parke,yol ve benzeri yatırımlar benim önümde o dönemde de 2016'da tüm yapılanlar %3'ünü kapsıyordu,bugün de %3’ü kapsıyor hiçbir farklı değişiklik yok sizden dolayı Büyükşehir burada bir yatırım yapmıyor, kaldı ki o yatırımlarda eksik, yatırımlarda yetersiz, şimdi dolayısıyla burada biz kendi bütçemizi kullanmıyoruz, kendi bütçenizi kullanmadan buraya yatırım yaptırtıyoruz gibi bir ifade kullanılması çok doğru bir ifade değil, ha yaptınız üç, beş şirketten, üç, beş kurumdan birtakım bağışlar alarak ki bence İzmir Bayraklı Belediyesi'ne yakışmayacak oranda ve yakışmayacak işler olduğunu düşünerek bu bağışları alarak bir takım faaliyetler yaptınız.Ve bunları dönem,dönem bizlerde eleştirdik arkadaşlar,şimdi kıymetli arkadaşlar az önce konuşman da tabii şunu söyledim emekçinin hakkı sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Bayraklı Belediyesi'nde çalışan tüm Emekçi kardeşlerimizin vermiş olduğu emekleri için kendilerine bir kere teşekkür etmek istiyorum.Burada bu bütçe tartışırken bütçeye eleştirirken elbetteki personel maaşı ile alakalı da eleştiri ortaya koymuyorum ama Grup Başkan Vekilimiz dile getirdi bazı sorunları özellikle çalışan personelimizin işten çıkartılması ile alakalı bazı sorunları burada dile getirip konuşmanı bitirmek istiyorum.Şimdi kıymetli arkadaşlar bugün Bayraklı Belediyesinin önünde bir işçi arkadaşımız bir protesto gösterisi yaptı. Kendisinin işten çıkartıldığını söyleyerek ve araştırdığımda kendisi gerçekten bir ihtarname gönderilmiş, ihtarname gerekçesi, ihtarname önümde olacak ama şu anda tam olarak göre bulamadım kendisini bir takım icra takiplerine maruz kalması maaşına haciz gelmesi, şimdi yasal olarak bir hukukçu olarak söylüyorum evet, İş Kanununun ilgili maddesinde böyle bir madde var ama orada der ki fazla sayıda, fazla sayıda icra takiplerinin olmuş olması gibi bir ifade kullanılır. Ama bu personel arkadaşla görüştüm de bana iki ya da üç Hazin olduğunu sayısal olarak olduğunu dile getirdi.Belki daha fazladır onu da bilemiyorum ama Bayraklı Belediyesi'nden bu gerekçeyle bir personel çıkartılmaması gerekiyor.Bu Bayraklı Belediyesi’ne yakışan bir davranış,yakışan bir tutum değil.Eğer hepimiz siyaset yapıyoruz,hepimiz siyaseten ülkemize belli noktalara gelmesi için belli hedeflerimiz var. Ve bu siyaseti yaparken de elbette ki hepimizin karşısına belli engeller çıkabilir.Şimdi Kıymetli Başkanım,Sayın Başkanım eğer siz bir önceki Belediye Başkanı ile  siyaseten bir takım sorunlar yaşıyorsanız ve bu sorunlara bu kişilerin,bu kişilerin bu personelin bu Belediye Başkanı’yla ya da bu siyasi ile ya da bu kişiyle vermiş olduğu fotoğraflar üzerinden bu personelden çıkartıyorsanızacısını o zaman siz Sosyal Demokrat bir Belediye Başkanı değilsiniz maalesef,umuyorum öyle değildir ama böyle ise ortada çok büyük bir problem var demektir. Çünkü 2-3-4-5 yani bir personelin bir işçinin haczinin maaşında haciz var diye personel işten çıkartılmaz.Bu güne kadar çok nadir karşılaştığımız,çok nadir gördüğümüz bir durum söz konusu, dolayısıyla bu bütçe şöyle kullanmışsınız,bu bütçe böyle yapmışsınız,şu kadar yatırım bunlar hepsi beldedeki eleştiririz ama bakın bugün bir engelli personeli bu gerekçeyle işten çıkarttığınız da 430 milyonun hiçbir önemi kalmıyor,isterseniz 430 milyonun  tamamı ile yatırım yapın, tamamı ile yatırım yapın, hani siz geldiğinizde yatağa hiç aç girmeyecekti bayraklılılar, hani yoksullukla mücadele edeceksiniz,hani yoklukla mücadele edeceksiniz sizin mücadele anlayışınız bu olmamalı buysa büyük problem var demektir Sayın Başkan. Bu gerekçeyle bir personeli çıkartıyorsanız,çok büyük sıkıntı ve büyük problem var demektir.Bu konunun, bu konunun sizler tarafından ve yöneticiler tarafından yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum,tabii için işin detayını çok fazla bilmemekle birlikte söylüyorum.Ama ihtarname yönde, ihtarnamedeki en azından gördüğüm maddeler ortada ve o ihtarname üzerinden bile eleştiri ortaya koyuyorum, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.

 

BAŞKAN- Başka söz almak isteyen arkadaşımız var mı yok herhalde, buyurun Cin Bey. Bence cevaptan ziyade oylayalım,yemeğe yetişelim, evet buyurun.Evet arkadaşlar.

 

Mikrofonsuz konuşulduğu, için deşifre edilememiştir.

Cindi Can POLAT-Sayın Başkanım, Değerli Arkadaşlar ben de son olarak toparlamak adına bir,iki şey söyleyeceğim tabii arkadaşlarınız eleştirilerini dile getirdiler,mutlaka yapıcı olanları idare dikkate alacaktır. Ben bunu o konuşmamda da belirtmiştim şimdi İller Bankası Payı ile ilgili gelirler bölümündeki gelir kalemlerinden en önemlisinin birisini İller Bankası Payı olduğunu ifade etti arkadaşlarımız doğru bugün yapılmış ya da şu anki merkezi hükümet sürecinde yapılmış bir şey değil bu geçmişten bugüne gelen bir durum İller Bankası Payı Merkezi Bütçeden geliyor. Merkezi Bütçe bizlerden toplanan paralar da dolayısıyla bayraklılıhemşerilerimiz vergi ödüyor nüfusumuzu oranında Merkezi Bütçeden, İller Bankası payı olarak Belediye bütçesinde bir pay geliyor. Yatırımlar %13 az,çok tartışılır biraz önce de ifade ettim bir daha söyleyeceğim, yani Merkezi Bütçeden sonu 3-4 yıldır, %10 altında yatırma payı ayrılırken, bugün Bayraklı Belediyesi'nin sadece kendi kaynaklarını öz kaynakları ile yapmış olduğu yatırım oranının %13 olması önemli de ki bunun daha fazla oldun birazdan bir daha ifade edeceğim gerçekleşir mi,gerçekleşmez mi 2023 Nisan - Mayıs’ında konuşulacak, gelirler daha arttırılabilirdi,ama neden arttırılamadı,işte bir pandemisüreci yaşıyoruz.Yani Bayraklı Esnaf Odası Başkanı arkadaşımızda, Meclis Üyemiz zaman, zaman serzenişte bulunuyor, yani esnaf kirasını ödeyemiyor,su,elektrik parasını ödemiyor, Çevre Temizlik Vergisini tabi ödeyemiyor,Emlak Vergisini ödeyemiyor,dolaysıyla gelirimiz gelirim arzu ettiğimiz orada artmıyor, artmadı içinde böyle bir gelir bütçesi buna göre bir gider bütçesi var, vergi ödenmiyor, Merkezi Bütçe daralıyor, Merkezi Bütçe daraldığında İller Bankası payından gelen payı düşüyor.Ben aslında %13 Bayrak Belediyesine Bütçesine %13 pay yatırım yapıldığını söylerken, buna ek olarak Büyükşehir Belediyemizin de  yatırımları olduğunu bunları söylerken kastetmek istediğim şey şu idi, Bayraklı Belediyesi'nin gelir,gelir kalemlerinin belli bir oranda düzenli bir şekilde hatta Bayraklı Belediyesinin bütçesine geçmeden,Büyükşehir Belediyesi bütçesine geçtiğini bu kesintilerin de hatırı sayılır bir oranda olduğunu bu oranlardan kaynaklı büyükşehirlerin ilçelere yatırım yaptığını ve bu yapılan yatırımlarla esasında yatırımımızı %13 değil,daha fazla belki %30 - %40  vardığını Bayraklı genelindeolduğunu ifade etmek istedim. Teşekkür ederim.

 

BAŞKAN- Söz almak istiyor musun, Buyurun. Evetsonra Gökhan Bey'e son söz verip toparlayıp oylamaya geçeceğiz arkadaşlar.

Emre DEMİR-Sayın Başkan Kıymet Üyeler hepinizi saygı ile selamlıyorum.Sayın Başkan henüz konuşmalarını en başında Cindi Bey'in bizleri muhalefet etmeme noktasında telkinat da bulunmasını şöyle değerlendiriyoruzbiz, kendisi önceki dönemlerde Meclis Üyeliği yapmıştı.Bayraklı’ya yapılmayan yatırımlarda adeta alışılmış çaresizlik durumunda kendisi de neyin yapılıp,yapılmadığını gayet iyi biliyor. Sayın Başkan tabi arkadaşlar eleştiriyor, performans üzerinden konuşunca biz ama, bu kitapçık önümüze konulduysa ve Bayraklı Belediye Başkanı Serdar SANDAL burada özür dileyerek söylüyorum, Sayın Başkan arkadaşlardan burada bize algı, vatandaşı aldatma ve yalan noktasında belirli cümlelerde bulmuyorsa biz bunları konuşuyoruz.

BAŞKAN- Bir defaedebini takınarak konuş, bu doğru bir yaklaşım değil.

Emre DEMİR-SayınBaşkan anlatacağım hep beraber görüşeceğiz.

BAŞKAN-Bak ahlaktan taviz vermeden, gerektiği gibi konuş provoke etmeden konuş, şuana kadar bütün konuşmalar, bütün tartışmalar usulüne uygun, senin karşındaki Belediye Başkanını,bu kentin seçilmiş Belediye Başkanını

Emre DEMİR-Siz bana ahlak dersi veremezsiniz.

BAŞKAN- Böyle konuşursanız veririm,böyle konuşursanız veririm.

 

Emre DEMİR-Burada sorduğumuz hiçbir soruya cevap veremediniz cevap veremeyeceksiniz.

BAŞKAN- Böyle konuşursanız veririm.Böyle konuşursanız sözü keserim.

 

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

Emre DEMİR-Ben, ben cümlelerin çaptırılmasını istiyorum.

BAŞKAN- Abdullah müdahale et.

Emre DEMİR- Müdahale edilecek bir şey yok,Sayın Başkan devam ediyorum.

BAŞKAN-Sen işi eleştirirsin dersin ki,bu iş doğru değil ama söylediğin cümlelere dikkat edeceksin yani,

Emre DEMİR- Müsaadenizle eleştireceğim Sayın Başkan “Şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik” demişsiniz bu noktada bir yorumuz yok ama altında bunu öyle es geçeğimiz bir cümle değil,“önceliğimiz israfı önlemek oldu.” Sayın Başkan siz burayı Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanından devraldığımız Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin AK Parti'den devir aldığı belediyeler de yatırım yapan Belediyelerde hali ile borçlanma olacaktır Siz de Bunu biliyorsunuz takdir edersiniz borçları kapılara panolara ve sosyal medya hesaplarını astılar.Burada siz her defasında itiraf ediyorsunuz bu noktada şeffaflığınızla açık yürekliğinizle size de teşekkür ediyoruz.Önceki dönemlerde bayraklıkıhemşerilerimizin kaynakları çar-çur edilmiştir.  Bayraklı Belediyesi israfla yönetilmiştir Sayın Başkan.

BAŞKAN- 50 milyonluk kredi de dahil,

Emre DEMİR-Sayın Başkan ben..

BAŞKAN-  Bakanlar Kurulundan alınan 50 milyonda dahil,

Emre DEMİR-Devam ediyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN- Evet.

 

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Emre DEMİR-Göreve gelir gelmez büyük bir altyapı seferberliği başlattık demişsiniz Sayın Başkan.

BAŞKAN- Buyurun siz konuşun.

Emre DEMİR-Göreve gelir gelmez büyük bir altyapı seferberliği başlattık demişsinizaltyapı seferberliği Büyükşehir Belediyesi'ne yaptırmış olduğumuz 3-5 kilometrelik hatta 10 kilometrelik yol değildir Sayın Başkan. Bir hayaliniz vardı, Porsuk Çayı hayali ben bir önceki mecliste manifestoları yüzde kaçını yaptım dediğinizde %100’ünü yaptım diyen biri meclis üyesi arkadaşımız vardı.Kendisi ile beraber sizi Bayraklı'da yağmurlu bir İzmir gününde gezmeye davet ediyorum. Bayraklı'nın her yanı Porsuk Çayı Sayın Başkan. Onunla beraber Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti bu nokta da bu iddianız çok iddialı, bu  manifestonuz çok iddialı Sayın Başkan Dünya Çocuk ve Gençlik kenti Bayraklı’da, kütüphaneler kapanıyor, Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti,Bayraklı'da ve bilim kenti haline getirilmek istenilen Bayraklı'da bir kütüphane dahi açılmıyor yeni nesil elektronik kütüphanelerin değil yanından geçmek eski nesil kütüphanelerimiz dahil şu an yatırım planlarımızın içerisinde yok Sayın Başkan sadece yazıda sadece söylemde Sayın Başkan ben devam etmek istiyorum ama bu kadar bakışların üzerinde de konuşmam devam etmek istemiyorum. Çünkü cevap da vermeyeceksiniz biliyorum. Arkadaşlar da bu işi çaptıracaklar kendilerinden sonra cevap hakkı doğarsa biz burada cevap vereceğiz Sayın Başkan teşekkür ederim.

BAŞKAN- Evet teşekkür ederim.Şimdi değerli arkadaşlar öncelikle tabii ki usulüne uygun, gerektiği gibi bir Meclis Üyesine yakışır şekilde ki bütün eleştirilere sonuna kadar cevap vereceğiz. Muhalefetteki arkadaşlarımız tabii ki bizim yaptığımız işleri bir boyutuyla eleştirecekler, bunlar arasında haklı oldukları eleştirilerde olabilir, farklı eleştirilerin doğru olmadığı birçok konuda olabilir yani mesela burada bir tane işlemlerden bir tanesi mobbing arkadaşlar bir defa mobbing çalışana uygulanır.Bizim işini doğru yapan, işinin başında olan, göreve zamanında gelip, zamanında çıkıp, işinin gerektiğini yapan hiç bir arkadaşla ilgili böyle bir sorunumuz vetereddüdümüz yok, sizde varsa siz söylersiniz. Bu intihar eden personeli siyaseten arkadaşlar sürekli dillendiriyorlar daha önceki mecliste şunu söyledim.Genç bir arkadaşımız, anne bir arkadaşımız,sağlık problemi var,bu işi konuşmak doğru değil o meselenin kaynağı biz değiliz.Siz araştırırsanız görürseniz durumun ne olduğunu görürsünüz ama bizim ahlakınız bizim duruşumuz bu konuda sessiz kalmayı yeliyor. Ama birebir gelirseniz oturup konuşuruz.Personel değişimi sonuç itibarıyla buralar siyasi kurumlarher başkanın kendi bir bakış açısı, kendi bir yol haritası ve ihtiyaç duyduğu teknik ekipleri ihtiyaç olur.Doğal olarak gelen arkadaşlar kendi ekiplerin yeniden oluşturmakla ilgili, yeni kadrolar oluşturmakla ilgili böyle bir hak yasal olarak belediye başkanlarına verilmiş durumda, bizim de bu hakkı kullanmak kadar doğal hiçbir şey yok.İş düzen ile ilgili, diğer alanlarda işini yapmayan arkadaşlarla ilgili, gerekli tasarruf hakkı da bizde.İmar revizyonları ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadığı ile ilgili bir eleştiri var.Şimdi geçmişte bugün de aslında biz bu işleri mecliste hep beraber karar veriyoruz.Yeni Kent Merkezi ile ilgili meseleyi bundan bir önceki dönemde büyük Büyükşehrimize gönderdik.Daha önceki bir mahkemeye itiraz sonucunda yeniden yenilemek zorunda kaldık önümüzdeki aylarda bir daha göndereceğiz.Şey önü şu Folkart'ınolduğu bölge. Adalet Mahallesi daha önce de yapılmıştı, beraber konuşmuştuk. Hatta önümüzdeki mecliste getireceğiz bu planlamayı yeniden gündeme getiriyoruz.Niye? Sıkıntılar var diye.Ve bunu yaparken de sizlere soruyoruz,vatandaşa soruyoruz ve resmileştirmeden önce eksiğimiz var mı? diye Büyükşehir'e gönderiyoruz.Mesela kentsel dönüşümle ilgili meseleni büyük bir çoğunluğunu hallettik ama mevzu rezerv alana giden yol, askeri bölgeden izin verilmediği için kentsel dönüşüm alanı içerisinde Çevre Şehircilikle ve işbirliği içerisinde giriş ve çıkış yolu verecek şekilde yeniden oradaki sürecimiz yaklaşık 3-4 aydır uzuyor.Bu hem yolun oraya girişçıkış hem rezervi alanla ilgili kentin ihtiyacı olan bir işlem olduğu için uzatıyoruz. Ayrıca Onur,NafizGürman,Yamanlar bu bölgede 600 hektarlık alanla ilgili çalışma sanıyorum o da sonlanmak üzere yani yapmıyoruz dediğini şey bugün İzmir'deki neredeyse bütün bu alandaki revizyon çalışmalarına eşdeğer bir ölçekte burada ben de merak ettim Özgür Bey’in bir eleştirisi vardı “Adalet ve Kentsel Dönüşümle ilgili bütçe yeniden para koymuşsunuz yani siz bunu yapmadınız mı?Yaptıysanız niye ödeneği koydunuz?”Buarkadaşlar işlem kesinleşinceye kadar bütçede olması gereken bir kalem olduğu ile ilgili arkadaşlardan uyarı geldi yani Büyükşehir Meclisi'nden geçip onaylanmayınca kadar, biz aslı paralarını vermiyor, çünkü herhangi bir değişiklik ve dönüşüm olduğunda gene ilgili arkadaşlarım bu işi yapmaları gerekiyor.Özkanlar Pazaryeri evet biz orayı Büyükşehir’imize verdik, Büyükşehir’imiz projelendirdi ve daha sonra projede yeniden bir değişikliğe gidildi, altta 4 kat otopark olacak şekilde üste de 4 kat,toplam 8 katlı sanıyorum,2022 bu pardon bu yolun sonunda ihalesi bitmiş ve inşaatına başlanmış olacak.Evet Büyükşehir yapıyor.Altınyolun yer altına alınma işi de,proje aşamasında şu an yani sanıyorum proje ihalesine yakında çıkacaklar bu işlemden tamamen Büyükşehir'in sorumlu içerisinde sanıyorum kısa bir süre için burada da mutlu sona ulaşırız diye düşünüyorum. Smyrna ilgili değerli arkadaşlar hani demin bütçede bir,iki kalemden söz ettik bu kalemlerden bir tanesi hangi sokak sağlıklaştırcağız, ne yapacağız bu kaynak nereye aktarılıyor bu kaynağı tabii ki geçen yıl ki, bütçemize de gösterdik.Bu meselenin altında yatan şu Sevgi Yolunu sağlıklaştırma projesi bu biz buraların projelerin yapacağız.İmalatını Büyükşehir yapacak benzer şekilde Atatürk heykelinin olduğu yerden zabıtaya kadar olan bölgede de bir kent meydanı bir vücuda Çiçek Mahallesi Muhtarlığına dayanacak şekilde yeni bir kent meydanı ile ilgili çalışmalar..

 

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Gitmedi burada temel sıkıntılardan biri şu, bir buradan Büyükşehir’den yetki alıp projelendirmeyi böyle yapıyoruz,ikincisi bu işlemlerin gerçekleşmesi ile ilgili sit bölgesi olduğu için her adımda Sit Kurulundan izin alması gerekiyor. Hatta önümüzdeki hafta bir grup arkadaşımız sanıyorum 3 kişilik bir heyet Ankara'ya gidip bu dilekçeyi elden takip edecekler ki bir an önce bu işlemleri de başlayabilelim. Bir diğer mesela işte o Sevgi Yolu’dan, öbür tarafı olan kısımda da ilgili mülk sahipleri ile konuşuyoruz,orada da imkan bulabilirsek bölgeyi yeniden yeşillendireceğiz.Ama bazen de hakkınızı bize iade ediyorsunuz. Bu konuda da Teşekkür ederim. Yani personel giderlerinin yüksek olduğu bir belediyede yatırım yapmanın ne kadar güç olduğu,pandemi süreçlerinde gelen gelirin düştüğü ve buna rağmen bir işler yaptığımızda ilgili söylediğiniz arada geçti Abdullah Bey söylediğiniz.Bunla ilgili sizlere gerçekten teşekkür ediyorum.İhalelerle ilgili değerli arkadaşlar Bayraklı Belediyesi ihalelerinin tamamını açık ve şeffaf yapıyor İlk defa bizim dönemimizde ki bütün ihaleler, canlı yayında açık ve net yapılıyor. Arkadaşlara yeni talimatınız bundan sonra bütün ihaleleri internet üzerinden yapacağız.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Ben tamamlayayım olur mu? Bakın ben sizin sözünüzü hiç kesmedim. Beni o kadar eleştirdiğiniz, hiç geçmedi sözünüzü,biz sizin nezaketinizi de biliriz Özgür Bey. Doğrudan temin ile ilgili mevzu bununla da ilgili aslında ihale süreçleri başlatırken burada kısmi eksiklerimiz olduğunu kabul edebilirim.Bunun temel ihtiyaçlarının, farklı müdürlüklerin,farklı ihtiyaçlarının tek kalemde toplanın tek bir ihale ile yapılması kurumumuzun menfaatinedir.Bu anlamda bir eksiğimiz var, bu eksiğimizle ilgilide talimatı ilgili arkadaşlara verdik.Onun dışında değerli arkadaşlar tasarruf yaptığımız ile ilgili yapmadığımız ile ilgili eleştiriler var,biliyorsunuz biz kredi çekmeden o söz ettiğiniz pandemi süreci, ülkenin içinde bulunduğu durum, deprem süreçlerinde bile bir tek kuruş kredi çekmeden Bayraklı Belediyesi'nin finansal yapısını nasıl düzeltiriz diye yoğun çaba sarf ettik.Düşünün 102 milyona yakın geçmiş kredi borcumuzu yaklaşık 85 milyonunu ödemişiz. Böyle bir borcunuz olmamış olsaydı, 85 milyonla neler yapabileceğini sizler de tahmin edebilirsin.Bizim odaklandığımız temel bir nokta var.Bir yaptığımız her proje yasal süreci itibariyle bizim bir buçuk, iki yılımızı alıyor.Yani Körfez Mahallesi'nde bir Kültür Merkezi projemiz var,3 arkadaşımızın hissesi var orada, bir ve birer buçuk metre kareler, bir buçuk yıldır uğraşıyoruz kamulaştırma kararı almamıza rağmen. Bizim temel hedefimiz şu;iki,iki buçuk yıl içerisinde finansal yapımızı düzeltir ve bu sürede de projelerimiz bir olgunluk noktasına gelirse,bundan sonraki süreçte bu yatırımlarımızı birazcık daha rahat yapabiliriz diye düşünüyorum. Genel hatları ile arkadaşlar biz kentin altyapısı ile ilgili diğer alanlarla ilgili yaptığımız iş ortada böyle değerlendirebilirsiniz, bu değerlendirmenize de saygı duyuyorum ama sonuçta takdir vatandaşındır hepinize teşekkür ediyorum.Yeni bir tartışma...

 

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Gökhan KAFALI-Neden,neden.. Çok kısa yeni bir tartışma değil.Şimdi...

BAŞKAN- Yemeğimiz var gecikiyoruz.

Gökhan KAFALI-Hemen hemen Başkanım.Ekonomik krize rağmen  İller Bankasının, İller Bankası'na aktarılan paydan söz ediyorum.

BAŞKAN-Gökhan Bey..

Gökhan KAFALI- Bir dakika.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

Gökhan KAFALI-Lütfen ama ya..

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.am

Gökhan KAFALI- Neden abi ben konuşurken böyle yapıyorsunuz? Bak sizde konuştunuz.

BAŞKAN- Bir saniye...

Gökhan KAFALI- Lütfen ya… Şimdiye kadar uzatmasaydınız,bitirmiştim bile.

BAŞKAN- Abdullah sana yanlış söyledim ağzım alışmış.Evet, Gökhan Bey hızlı.

Gökhan KAFALI- Hemen hızlıca söyleyeyim. İzmir 95 milyar 500 milyonluk vergi ödemiş, Türkiye gelirine %11.7 oranında katkı sağlamış, ancak sadece bunun 2 milyar 300 milyon onu geri alabilmiş,Özgür Bey rakamlara daha hakim,şimdi Kayseri ödediği verginin, %143'ünü alırken...

BAŞKAN-Arkadaşlar,bakın bu konu bu meclisin gündemi değil ama. Hayırhayır, lütfen Gökhan Bey lütfen.

Gökhan KAFALI- Şimdi yaptıkları lütufmuş gibi söylüyorlar ya o açıdan  söylüyorum.

BAŞKAN- Gökhan Bey, Gökhan Bey uyarıyorum, lütfen diyorum.

Gökhan KAFALI- Tamam. Son olarak şunu söyleyeceğim.

BAŞKAN-Hayır, hayır bu konu meclisin gündemi değil.Hem arkadaşımızın sözüne bitiriyoruz teşekkür ediyorum hem size söz veriyoruz.Oylamaya geçiyoruz.

Gökhan KAFALI- Tamam sizin dediğiniz olsun.

BAŞKAN-Evet Cindi Bey.

Cindi Can POLAT-Oylayabiliriz Başkanım,oylamaya geçebiliriz.Önce performans.

BAŞKAN-Evet,Değerli Meclis Üyeleri 2022 Yılı Performans Programını kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler?Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Bütçenin kabulü ile ilgi, buyurun.
 

BÜTÇE  KARARNAMESİ:

 

Madde 1

Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 430.200.000,00TL(Dörtyüzotuzmilyonikiyüzbintürklirası)  ödenek verilmiştir.

BAŞKAN- Bunu ad olarak sanıyorum oyluyoruz. Buyurun.

 

Cindi Can POLAT- Evet ad okuyarak oyluyoruz.

 

BAŞKAN-Buyurun okuyun siz.

BAŞKAN Serdar SANDAL-Kabul.

İsmail SARI -Kabul.

Mehmet TOPTAŞ- Kabul.

Hulisi BAŞARAN- Kabul.

Yeşim TEKOĞLU-Kabul.

Gamze Gül ÇAMUR- Kabul.

İrfan ÖNAL- Kabul.

Cin Can POLAT-Kabul.

Serap KESKİN- Kabul.

İpek KUL- Kabul.

Nilgün ALPASLAN- Kabul.

Osman AKSEKİ-Kabul.

Zehra ONGUN- Kabul.

Gönül GÜNGÖR- Kabul.

Ali UĞUREL- Kabul.

Emel ARSLAN HÜR- Kabul.

Ertuğrul CİVELEK-Kabul.

Alim ÇANKAYA-Kabul.

Mukaddes IŞIN-Kabul.

Şentürk APAYDIN-Kabul.

Kıyasettin AYDEMİR-Kabul.

Şeyhmus BIÇAKÇI-Kabul.

Gökhan KAFALI- Kabul.

Binali BİNGÖL-Kabul.

Özgür HIZAL-Ret.

Osman SAĞLAM- Ret.

Abdullah AKTAŞ- Ret.

Mikail BİLİCİ- Ret.

Hayrullah TELLİ- Ret.

Seyfettin ATBAŞ- Ret.

Murat PERVANE- Ret.

Ahmet ÖZTEP-Ret.

Emre DEMİR-  Ret.

 

BAŞKAN- Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.Teşekkür ederim. 9 ret, 25 kabul.Evet Madde 2.

 

Madde 2

Belediye bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam 430.200.000,00TL(Dörtyüzotuzmilyonikiyüzbintürklirası) olarak tahmin edilmiştir.

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler?Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Madde 3

2022 Yılı Gider Bütçesinde yer alan 430.200.000,00.-TL’sı ödenekler toplamı ile Gelir Bütçesinde tahmin edilen; 430.200.000,00.-TL’sı gelirler ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle bütçede denklik sağlanmıştır.

BAŞKAN- Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Madde 4

(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler?Oy birliği ile kabul edilmiştir. Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Madde 5

6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Madde 6

Bütçeye cetveller eklenmiştir.

1 - Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14),

2 - Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15),

3 - Finansmanın  Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),

4 - Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),

5 - Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),

6 - Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8),

7 - Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),

8 - Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20),

9 - Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21),

10 - Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),

11 - İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

12 - İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),

13 - 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25),

14 - Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26),

15 - Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),

16 - Finansman Programı (Örnek-28),

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler?Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Madde 7

Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Madde 8

Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve ilçenin kalkınmasını temin için Meclisce yapılması uygun görülen, kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Madde 9

Vergi, Resim, Harç ve Katılım Paylarının tahsil süreleri, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, tahsil edileceği.
BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Madde 10

 

Kurum ve kuruluşlar ile kişilerden ivazsız bağış talep ve kabul etmeye belediye adına Belediye Başkanının yetkili olacağı.

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Madde 11

Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girer.

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler?Oybirliği ile kabul edilmiştir.
 

Madde 12

Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve 12 (oniki) madde üzerinden ve eki cetvellerinin incelenerek,  meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.
BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

2022 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİNİN BİRİM BAZINDA FONSİYONEL SINIFLANDIRMA  BİRİNCİ  DÜZEYİ  TABLOSU

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ259.308.000,00TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Özel Kalem Müdürlüğü 3.701.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 185.175.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Bilgi İşlem Müdürlüğü 4.500.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Yazı İşleri Müdürlüğü 4.593.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

           

Teftiş Kurulu Müdürlüğü 1.152.000,00TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 5.576.000,00TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü 2.108.000,00TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 10.202.000,00TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 41.454.000,00TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 847.000,00TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 19.932.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Oy çokluğu.

 

Hukuk İşleri Müdürlüğü 3.181.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Zabıta Müdürlüğü 16.751.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER80.007.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Fen İşleri Müdürlüğü 49.050.000,00 TL  

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 14.508.000,00 TL 

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 1.759.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Veteriner İşleri Müdürlüğü 1.982.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 12.708.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 13.952.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 2.697.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 11.255.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Oy çokluğu ile evet.

 

İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 24.641.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Emlak İstimlâk Müdürlüğü 9.120.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Kentsel Tasarım Müdürlüğü 1.820.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 7.823.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Plan Proje Müdürlüğü 2.617.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.   

Yapı Kontrol Müdürlüğü    3.261.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

SAĞLIK HİZMETLERİ 6.910.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Sağlık İşleri Müdürlüğü 6.910.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile…Bunaoybirliği vermiyormusunuz sağlık hizmetlerine?Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 16.014.000,00TL

 

Spor İşleri Müdürlüğü 5.339.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 7.786.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Kütüphane Müdürlüğü 2.109.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü 780.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler?Etmeyenler yok, oybirliği ile kabul edilmiştir.Ama sordum el yok, evet tekrar ediyoruz. Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.Buyurun.

 

SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 9.436.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Fen İşleri Müdürlüğü 150.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 100.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 5.839.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 3.347.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

TOPLAM 430.200.000,00 TL

 

BAŞKAN-Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.Teşekkür ederim. Daha var değil mi? Daha varmış arkadaşlar.

 

GELİR BÜTÇESİ BİRİNCİ DÜZEY GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLOSU:

 

Vergi Gelirleri 147.444.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 50.222.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 5.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Diğer Gelirler 172.645.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Sermaye Gelirleri 60.001.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Alacaklardan Tahsilat  -117.000,00

 

BAŞKAN-Red ve İadeler,evet.

 

Red ve İadeler  ----

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

TOPLAM 430.200.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

 

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLOSU:

İç Borçlanma -9.000.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Likidite Amaçlı Tutulan Nakit, Mevduat ve Menkul Kıymetlerdeki Değişiklikler 9.000.000,00 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Net Borçlanma   ---

 

BAŞKAN-Evet,bunu oylamamıza gerek yok değil mi? Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

2022 MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI TABLOSU

 

I.  3 AYLIK 107.550.000 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

II.  3 AYLIK 107.550.000 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

III. 3 AYLIK 107.550.000 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

IV. 3 AYLIK 107.550.000 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

TOPLAM  430.200.000 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

2022 YILI GELİR BÜTÇESİNİN BİRİNCİ DÜZEYDE AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI:

 

I.  3 AYLIK 107.550.000 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

II.  3 AYLIK 107.550.000 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

III. 3 AYLIK 107.550.000 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

IV. 3 AYLIK 107.550.000 TL

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

TOPLAM  430.200.000 TL

 

BAŞKAN-Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.Teşekkür ederim.

 

2022 YILI TARİFE CETVELLERİ:

 

  Tarife Cetvelleri;2464 sayılı Yasanın 77.maddesi, 84. Ve Ek 6.Maddesinde uygulanacak olan harçların 1.grupta ve 2013 Yılı Tarifesinin üzerinden uygulanması değişikliğiyle,

2022 Mali yılı gider bütçesi;  5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesine istinaden ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 10’uncu ve 11’inci maddeleri gereği ile 2464 Sayılı Belediye Gelirlerinin yasal dayanağı olan C cetveline ilişkin hazırlanan ve finansmanın ekonomik sınıflandırması ile denklik sağlanan bütçe ve tarife cetvellerinin, ayrıntılı harcama programı tablosu ile finansman programı tablosunun, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmış olduğu ve komisyonumuzca incelenerek çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

BAŞKAN- Evet,tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bunu oylamamıza gerek yok değil mi? Evet, arkadaşlar,Tarife Cetvellerini oylayacakmışız.Oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, etmeyenler?Tarife Cetvellerini oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

BAŞKAN-Evet mazeretleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Burada da şey oldu. Oybirliği ile kabul edilmiştir.  Bugün olmasın yemeğe gidelim.

 

VII.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

 

BAŞKAN-Bir dahaki meclisimiz?

Cindi Can POLAT- 1 Kasım Pazartesi.
BAŞKAN-Pazartesi uygun mudur Özgür Bey, arkadaşlar? 1 Kasım Pazartesi.Evet 1 Kasım Pazartesi saat 18.00.Konuşuruz bana yemekte de söyle, gel söyle. Bir dahaki mecliste söyle.

 

 

Serdar SANDAL

Belediye Başkanı

 

 

                                                 Emel ARSLAN HÜR                              Zehra ONGUN

                                                             Üye                                                              Üye