Belediye

Temizlik İşleri Müdürlüğü

İletişim : 341 41 36

 

 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak aşağıda belirtilen görevleri Bayraklı halkına en iyi hizmeti sunmak amacıyla üslenmiş bulunmaktayız.
- Çevre temizliğinin sağlanması ve sağlıklı bir ortamda yaşayabilmek için her türlü tedbirleri ve önlemleri almak,
- Her türlü evsel katı atık ve çöpün toplanması ve aktarma istasyonuna naklini sağlamak,
- Cadde ve sokakların el marifeti ile temizlenmesi ve süpürülmesi,
- Cadde, sokak, ana arter ve yolların makine marifeti ile süpürülmesi ve temizlenmesi,
- Cadde ve sokakları arazöz ile yıkanması ve sulanması,
- Bölge genelinde bulunan konteynırların yıkanması ve dezenfekte edilmesi,
- Bölge geneline terk edilen ve atılan ve aktarma istasyonlarına kabul edilmeyen moloz ve yıkıntı atıklarının toparlanması ve düzenli depolama istasyonuna nakli işi,
- Çevre Kanunu çerçevesinde çalışmalar yapmak.
Müdürlüğümüz 2010 yılında TS EN ISO 9001:2008 ve  TS EN ISO 14001:2004 onay belgelerini almaya hak kazanmış olup 2018 yılında bu belgeler yeni revizyonlarıyla yenilenmiştir.
Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak kısa vadede;
- Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereği geri dönüşümlü atıkların çevreye zarar vermesini önlemek ve ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla, belediyemiz sınırlarında yürütülen ambalaj atıklarının ayrıştırılarak toplama çalışmaları ile ilgili düzenlemeleri yapmak, uygulamanın yaygınlaşmasını sağlamak.
- Ambalaj atıklarının ayrı toplanması projesinin yaygınlaşması, uygulanabilir bölgelerimizde ekonomik ve çevreci bir sistem olan yer altı konteynır sistemine geçmek,
Uzun vadede;
- Her yönüyle yaşanılabilir sağlıklı, çağdaş ve temiz bir şehir yaratmak amaçlarıyla görev sorumluluğumuzun bilincinde çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Tanımlar ve Genel Hükümler
          
            Amaç
            MADDE 1-  (1)Her türlü atık ve artığın çevreye zararverecek şekilde,  doğrudan veyadolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesi, depolanması, taşınması, uzaklaştırılması ve benzeri faaliyetlerin yasaklanması, çevreyi olumsuz yönde etkileyebilecek, havada, suda ve toprakta kalıcı etki gösteren kirleticilerin hayvan ve bitki nesillerini, doğal zenginlikleri ve ekolojik dengeyi bozmasının önlenmesi ile buna yönelik programların belirlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesidir.

            Kapsam
            MADDE 2 - (1)Meskun bölgelerde evlerden atılan evsel katı atıkların, park, bahçe ve yeşil alanlardan atılan bitki atıklarının, bertaraf edilmesi ve zararsız hale getirilmesine ilişkin esasları kapsar.
            (2) İlçe genelinde çevrenin korunması ve iyileştirilmesi doğrultusunda periyodik denetimler yapmak, şikâyetleri değerlendirmek ve çevre konusu ile ilgili kanun ve yönetmeliklerin verdiği görevleri yerine getirerek, çevresel eğitim faaliyetleri düzenlemek.

            Yasal Dayanaklar
            MADDE 3 -  (1) Anayasaya
            (2) 2872 sayılı Çevre Kanunu
            (3) 2872 sayılı Çevre Kanunu esaslarına dayanılarak yürürlüğe giren yönetmelikler.
            (4) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
            (5) 5393 sayılı Belediye Kanunu
            (6) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
          
                                  
            Uygulama Alanı
MADDE 4 - (1)Bu yönetmelik Bayraklı Belediyesi sınırları içinde uygulanır.

            Tanımlar
MADDE 5 - (1) Atık :Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan her türlü maddelerdir.

(2) Evsel Katı (Çöp) Atık :Tehlikeli ve zararlı katı atık kavramına girmeyen, konut, sanayi, işyeri ve piknik alanları gibi yerlerden gelen atıklardır.

(3) Atık Pil:Yeniden kullanılabilecek durumda olmayan, evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi gereken kullanılmış pillerdir.


İKİNCİ BÖLÜM
Şeflikler

            Katı Atık ve Geri Dönüşüm:

            MADDE 6-  (1) Evsel Katı Atık Yönetimi:
            (a) İlçe bütününde tüm sokak, cadde ve meydanların genel temizliğinin yapılması, atık çöplerin toplanması, söz konusu bölgelerin yıkanması ve dezenfeksiyonu.
            (b) Konut, işyerleri, Kamu-Kurum ve Kuruluşları, okullar ve hastanelerden kaynaklanan evsel nitelikli katı atıkların (çöplerin) kaynağında ayrılması, toplanması, taşınması, geri kazanımı ve İzmir Büyükşehir Belediyesine ait ara transfer istasyonlarına götürülmesi.
            (c)Çevreye sahiplenme ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması için, Kamu Kurum Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapılarak eğitim çalışmalarının düzenlenmesi.
          
            (2)  Atık Piller :
            (a) Atık pil ile ilgili, TAP(Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ile yapılacak üçlü protokol dahilinde atık pillerin evsel atıklardan ayrı toplanması ve toplanan pillerin berterafının sağlanması.
                      

            Temizlik İşleri Müdürlüğü:
            MADDE 7 - (1) Amaç: Hızlı nüfus artışına paralel olarak, sanayinin gelişmesi ve toplu konutların artmasına paralel olarak oluşan kirliliğin ve çevreye gelişigüzel terk edilen olumsuzlukların insan sağlığını tehdit etmeden çevreden uzaklaştırılması için en ekonomik ve hijyen kurallarına uyulmak kaydıyla bertarafını sağlamaktır. Bu çerçevede cadde ve sokakların el marifeti ve makine ile süpürülmesinden, yıkanmasına, atıkların toplanmasından, uzaklaştırılmasına kadar yaşanabilir ve sağlıklı bir çevrede toplum bilincinin geliştirilmesini kazandırmayı amaçlamaktadır.
            (2) Kapsam: Yerleşim yerlerinden çıkan evsel katı atıkların toplanması ve bertarafı, tüm ilçe genelinin temiz ve görsel güzelliğe kavuşturulması için her türlü tedbir ve önlemleri kapsar.
            (3) Görevleri
                     (a)Çevre temizliğinin sağlanması ve sağlıklı bir ortamda yaşayabilmek için her türlü tedbirleri ve önlemleri almak.
            (b) Her türlü evsel katı atık ve çöpün toplanması ve aktarma istasyonuna naklini sağlamak,
            (c) Cadde ve sokakların el marifeti ile temizlenmesi ve süpürülmesi,
            (d)Cadde, sokak, ana arter ve yolların makine marifeti ile süpürülmesi ve temizlenmesi,
            (e ) Cadde ve sokakları arazöz ile yıkanması ve sulanması,
            (f) Bölge genelinde bulunan konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi,
            (g) Bölge geneline terk edilen ve atılan ve aktarma istasyonlarına kabul edilmeyen moloz ve yıkıntı atıklarının toparlanması ve düzenli depolama istasyonuna nakli,        
            (h) Çevre Kanunu çerçevesinde çalışmalar yapmak.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Temizlik İşleri Müdürlüğü Personel Tanımlanması

MADDE 9 - (1) Müdür: 657 sayılı yasa doğrultusunda atanır. Birimin sicil amiridir. İşlerin ilgili mevzuat ve yasalar çerçevesinde, doğru ve zamanında yapılmasından sorumludur. Belediye Başkanı ve Başkan yardımcılarının vereceği emirleri yerine getirmek. Bunların yanı sıra çalışma programlarını hazırlatmak, stratejileri belirlemek ve uygulatmaktır.

(2) Çevre Mühendisi:

·               Temizlik İşleri Müdürüne bağlı olarak görev yapar,
·               Çevre Kanuna bağlı olarak çıkan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin uygulanmasını sağlamak,
·               Temizlik ve çevre kirliliği konusunda gelen sözlü ve yazılı şikayetleri değerlendirmek gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, şikayet sahibine bilgi vermek,
·               Temizlik Hizmet alımı ihalelerinin hazırlıklarını yapmak,
·               Temizlik hizmetinin sağlanması için 4734 sayılı kanuna göre hizmet alımı ihale işlemleri yapmak, yaklaşık maliyet hazırlamak, ihale ilanlarını yapıp takip etmek, ihale komisyonunda görev almak, ihale kontrol komisyonunda görev almak, hakedişleri düzenlemek, kabul işlemlerini yapmak,
·               İş deneyim belgeleri düzenlemek,
·               Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereği geri dönüşümlü atıkların çevreye zarar vermesini önlemek ve ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonlu yürütülen ambalaj atıklarının ayrı toplama çalışmaları ile ilgili düzenlemeleri yapmak, uygulamanın yaygınlaşmasını sağlamak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ambalaj Atıkları Yönetim planının uygulanmasını sağlamak,
·               Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Belediyesi ve TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) ile yapılan Atık Pillerin Toplanması Projesi protokolü gereği belediyemiz sınırları içersinde atık pillerin doğaya verdiği zararları ve ekolojik dengenin bozulmasını önlemek için atık pillerin toplanması, geri kazanılması çalışmalarında proje sorumlusu olarak çalışmak,
·               Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliğinin uygulanmasını sağlamak,
·               Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları depolama sahası izin verilmesi işlemlerinde komisyon üyesi olarak görev almak,
·               Müdürlük bütçesini hazırlamak,
(3) Postabaşı :

·                     Temizlik İşleri Müdürü, Kontrol Şefine bağlı olarak çalışır.
·                     Şoför ve temizlik işçilerinin puantajlarını kontrol etmek.
·                     Bölgesinde çalışan çavuş, şoför ve temizlik işçilerinin görevlerini eksiksiz yapıp yapmadıklarını denetlemek,
·                     Hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için kendisine ulaşan istek ve şikayetleri şefliğe bildirmek.
·                     Rastgele boş arsalara atılan çöp ve molozları tespit edip, kaldırılmasını sağlamak.
·                     Kendisine iletilen görevleri yerine getirmek.
·                     Bina ve imarlı arsa sahiplerinin gerektiği kadar çöp toplama kapları koymalarını ve bunların kontrol altına alınmasını sağlamak.
·                     Çürüyen konteyner ve bozulan tekerlekleri tespit edip, tamir edilmesini sağlayıp yerine koymak.
          
(4) Büro Elemanı
-          Temizlik İşleri Müdürüne bağlı olarak çalışır.
-          Gelen ve giden evrakın kaydını ve bu evraka bağlı yazışmaların yapılmasından sorumludur. Gelen tüm belgelerin önceki belgelerle ilgisi varsa bağlantısını kurar ve sağlar.
-          Müdürlükten çıkan yazıları kayıt altına almak, ilgili kişi kurum ve kuruluşlara iletmek.
-          Müdür tarafından kendisine verilen işleri yapar. Dosya ve belgelerin gereğini yerine getirir ve arşivden sorumludur.
-          Vatandaş ve resmi kurumlardan gelen kanal açıcı ve vidanjör taleplerini almak, şantiyeye bildirmek.

            (5) İşçiler
            (a) Usta: Müdürlüğe bağlı posta başı ve işçilerin görev yerlerine dağıtımını yapar. İşçi sayısına göre yeteri kadar işçi başı çalıştırır.
            (b) İşçi: Müdürlük tarafından belirlenen görevleri yerine getirir.
            (c)Temizlik İşçisi: Mahallelerdeki çöplerin toplanması, anaarter ve sokakların süpürülüp temizlenmesinden sorumludur.
            (d) İşçilerin Çalışma Şartları: Temizlik İşleri Müdürlüğü gerek gördüğü hallerde işçilerin çalışma yerlerini ve saatlerini değiştirebilir. Hafta sonları ve resmi tatillerde işçileri çalıştırabilir.

 
TEMİZLİK ŞİRKETİ GÖREV TANIMI:

DAYANAĞI : 5393 Sayılı Yasa?nın 14 maddesi gereğince , 4734 Sayılı Yasa kapsamında gerçekleştirilen Temizlik Hizmet Alımı İhalesi

-          Temizlik İşleri Müdürü ve ihale kontrol komisyonuna bağlı olarak çalışır.
-          Belirlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, İş Kanununa uygun olarak görev yapar.
-          Belediye sınırları içinde yer alan meydan, bulvar, cadde ve sokakların süpürülerek temizliğini yapmak.
-          Belediye sınırları içinde üretilen evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve bertaraf alanlarına naklini yapmak.
-          Belediye sınırlarında kurulan tüm pazaryerlerinin atıklarının toplanarak bertaraf alanlarına nakletmek ve bu alanların temizliğini yapmak.
-          Yol kenarlarına bırakılan eski ev eşyaları ve moloz atıklarını toplamak, bertaraf alanına iletmek.
-          Temizlik işinde çalışan işçilerin sevk ve idaresini yapmak, işçilerin puantajını tutmak, idareye onaylatmak.
-          Temizlik işinde çalışan işçilerin göreve geliş gidiş saatleri ve çalışma ile ilgili disiplini sağlamak.
-          Çöp konteynerlerinin bakım ve onarımını yapmak.
-          Temizlik işinde kullanılan idarenin teslim ettiği araçların verimli kullanılmasını sağlamak, bakım ve onarımını yapmak.


            Araçlar ve Çalışma Şartları

            MADDE 10-  (1) Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu : Bir şoför ve 2 veya 3 işçiyle birlikte evsel atıkların (çöplerin) toplanması görevini yapar.
            (2) Süpürge Aracı : Bir şoför ve bir yardımcıyla birlikte ana arterlerin temizliğini yapar.
            (3) Arazöz : Gerek görüldüğünde meydan ve caddeleri tozlanmaya karşı sulamasını yapar ve kaldırımlar ile tretuvarların yıkanmasını yapar.
            (4) Açık Araçlar : Çöp araçlarının alamadığı molozlarla karışık çöpleri ve çekyat gibi iri katı atıkların taşınmasında kullanılır. Bir şoför ve gerektiğinde bir yardımcıyla çalışır.
            (5) Konteyner Yıkama Aracı : Cadde sokak ve meydanlarda bulunan konteynerlerin yıkanmasını ve dezenfektesini yapmak için kullanılır. Bu araçta bir şoför ve bir yardımcı personelle çalışır.
            (6) Konteyner Tamir ve Bakım Aracı :Kolları ve tekerlekleri yıpranan, delinen konteynerlerin tamir ve boya işlerinin yapılması

            Diğer Kuruluşlarla Koordinasyon
            MADDE 11 -  (1) Temizlik İşleri Müdürlüğünün Valilik ve tüm kamu kuruluşları ile özel tüzel kişilerle yapacağı yazışmalar müdür parafı ve Belediye Başkanı veya Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.
            (2) Müdürlükler arası yazışmalarda müdür imzası ile yazışma yapılır.
            (3) Belediye merkez ve daire müdürlükleri ile belediyeye bağlı kuruluşlara gönderilecek yazılar kurye ile gönderilir. Zimmet ile müdürlük görevli yetkililerine verilir.DÖRDÜCÜ BÖLÜM
Denetim

            Müdürlük İçi Denetim
            MADDE 12 - (1)Temizlik İşleri Müdürü müdürlüğün tüm personelini gerek gördüğünde denetlemek yetkisine sahiptir.
            (2) Temizlik İşleri Müdürü, tüm personelin uhdelerinde yürütmekte yükümlü oldukları işlemler hakkında ayrıntılı bilgi isteyebilir.
            (3) Mesai saatleri içinde büro dışında kişilerin büroları lüzumsuz işgal etmelerine izin vermez.

            Müdürlük Dışı Denetim
            MADDE 13 -  (1)Temizlik İşleri Müdürü gerek gördüğünde personeli daire dışında, yükümlü olduğu görevlerle ilgili olarak yaptıkları çalışmaları izlemeye ve denetlemeye yetkilidir.

            Disiplin Cezası Uygulanacak fiil ve Haller
            MADDE 14 -  (1)Temizlik İşleri Müdürü, tüm personel hakkında disiplin cezalarını, yürürlükteki yasa tüzük ve yönetmeliklerde yer alan kurallar uyarınca yürütür.


            Uygulama Geçerlilik Hükümleri
            MADDE 15 - (1)Bu yönetmelik yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.

MADDE 16-  (1)Bu yönetmelik hükümleri Belediye Başkanı, İlgili Başkan Yardımcısı ile Temizlik İşleri Müdürü tarafından yapılır.

MADDE 17-  (1)Bu yönetmelik Bayraklı  Belediye Meclisi tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.