Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 05/04/2022

 

DUYURU

Belediye Meclisimiz 05.04.2022 Salı günü saat 18.00’de Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

                                       Serdar SANDAL

                                                                                                                                                         Belediye Başkanı

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

01.04.2022 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI

 

05.04.2022
Salı
Saat : 18.00

(2. Birleşim)

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

01.04.2022 tarihli Meclis Tutanağı.

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2607094) Sağlık işleri Müdürlüğü 2022 yılı bütçesi hazırlanırken, Müdürlüğümüzce yürütülen ambulans hizmetlerine ilişkin ücretlerde herhangi bir artışa gidilmemiştir. Ancak İlgi yazılarda bahsi geçe T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 07.02.2022 ve 21.03.2022 tarihli Ambulans Ücret Tespit Komisyon Kararları gereğince ücret tutarlarının yeniden belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Müdürlüğümüzce 2022 yılında alınacak olan ücret tutarlarına ilişkin tarife cetveli listesi ekte sunulmuş olup: Konunun Meclis tarafından incelenerek, karar alınması hk.

 

2- (SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2607317) Spor İşleri Müdürlüğünün 2022 yılı için belirlenen tarife cetvelinin revize edilerek ek'te gönderilen şekilde değişiklik yapılması hk.

 

 

3- (ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ-2588710) 07.07.2021 tarih ve 84 sayılı Bayraklı Belediye Meclisi Kararı ile kurulmuş olan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün, görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanmış olduğu Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

 

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-2611666) İzmir Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 10.02.2022 tarih, 43199911 sayılı yazısı ile, Bayraklı İlçesi, Turan Mahallesinde 25M-2a ve 25M-2d paftalarda, 36881 ada 2 parselde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "İlköğretim Tesis Alanı" olarak belirlenmiş alanda mevcut İmbat Ortaokulu binalarının yenilenmesi amacıyla hazırlanan proje doğultusunda; parselin kullanım kararının "Taks:0.30, Kaks:1.20, Yençok:4 Kat koşullu Ortaokul Alanı" olarak değiştirilmesi ve çekme mesafelerinin 5 mt. olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

 

IV. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-2616425) Belediyemizin iştiraki olan Bay-Bel A.Ş. bünyesinde açılmış ve açılacak olan anaokullarının ön adında "T.C. Bayraklı Belediyesi" unvanının kullanılmasının kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2609847) Bayraklı İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 25O-IA pafta, 3999 ada, 3 nolu parseldeki 10732/200965 (107,32 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara  satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2556321) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 40280 ada,1 nolu parsel de bulunan 1.219,33 m2 yüzölçümlü taşınmazın 6183 sayılı Kanuna göre Belediyemizin Vergi borcuna karşılık olarak Maliye Hazinesine devredilmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Eğitim Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2556045) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 256 ada,86 nolu parsel de bulunan 1.142,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 6183 sayılı Kanuna göre Belediyemizin Vergi borcuna karşılık olarak Maliye Hazinesine devredilmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Eğitim Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2556053) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 256 ada,84 nolu parsel de bulunan 2.585,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 6183 sayılı Kanuna göre Belediyemizin Vergi borcuna karşılık olarak Maliye Hazinesine  devredilmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Eğitim Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

V. YENİDEN GÜNDEME ALINAN ÖNERGELER

 

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-2610954) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi ile 22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25.maddesinin (3) numaralı bendi hükümleri gereğince hazırlanan Belediyemizin 2021 yılı Faaliyet Raporu hk.

 

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VIII.TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.