Belediye

Temizlik İşleri Müdürlüğü

İletişim : 341 41 36

 

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

 

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1-(1)Bu yönetmeliğin amacı,Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1)Bu yönetmelik Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3- (1)Bu yönetmelik 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi veKontrol Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4-(1)Bu yönetmelikte geçen;

Belediye                                 : Bayraklı Belediyesini,

Başkan/Belediye Başkanı      : Bayraklı Belediye Başkanını,

Başkan Yardımcısı                 : Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısını,

Müdürlük                               : Temizlik İşleri Müdürlüğünü,

Müdür                                    : Temizlik İşleri Müdürünü,

İdari Hizmetler Şefliği           :Temizlik İşleri Müdürlüğü İdari Hizmetler Şefliğini,

Şantiye Şefliği                        : Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiye Şefliğini,

Birimler                                  :Temizlik İşleri Müdürlüğüne ve Şefliklerine bağlı birimleriifade eder.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon Şeması

Temizlik İşleri Müdürlüğü Organizasyon Şeması ve Birimler

 

MADDE 5-(1) Temizlik İşleri Müdürlüğü Müdür ve Müdüre bağlı birimlerden oluşur. Organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir.

 

 

 

        

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Temizlik Müdürlüğünün Görev, Yetki Ve Sorumluluğu

MADDE 6-(1) Müdürlüğün görevleri şunlardır;

a) Müdürlük bütçesinin hazırlanması

b)Temizlik işlerinin yaptırılmasına ilişkin ihale dosyalarının hazırlanması, ihaleye çıkılması, sözleşmelerin yapılması, yapılan işin sözleşme ve şartnamelere uygun olarak yapılıp yapılmadığının kontrolü ve hak edişlerinin hazırlanması, işin sözleşme hükümlerine göre sonuçlandırılmasını sağlamak.

c) Oluşturulan program dahilinde ilçemiz sınırlarında oluşan evsel katı atıkların toplanması ve bertaraf alanlarına naklinin yapılmasını sağlamak.

ç) Belediyemiz sınırları dahilinde kurulan tüm pazaryerlerinin atıklarının toplanması ve sonrası pazaryerlerinin yıkanması ve dezenfekte edilerek temizliğinin sağlanması.

d)  Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan meydan, bulvar, cadde, sokak ve kaldırımların süpürülmesi.

e)Cadde ve sokaklara bırakılan inşaat atıkları, moloz ve eski ev eşyalarının toplanması ve depolama alanlarına bırakılması.

f) Çevre ve Kontrol Müdürlüğü tarafından işlem takibi yapılıp müdürlüğe gelen çöp ev yerlerinin temizlenmesi için çalışma program yapmak ve işlemlerin sonlandırılmasını yürütmek.

g) Çöp konteynerlerinin belli periyotlarla yıkanıp dezenfekte edilmesi,eskiyenleri yenisi ile değiştirilmesi.

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 7- (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

a) Belediye Başkanı ve/veya Başkan yardımcısına bağlı olarak çalışır. Temizlik işleri Müdürlüğünün tüm çalışmalarından personelin sevk ve idaresini, kadrolar arası görev dağılımını yapar.

b)  Müdürlüğün harcama yetkilisidir. Kurumun stratejik planlarına uygun olarak müdürlük taslak bütçesinin hazırlanmasını sağlar ve onaylanması için meclise sunar.

c) Müdürlüğünün hizmet ve mal alımları ile ilgili ihtiyaçlarının belirlenmesi,alımlarının gerçekleştirilmesi, denetim ve kabul işlerinin yapılması,hak edişlerinin düzenlenmesi ve ödemelerinin yapılmasına yönelik çalışmaları yapar/yaptırır.

ç) Belediye sınırları içerisinde oluşan evsel katı atıklarının, cadde ve sokaklara bırakılan inşaat atıklarının, moloz ve eski ev eşyalarının toplanması ve bertaraf / depolama alanlarına naklinin sağlanması işini şantiye şefliğine yaptırır.

d) Belediyemiz sınırları dahiline kurulan tüm pazaryerlerinin atıklarının toplanması ve sonrası pazaryerinin yıkanması, dezenfekte edilmesi ile meydan, bulvar, cadde ve sokak temizliğinin sağlanması işini şantiye şefliği sorumluluğunda bölge çavuşları nezaretinde oluşturulan ekiplere yaptırır.

 

İdari Hizmetler Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8-(1)İdari Hizmetler Şefi mevzuatla belirlenen hükümlere uygun olarak aşağıdaki görevleri yerine getirir.

 

a) Müdürlük tarafından verilen tüm iş ve işlemlerin müdür adına mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını/yaptırılmasını sağlamak.

b) Müdürün izinli/görevli olduğu günlerde yerine müdür vekilliği görevini; müdürün teklif ve önerisi üzerine Başkanlık Makamının onayı ile yürütmek.

c)  Müdürün katılmasını gerekli gördüğü toplantılara katılmak.

ç) Personelin uyum içinde ve verimli çalışmasını, devam devamsızlığının kontrolünü sağlamak.

d) Tüm başvuru ve şikâyetlerin gereğini yapmak, şikâyet nedeninin tekrarını engelleyici önlemler almak.

e) İlgili mevzuat çerçevesinde müdürden aldığı görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmek.

f) Gelenevrakları incelemek, zamanında ve eksiksiz sonuçlandırmak ayrıca konu ile ilgili tüm yazışmaları parafe ederek müdürlük makamına imza için sunmak.

g) Müdür tarafından havale edilen yazı ve görevlendirmeleri içeriğine göre gereğini yapar.

h) Elektronik Belge yönetim sisteminden gelen evrakları değerlendirerek, hizmet alanı ile ilgili olup olmadığını, talebin gerçekleşip gerçekleştirilemeyeceği kararını vererek talep/istek sahibi gelen kuruma geri bildirimde bulunur.

ı) Personelin günlük ve yıllık izinlerini planlamak ve uygulamaya koymak.

i) Biriminde üretilen tüm bilgi ve belgelerin dosyalama planı ve arşiv yönetmeliğine uygun olarak saklanmasını sağlamak.

j) Temizlik İşleri Müdürlüğünün günlük,aylık ve yıllık çalışma faaliyetlerinin sekretarya işlemlerini yürütür.

k) Temizlik İşleri Müdürlüğünün tüm personel puantajlarını düzenleyerek ilgili müdürlüklere göndermek.

l) Şantiye şefi ile haftalık iş toplantısını yaparak, talep ve şikayetleri değerlendirerek, sonuç raporu hazırlar ve raporu Müdürlüğe iletir.

m)Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.

 

İdari Büro Çalışanları Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9-(1)Temizlik İşleri Müdürlüğü idari büro çalışanları mevzuatta belirlenen hükümlere uygun olarak aşağıdaki görevleri yerine getirir.

 

a)İstihdam edildiği birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek.

b) Birime gelen her türlü evrak ve dokümanları mevzuata uygun olarak kaydetmek, dosyalamak, çoğaltmak, tasnif etmek, arşivlemek.

c) Birimden çıkan her türlü yazı ve dokümanı dağıtıma hazırlamak.

ç) Büro hizmetlerinde çalışan diğer personelle iş birliği içerisinde olmak.

d) Amirlerince verilen diğer benzeri görevleri yapmak.

e) İdari hizmetler şefine karşı sorumludur.

f) Müdürün vereceği diğer görevleri yapar.

 

Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiye Şefinin Görev,Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10-(1)Temizlik işleri müdürlüğü şantiye şefinin mevzuatta belirlenen hükümlere uygun olarak aşağıdaki görevleri yerine getirir.

a) Müdürün vereceği görevleriplanlayarak yaptırılmasını sağlar.

b)Temizlik işleri müdürlüğü şantiye şefliğine ait günlük,aylık ve yıllık çalışma faaliyetlerinin rapor halinde yazıp idari hizmetler şefliğine yazılı olarak iletir.

c)İlçemiz sınırları içerisindeevsel katı atıkların, cadde ve sokaklara bırakılan inşaat atıkların, molozun bertaraf / depolama alanlarına naklinin sağlanması, pazar yerlerinin evsel nitelikli atıklarının toplanması,taşınması ve sonrası yıkanarak temizliğinin yapılması, çöp konteyneri ve varillerin tamir, bakım, belli periyotlarla temizliği ve onarımı ile ilgili benzeri işlerin bir programdâhilinde kurulacak ekiplerle gerçekleşmesini sağlar.

ç) Hazırlanan program doğrultusunda meydan, bulvar,cadde ve sokak temizliğinin yaptırılması ile ilgili çalışmaları vardiya sorumluları kanalı ile bölge çavuşlarına ve ekibine yaptırılması işlerini yürütür.

d) Şantiye şefliğine bağlı personelin ve araçların çalışma programlarını yapar,düzenler, takibini yapar ve düzenlenen personel puantajlarını İdari Hizmetler Şefliğine yazılı olarak iletir.

e) Belediyemiz sınırları içerisinde cadde ve sokaklara bırakılan eski ev eşyaları belirlenen ekiplerce toplatır ve depolama alanına sevkiyatını sağlar.

f)  Müdür adına vardiya sorumlularından gelen personel günlük haftalık ve aylık izin belgelerini imzalar. İlgili belgeleri İdari Hizmetler Şefliğine iletir.

g)  İdari hizmetler şefi ile haftalık iş toplantısını yaparak, talep ve şikayetleri değerlendirerek, sonuç raporu hazırlar.

h) Müdürlükten gelen yazı ve görevlendirmelerin gereğini yapar.

ı) Müdürlüğe bağlı tüm araçların sevk ve idaresini yapar.

i) Müdürün vereceği diğer görevleri yapar.

 

Taşınır Kayıt Yetkilisi ve Taşınır Kontrol Yetkilisinin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 11-(1)Temizlik İşleri Müdürlüğü taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır kontrol yetkilisi mevzuatta belirlenen hükümlere uygun olarak aşağıdaki görevleri yerine getirir.

a) Taşınır kayıt yetkililerinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

 

1) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.

 

2) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan sonra yapılabilen sarf malzemeleri hariç olmak üzere, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek

 

3) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır mal yönetim hesap cetvellerini istenilmesi halinde konsolide görevlisine göndermek.

 

4) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.

 

5) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.

 

6) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.

 

7) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.

 

8) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.

 

9) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.

 

10) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunulmak üzere taşınır kontrol yetkilisine teslim etmek.

 

11) Ambarlarında kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumlu olmak.

 

12) Ambarlarını devir ve teslim etmeden, görevlerinden ayrılmamak.

 

b) Taşınır kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

 

1) Taşınır kayıt ve işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali

tablolara uygunluğunu kontrol etmek.

 

2) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmak.

 

3) Taşınır kayıt yetkilileri ile taşınır kontrol yetkilileri, düzenledikleri ve imzaladıkları belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı birlikte sorumludur.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 12-(1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte daha önce yürürlükte olan Temizlik İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE13-(1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket edilir.

Yürürlük

Madde 14- (1)Bu yönetmelik hükümleri Bayraklı Belediye Meclisince kabul edildikten sonra 3011 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanacak Yönetmelikler Hakkında Kanunun 2. maddesi doğrultusundayayımlanarak yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 – (1)Bu Yönetmelik hükümlerini Bayraklı Belediye Başkanı yürütür.