Belediye

Yapı Kontrol Müdürlüğü

İletişim : 477 20 00

 

 

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanım

AMAÇ VE KAPSAM 


MADDE 1

Bu yönetmeliğin amacı 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri gereği "Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasları"na göre düzenleme yapılması amacıyla 14.04.2009 Tarih, 10/05 sayılı Belediye Meclis Kararı ile oluşturulan Yapı Kontrol Müdürlüğünün Görev , Yetki , Çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.


MADDE 2

Bu yönetmelik hükümleri İzmir Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünde uygulanır.  


YASAL DAYANAK 


MADDE 3

Bu yönetmelik 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m bendi hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır. 

 

TANIMLAR 

MADDE 4

Bu yönetmelikte adı geçen;

Belediye Başkanı      : Bayraklı Belediye Başkanını

Belediye                     : Bayraklı Belediyesini

Müdürlük                  : Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünü

Müdür                       : Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürünü

Birim Sorumlusu      : Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünde Çalışan Birim       Sorumlularını ifade eder.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Teşkilat ve İş İlişkileri 

İŞ İLİŞKİLERİ 


MADDE 5 

Kurum İçindeki İlişkiler

a)      Başkanlık

b)     Başkan yardımcıları

c)      Belediye Müdürlükleri 


Kurum Dışındaki ilişkiler

a)      İlgili Bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar

b)     Büyük Şehir Belediye Başkanlığı

c)      Belde sakinleri


MÜDÜRLÜK TEŞKİLATI 
MADDE 6

a)      Yapı Kontrol Müdürü
b)     Kontrol Birim Sorumlusu
c)      Kontrol Birimi
d)     İmar Affı Birimi
e)      Zabıta Birimi
f)      Kayıt Birimi

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları


YAPI KONTROL MÜDÜRÜ  

MADDE 7 

Kuruluş İçindeki Yeri

a)      Emir alacağı makam: Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcıları
b)     Emir vereceği personel: Müdürlük personeli 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a)      Bu yönetmelikçe Müdürlüğüne verilen görevleri yerine getirir ve getirilmesini sağlar.
b)     Müdürlüğün bünyesindeki personele görev taksimi yapar ve yapılan işleri kontrol eder.
c)       Müdürlüğün bünyesindeki personelin göreve devamlarını, izin ve raporlarını takip eder.
d)     Müdürlüğün disiplin amiridir.
e)      Tüm Resmi Kurumlar, Müdürlükler arası ve şahıslardan gelen taleplerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması
f)      Müdürlüğün yaptığı harcamaların yetki ve sorumluluğu
g)     Savcılık, Mahkeme ve Hukuk İşleri Müdürlüğü ile ilgili yapılan yazışmalar

KONTROL BİRİM SORUMLUSU  

MADDE 8 

Kuruluş İçindeki Yeri

a)      Emir alacağı makam                     : Müdür
b)     Emir vereceği personel     : Kontrol Birimindeki personeller

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a)      Kontrol Biriminde Çalışan personelin yaptığı işleri kontrol etmek
b)     Birimdeki personelin göreve devamlarını izin ve raporlarını takip eder. 


TEKNİK PERSONEL 
MADDE 10 
Kurum İçindeki Yeri
Emir alacağı makam   : Müdür, Birim Sorumlusu

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a)      Belediyemiz sınırları içinde ve buna bağlı köylerdeki kaçak yapıların, Ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan imalatlar, tespit, inceleme ve tetkiklerini yaparak aykırı olan yapılar- imalatlar için 3194 sayılı yasanın 32. ve 42. maddelerine esas Yapı Tatil Zaptı düzenlemek.
b)     Devam eden inşaatların yerinde fiili mühür yaparak durdurulmasını sağlamak
c)      Durdurulan inşaatlarda faaliyetin devamının tespiti durumunda mühür fekki nedeniyle Hukuk İşleri Müdürlüğü kanalı ile suç duyurusunda bulunmak.
d)     Yapı tatil Zaptının tebliğ tarihinden itibaren en çok bir ay içerisinde aykırılığın giderilmesi halinde mühür işlemini tutanak ile kaldırmak.
e)      5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184. maddesine göre İmar Kirliliğine neden olması sebebiyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmak üzere Yapı Tatil Zaptını Hukuk İşleri Müdürlüğüne iletmek.
f)       2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasasına göre Korunması gereken yapılarda, sit alanlarında yapılan izinsiz inşaatları Kurula bildirmek.
g)     Çevre sağlığı, can ve mal güvenliği açısında tehlikeli olan yıkılacak durumdaki yapılar için 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine esas yıkıma dair Teknik Rapor düzenlemek.
h)     Mevcut haliyle tehlikeli ancak Korunmasına dair tescil kaydı bulunan yapılar için Teknik Rapor düzenleyerek Anıtlar Kuruluna bildirmek, Binaya giriş çıkışların kontrol altına alınması ve tahribatın engellenmesi için çevresinde gerekli önlemleri aldırmak.
i)       İmar Kanununun 40. maddesi gereği tespit edilen, terk edilmiş yapıların giriş- çıkışların kapatılması için Fen İşleri Müdürlüğüne yazı yazılması.
j)       İmar Kanununun esas İzmir Büyük Şehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 73.a maddesine göre inşaat ruhsatı alınmadan önce parselde bulunan yapılara ait Yıkım İzin Belgesi düzenlemek.
k)      İmar Kanununun 34. maddesine esas İnşaat ruhsatı alınmış devam eden inşaatlarda çevre güvenlik önlemleri aldırmak.(tahta perde- aydınlatma vb.)
l)       4708 sayılı yasa doğrultusunda aykırılığın tespit edilen devam eden inşaatları durdurmak gerekli yasal işlemleri yapmak.
m)   Yapılarla ve yapılan işlemlerle ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlara bilgi vermek.
n)     775 Sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddesine esas;
Hazineye ait arazilerde
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde (park, yol.. vb.)
Kendisine ait olmayan arazi ve arsalarda mülk sahibinin talebi durumunda gerekli tespitleri yaparak,  yıkım için ilgili müdürlüğe göndermek.
Yürürlükte bulunan 2981/ 3290/ 3366 sayılı İmar Affına ait Kanun ve Yönetmelikler doğrultusunda İmar Affı Başvurusu bulunan yapılara ait tapu işlemlerine esas gerekli
Tapu Müdürlüklerine nüfus dökümlerinin verilmesi
İsim değişikliği yapılması
              İş yeri uygunluk belgelerinin verilmesi
o)     1.Derece deprem riski bulunan belediyemiz sınırları içerisindeki yapıların talep halinde gözlemsel olarak yapı güvenliğinin kontrol edilmesi ve gerekli görülmesi üzerine kapsamlı inceleme için İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile Üniversitelerin ilgili Fakültelerine konunun iletilmesi.

ZABITA BİRİMİ 

MADDE 10   

Kuruluş İçindeki Yeri

a)     Emir alacağı Makam      : Müdür


Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a)      Müdürlük bünyesinde yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan (teknik rapor, zabıt ve rapor, Encümen Kararı v.b.) evrakların tebligatını yapmak. Tebligat için muhatap bulunamadığı takdirde evrakın bir nüshası muhtara (onaylatılmak kaydıyla) bir nüshası ise yapının kapısına yapıştırılarak tebligat gerçekleştirilir.
b)     Evraklarında eksiklik olan (Yapı ruhsata olmayan, tadilat ruhsatı olmayan gibi) inşaatların devam etmesine engel olmak, gerekli hallerde kurşunlu mühür yapmak
c)       Yapılan işlemler hakkında (tutanak, fotoğraflama, ceza işlemi) evrakları tanzim etmek ve gerekli yerlere ulaştırmak.
d)      5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve kanunlarına göre Yapı Kontrol Müdürlüğü ile alakalı durumlarda işlem yapmak.
e)      Teknik elemanlar ile birlikte tespit ve inceleme işleri yapmak. 

KAYIT BİRİMİ  

MADDE 12

Kuruluş İçindeki Yeri
Emir Alacağı Makam : Müdür

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a)      Müdürlüğe gelen vatandaşların şikâyetlerini bilgisayar ortamında kayda almak, vatandaşların yapılan işlemlerle ilgili ayrıntılı bilgiye rahatça ulaşabilmesi için kayıt numaralarını onlara iletmek.
b)     Kayda alınan dilekçeleri havalelerinin yapılması için Müdürlük Makamına iletmek.
c)      Havaleden gelen dilekçeleri ilgili teknik personele verip; bilgisayar ortamında kayda işlemek
d)     Şeffaflık, Saydamlık ve Aleniyetlik ilkesi gereğince vatandaşların dilekçeleriyle ilgili almak istedikleri bilgileri telefonla, e-mail ve posta yoluyla onlara bildirmek.
e)      Teknik personelden gelen evrakların bilgisayar ortamında çıkışlarını yapmak
f)      Vatandaşlara bahse konu şikâyetlerle ilgili yapılan işlemleri aşama aşama iletmek.
g)      Müdürlük bünyesindeki Zabıta Memurlarına tebliğ ve mühür evraklarını iletmek
h)     Dosyaların Arşive akışını sağlamak, teknik personelin istedikleri dosya talep fişlerini Arşive iletmek ve gelen dosyaları ilgili arkadaşlara vermek
i)       Başkanlık Makamına, Başkan Yardımcılığı'na evrak akışını sağlamak
j)        Zabıtadan gelen tebliğ ve mühürleri ilgili teknik personele iletmek
k)      Müdürlükler arası gelen evrakları kayda almak ve evrakların takibini yapmak.
l)       Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Tüzel Kişiliklerinden ve vatandaşlardan gelen evrakları kayda almak.
m)    Teknik Personelin görev sırasında yaptıkları kurşunlu mühür işlemi için telefonla onlara 'Resen Numara' verip, bilgileri bilgisayar ortamında işlemek.
n)     Vatandaşların talebi üzerine istenen bazı evraklar için makbuz kesmek.  (Örneğin; çatı tamiratı, isim değişikliği, imar affı müracaatı hakkında 25.00 YTL. Harç ücreti kesmek)DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Yürürlük, Yürütme


YÜRÜRLÜK  

MADDE 13   

Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Bayraklı Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 sayılı Kanunun 2inci maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME    

MADDE14

Bu Yönetmelik Bayraklı Belediye Başkanlığı'nca yürütülür.   


                                             Yapı Kontrol Müdürlüğü
           
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 41. Maddesine esas Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün Çalışma Planı aşağıdaki gibidir.           
            Belediyemiz sınırları içinde bulunan yerleşme alanlarındaki yapılaşmaların; imar planları, imar kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile fen, sağlık ve çevre koşullarına uygun sağlıklı ve güvenli bir şekilde teşekkülü sağlanmalıdır. Kentimiz, deprem riski taşıyan bölgeler sıralamasında 1. Derece Deprem Bölgesinde bulunmaktadır. 
      İlçemizde;
-    Depreme dayanıklı yapılarda yaşam sürdürülebilmesi,
-    Can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi,
-    Sağlıklı çağdaş kentler oluşturulabilmesi,
-    Planlı ve ruhsatlı yapılaşma için;
            Kaçak yapılarla mücadelenin ve yapıların kontrolünün etkin yapılması gerekmektedir. Şikâyetler, ihbarlar ve re'sen tespitler üzerine, arşiv dosyası ile yerinde tetkik edilen binalara yasal işlemler yapılmaktadır.
            Kaçak  yapıların, ruhsat ve eklerine aykırı yapıların ve tehlikeli yapıların yasal işlemleri yapılarak yıkımlarının gerçekleştirilmesi, Müdürlüğümüzde yapılan çalışmalarda öncelik kazanmaktadır.
   
Müdürlüğümüzde;

-    Kontrol Birimi
-    İmar Affı Birimi 
-    Zabıta Birimi
-    Kayıt Birimi

A) Kontrol Birimi:

-    Kaçak yapılara,
-    Ruhsat ve eklerine aykırı yapılara,

            3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesine göre yasal işlem yapılmaktadır. Müdürlüğümüze yapılan ihbar üzerine, ekiplerimizce inşaatın yerinde tetkiki yapılarak Yapı  Tatil  Zaptı  tutulur. Tutulan Yapı Tatil Zaptı ile inşaat derhal durdurulur. Durdurma, Yapı Tatil Zaptının yapı yerine asılmasıyla, yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır.
            Evrak üzerinde yapılan bu işlemden başka, ayrıca fiili mühür yapılır. Fiili mühür ile durdurulan inşaat yapı sahibi tarafından bozularak inşaatına devam ettiği takdirde, ikinci defa aynı işlemler yapılır. Mühür bozma ve ikinci mühürden yani mühür fekkinden dolayı Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunularak, kamu davası açılması sağlanır.
            Yapı Tatil Zaptının, tutulduğu tarihten itibaren en çok bir ay içerisinde yapı sahibi yapısını yıkarak veya ruhsat alarak yasal hale getirmek zorundadır.
            Yasal hale getirilen yapının sahibi, müdürlüğümüze başvurarak mührün kaldırılmasını ister, yapılan inceleme sonunda uygun hale getirilen yapının mühür işlemi tutanakla kaldırılır.
            Süresi içerisinde yasal hale getirilmeyen yapıya Encümence, Encümen Kararı aldırılır. Encümen Kararı; yıkım ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184. maddesine göre Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması hususunu içerir.  Yıkım, temin edilen araç ve gereçle yapılarak yıkım masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.
            5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 184. maddesi 12.10.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. "İmar Kirliliğine Neden Olma" başlığı altında belirtilen 184/1. maddesinde; "Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır", 184/5. maddesinde; "Kişinin, ruhsatsız ya da  ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde  bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkûm olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar" denilmektedir.
            Türk Ceza Yasasının yürürlüğe girdiği 12.10.2004 tarihinden itibaren tutulan Yapı Tatil Zabıtları ile Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak kamu davaları açılmaktadır.
           2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası'na göre Tarihi Eser yapılar korunması gerekli taşınmaz varlıklardır. Tarihi Eser, Tarihi Eser bitişiği ve Tarihi Eser karşısı konumunda ve sit alanlarında bulunan yapılara yapılacak her türlü müdahalede Belediyemizden ruhsat alınması, koruma kurulundan izin alınması gerekir. 2863 sayılı yasaya göre ruhsat ve izin alınmadan yapılan onarımlar ve eklentiler de Yapı Tatil Zaptı tutulur ve Encümen'den eski haline getirilmesi doğrultusunda karar çıkartılır.
           Ruhsat alınmış yapılarda, her hangi bir değişiklik yapılması yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. Değişiklik; bağımsız bölümün brüt alanını arttırmıyorsa, nitelik değişmiyorsa, binanın taşıyıcı unsurunu etkilemiyorsa ruhsata tabi değildir. 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 21. maddesinde ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin 70. maddesinde ruhsata tabi olmayan tadilatlar belirtilmiştir. Bunlar:
            1- Çatı yapılması ve onarımı,
            2- Bağımsız bölümlerdeki dâhili tadilatlar,
            3- Bahçe duvarı yapılması, bahçe tanzimi,
            4- Cephelerde tadilatlar,
            5- İç ve dış sıva, boya-badana yapılması,
            6- Oluk, doğrama, döşeme, tavan kaplamalarının tamiri,
            7- Elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri,
            8- Pergole yapılması,
            634 sayılı Kat Mülkiyet Kanunu'nun 19. maddesinde binanın ortak alanlarında ruhsata tabi olmayan tadilatlarda, bütün kat maliklerinin rızası alınması gerekir. Kat maliklerince ihtilafa düşülen hususlarda ait olduğu mahkemeye başvurulması gerekmektedir.
            Ruhsat alınmadan yapılan tadilatlarda Yapı Tatil Zaptı tutularak, alınan Encümen Kararlarına itiraz edilerek İdare Mahkemelerine başvurulmaktadır. Mahkeme heyetince yapılan tadilatın ruhsata tabii olup olmadığı incelenerek, ruhsata tabi olan tadilatlara ait işlemlerimiz Belediyemiz lehine sonuçlanmaktadır.

-    Tehlikeli Yapılara,
Tehlikeli Yapıların faaliyet alanlarını dört grupta toplayabiliriz.
           
1- Can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan yapılara Teknik Rapor düzenlenmesi ve yıkımı:
3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesine göre, bir kısmı  veya tamamı yıkılacak derecede tehlikeli olduğu ekiplerimizce tespit edilen yapıya Teknik Raporu tutulur yapı sahibine tebliği yapılır. Teknik Raporda binanın tehlike derecesine göre süre verilip binanın yıktırılarak tehlikenin giderilmesi istenir.
            Yapı sahibi verilen süre içerisinde yıkımı gerçekleştirmediği takdirde Encümenimizce yıkım kararı alınır. Encümenimizden yıkım kararı alındıktan sonra, yapı sahibine Encümen Kararı tebliğ edilir. Yapı sahibinin bulunmaması halinde binanın içindekilere tebligat yapılır. Onlar da bulunmaz ise, tebliğ tehlikeli yapının bağlı bulunduğu mahalle muhtarına tutanak ile teslim edilir. Tebligatın yapıldığı adrese de Encümen Kararı belgesi yapıştırılır.
            Verilen süre sonunda yapı sahibi tarafından tehlike giderilmemişse, müdürlüğümüzce binanın yıkımı yapılarak, tehlikenin giderilmesi sağlanır. Yıkım masrafı %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.
            Ayrıca yükümlülüğünü verilen sürede yerine getirmeyen yapı sahibine, Encümen Kararı ile İmar Kanunu'nun 42. maddesine göre para cezası verilir.
            Yıkılacak derecede tehlikeli tarihi eser yapıları yıkmak, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları  Koruma Kanunu'nun 9. maddesine göre yasaktır. Koruma kurulunca tarihi eser yapıların korunması esastır. Bu nedenle tarihi eser tehlikeli yapılara alınan kurul kararlarında emniyet tedbirlerinin alınması istenmektedir. Müdürlüğümüzce çevrenin can güvenliği açısından yapıya yaklaşılmaması için uyarı levhaları konulmaktadır.
            Müdürlüğümüze yapılan ihbarlar üzerine, ekiplerimizce mahallinde tetkik edilen kullanılmayan yapıların, tehlike arz etmediği tespit edilir. Mal sahipleri tarafından terk edilen yapıların tinerci ve balicilerin barınağı veya fuhuş yapılan mekânlar olarak kullanıldığı gerek muhtarlar gerekse mahalle sakinleri tarafından ihbar edilmektedir. 3194 Sayılı İmar Kanunun 40. Maddesine esas yapı sahiplerinden, mahalle sakinlerinin güvenliği için yapının giriş-çıkışları ile pencerelerinin tuğla ile örülmesi gerektiği yazılı uyarı ile bildirilir. Yükümlülüğünü yerine getirmeyen mal sahibine para cezası ve Belediyemiz tarafından duvar örülerek masrafı %20 fazlası ile tahsil edilir.
           
2- 775 sayılı Gecekondu Yasası mevzuatına göre; park, yol, hazine veya şahıs arazileri üzerindeki gecekonduların tespiti ve yıkımı,
           
Birimimizin ikinci faaliyet alanı, 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. maddesine göre tespit edilen gecekonduların yıkımıdır.
-    Hazineye ait arazilerde,
-    Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde (park, yol vb.)
-    Kendisine ait olmayan arazi ve arsalarda, izinsiz olarak yapılan yapılar inşa sırasında olsun veya iskân edilmiş olsun, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın derhal yıktırılır.

3- Tahrip olmuş yapıların onarımının yapılması ve gerekli güvenlik tedbirlerin alınması hususlarında yapı sahibine tebliğ yapılması,

Diğer faaliyet alanı; inşaatlarda alınması gereken güvenlik önlemleridir.
            İnşaat halindeki yapılarda ve tahrip olmuş yapıların onarımında, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 34. maddesine ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin 76. maddesine göre inşaat yerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerekir.
            İnşaat yapımı sırasında;
-    Yol ve kaldırımların, komşulara ait yerlerin işgal edilmesi,
-    Bu yerlerde bulunan tesislere zarar verilmemesi,
-    Taşıt ve yayaların gidiş-gelişlerinin zorlaştırılmaması,
-    H er türlü tehlikeyi önleyecek şekilde yapı önünün tahta perde veya uygun malzeme ile kapatılması ve geceleri inşaatın aydınlatılması,
-    Yayaların can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek duvar ve mâniaların yapılmaması gerekmektedir.
            Alınması gereken güvenlik önlemlerinin alınmamasından yapı sahibi, inşaatın müteahhidi ve varsa şantiye şefi ile yapı denetim şirketi sorumludur.
            Müdürlüğümüze yapılan ihbar sonucu, mahallinde güvenlik tedbirlerini almadığı tespit edilen inşaatın ilgililerine yazılı uyarıda bulunulur. Gerekli güvenlik önlemlerini alması istenir. Aksine davranışlarda bulunanlara İmar Kanunu'nun 42. maddesine göre para cezası verilir.

            4- Kent estetiğinin sağlanabilmesi için çevrenin özelliklerine uygun olarak, yapılarda güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamalarının yaptırılmasının temini hususunda ilgililere tebliğinin yapılması.
           
Şubemizin bir diğer faaliyet konusu; yapılaşmanın tamamlandığı alanlarda, kent estetiğinin sağlanabilmesi için, yapılarda güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamalarının yaptırılmasıdır.
            3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 40. maddesine ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin 10. ve 64. maddelerine istinaden yapı sahibine binasının dış cephe boya ve kaplamalarının yenilenmesi için süre verilerek yazılı uyarıda bulunulur.
            Süresi içerisinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen mal sahibine İmar Kanunu'nun 42. maddesine göre para cezası verilir.

B) İmar Affı Birimi:

            Yürürlükte bulunan 2981/3290/3366 sayılı imar affına ait kanun ve yönetmelikler doğrultusunda, imar affı başvurusu bulunan yapılara ait tapu işlemlerine esas gerekli,
-    Tapu Müdürlüklerine nüfus dökümlerinin verilmesi,
-    İsim değişikliği yapılması,
-    İş yeri uygunluk belgelerinin verilmesi,
-    2 Kat ve 200 metrekarenin altında olan yapılara inşaat ruhsatı ve oturma raporlarının düzenlenmesi.

C) Zabıta Birimi

a) Müdürlük bünyesinde yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan (teknik rapor, zabıt ve rapor,
Encümen Kararı v.b.) evrakların tebligatını yapmak. Tebligat için muhatap bulunamadığı takdirde
evrakın bir nüshası muhtara (onaylatılmak kaydıyla) bir nüshası ise yapının kapısına yapıştırılarak
tebligat gerçekleştirilir. (7201 Tebligat Kanunu'na esas işlemler yapmak.)
b) Yıkım esnasında doğabilecek kaza ve hasarlara karşı güvenlik önlemi almak ve gerekli kişileri
uyarmak.
c) Evraklarında eksiklik olan (Yapı ruhsata olmayan, tadilat ruhsatı olmayan gibi) inşaatların
devam etmesine engel olmak, gerekli hallerde kurşunlu mühür yapmak.
d) Yapılan işlemler hakkında (tutanak, fotoğraflama, ceza işlemi) evrakları tanzim etmek ve gerekli
yerlere ulaştırmak.


e) Yapımı süren ruhsatlı inşaatların denetimini yaparak (Çevre güvenlik önlemi, tabela
bulundurulması v.b. gibi) gerekli yerlerde cezai işlem uygulamak
f) Gerekli hallerde Mahkeme Heyeti ile çıkılan keşiflere eşlik etmek.
g) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 7201
sayılı Tebligat Kanunu ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve kanunlarına göre Yapı Kontrol Müdürlüğü
ile alakalı durumlarda işlem yapmak.
h) Teknik elemanlar ile birlikte tespit ve inceleme işleri yapmak.


D) Kayıt Birimi

a) Müdürlüğe gelen vatandaşların şikâyetlerini bilgisayar ortamında kayda almak, vatandaşların
yapılan işlemlerle ilgili ayrıntılı bilgiye rahatça ulaşabilmesi için kayıt numaralarını onlara iletmek.
b) Kayda alınan dilekçeleri havalelerinin yapılması için Müdürlük Makamına iletmek.
c) Havaleden gelen dilekçeleri ilgili teknik personele verip; bilgisayar ortamında kayda işlemek
d) Vatandaştan telefonla gelen şikâyetleri matbu dilekçelere işlemek ve kayda almak.
e) Şeffaflık, Saydamlık ve Aleniyetlik ilkesi gereğince vatandaşların dilekçeleriyle ilgili almak
istedikleri bilgileri telefonla, e-mail ve posta yoluyla onlara bildirmek.
f)  Teknik personelden gelen evrakların bilgisayar ortamında çıkışlarını yapmak.
g) Vatandaşlara bahse konu şikâyetlerle ilgili yapılan işlemleri aşama aşama iletmek.
h) Müdürlük bünyesindeki Zabıta Memurlarına tebliğ ve mühür evraklarını iletmek.
i)  Dosyaların Arşive akışını sağlamak, teknik personelin istedikleri dosya talep fişlerini Arşive
iletmek ve gelen dosyaları ilgili arkadaşlara vermek.
j)  Başkanlık Makamına, Başkan Yardımcılığı'na evrak akışını sağlamak.
k) Zabıtadan gelen tebliğ ve mühürleri ilgili teknik personele iletmek
l)  Müdürlükler arası gelen evrakları kayda almak ve evrakların takibini yapmak.
m) Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Tüzel Kişiliklerinden ve vatandaşlardan gelen evrakları
kayda almak.
n) Teknik Personelin görev sırasında yaptıkları kurşunlu mühür işlemi için telefonla onlara Re'sen
numara verip, bilgileri bilgisayar ortamında işlemek.
o) Vatandaşların talebi üzerine istenen bazı evraklar için makbuz kesmek.  (Örneğin; çatı tamiratı,
isim değişikliği, imar affı müracaatı hakkında 25.00 YTL. Harç ücreti kesmek)
p) Yıkım Biriminin evraklarının giriş ve çıkışlarını yapmak.
r) Yıkım Biriminin evraklarının evrak akışını gerçekleştirmek.
s) Yıkım Biriminin arşiv dosya ve evraklarının akışını sağlamak.
t) Yıkım Birimi personelinin arşiv dosyalarını istemek ve personele iletmek.


YIKIM İZNİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR 


1)      Dilekçe (yıkılacak yapının ada, parsel ve açık adresi belirtilecek)
2)      Tapu (değişiklik yoktur vizesi olarak, 1 ay süreli)
3)      Vekaletname (gerekiyorsa)
4)      Fotoğraf
5)      Moloz döküm evrağı temizlik işleri Müdürlüğünden istenecek
6)      Borcu yoktur yazısı (Gelir Müdürlüğünden)
 

Sorumlusu İnşaat Mühendisi ise;

1)      Atama Belgesi (Mal sahibi tarafından)
2)      Fenni Mesuliyet Belgesi (işin adı yazılı oda belgesi)
3)      Fenni Mesulun imza sirküsü
4)      Fenni Mesulun Taahhütnamesi (İ.B.Ş.B. İmar Yönetmeliğinin 73?a daki güvenlik önlemleri ve işin süresi belirtilecek)
5)      Sorumlusunun düzenleyeceği teknik rapor (Eklentisinin ve bodrumunun olup olmadığını + taşıyıcı sistemin durumu + çevre parsellerdeki yapılarla ilgili durumu ve riskleri + yıkımı sırasında alınacak önlemleri) içermelidir.
 
Sorumlusu Yapı Denetim Şirketi İse;

1)      Atama Belgesi
2)      Yapı Denetim Şirketi Taahhütnamesi (İ.B.Ş.B. İmar Yönetmeliğinin 73?a daki güvenlik önlemleri ve işin süresi belirtilecek)
3)      Sorumlusunun düzenleyeceği teknik rapor (Eklentisinin ve bodrumunun olup olmadığı + taşıyıcı sistemin durumu + çevre parsellerdeki yapılarla ilgili durumu ve riskleri + yıkım sırasında alınacak önlemleri) içermelidir.


NOT:   1) Bütün evraklar tarih belirtecek.

            2) Evrağınızın bekleme süresi inceleme tarihinden itibaren 3(üç) gündür. Bekleme süresi içerisinde eksikleri giderilmediği takdirde iade edilir.


YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLERİN  ADRESİ - TELEFON NUMARALARI


Kontrol Birimi            : 0 232 477 20 00

İmar Affı Birimi          : 0 232 477 20 00

Zabıta Birimi              : 0 232 477 20 00

Kayıt Birimi               : 0 232 477 20 00

Faks                          : 0 232 341 31 89

Adres                        : Anadolu Cad. no 125  Bayraklı

YIKIM RUHSATINA BAŞVURUDA ARANACAK BELGELER

1-    Dilekçe.(tapu sahibi veya vekaletname ile tapu sahibi adına)

2-    Bayraklı Belediyesinden alınacak evraklar
a-    İmar Durumu (İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden)
b-    Numarataj Belgesi (Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden)
c-    Fen İşleri Müdürlüğü'nden alınacak hafriyat izni
d-    Riskli yapı ise yapı kontrolden alınacak tebligat yapıldığına dair yazı.
e-    Emlak vergisi ilişik kesme yazısı. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

3-     Takyidatlı tapu hissedarları yazısı.

4-    Hissedarların noter tasdikli muvafakatı(6306 sayılı kanun dışındaki yapılardan).

5-    Fenni Mesul evrakları
a-    Fenni mesul atama belgesi.
b-    Fenni Mesul oda belgesi
c-    Fenni Mesul noter tasdikli yıkım projesi ve teknik rapor taahhütnamesi.
d-    Fenni Mesul'ün kısıtlı olmadığına dair  taahhütname.

6-    İlgili kuruluşlardan alınacak ilişik kesme belgeleri.
a-    İzsu'dan alınacak ilişik kesme belgesi.
b-    Tedaş'tan alınacak ilişik kesme belgesi.
c-    İzmirgaz'dan alınacak ilişik kesme belgesi.
d-    Telekom'dan alınacak ilişik kesme belgesi.

7-    Binanın tahliye edildiğine dair Nüfus Müdürlüğünden yazı.

8-     Binanın güvenlik önlemleri alınmış yıkıma hazır fotoğrafları.

9-    Ücret Makbuzu( son aşamada istenir)


Fen İşleri Müdürlüğü'ne Başvuru Anında Sunulması Gereken Evraklar

1-    Yıkım yapan firmanın iş güvenliği uzmanlık belgesi.
2-    Yıkım yetki belgesi.
3-    Ticaret oda kaydı.
4-    Vergi levhası.
5-    Şirket imza sirküleri.
6-    Hafriyat izin ücreti.