Döküman Arşivi

4109 Sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkında kanun

T.C.  BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4109 SAYILI ASKER AİLELERİNDEN MUHTAÇ OLANLARA
YARDIM HAKKINDA KANUN UYGULAMA  YÖNERGESİ


Amaç

MADDE 1-   Bu Yönerge Bayraklı Belediyesi sınırları dahilinde Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara yapılacak ayni ve nakdi yardımlarla ilgili usul ve esasları belirlemek için düzenlenmiştir.Kapsam

MADDE 2- Bu Yönerge;  Bayraklı Belediyesi sınırları dahilinde ikamet edenlerden ihtiyaçlarını karşılayamayan ve Belediye tarafından yapılacak çalışmalar sonucunda muhtaç oldukları belirlenen Asker Ailelerini kapsar.Dayanak

MADDE 3- Bu Yönerge; 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 15. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ve yardımlarla ilgili diğer mevzuat doğrultusunda hazırlanmıştır.Tanımlar

MADDE4-Bu Yönergede geçen;

Belediye: Bayraklı Belediye Başkanlığını

Yönerge: Bayraklı Belediyesi 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun Uygulama Yönergesini,

Muhtaç Kimse: Bu Yönerge kapsamında yardıma ihtiyacı olan vatandaşları,

Belediye Başkanı: Bayraklı Belediye Başkanını,

Belediye Meclisi: Bayraklı Belediye Meclisini ifade eder.Yardım Koşulları

MADDE 5-

Asker Ailesi Yardımı: 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun 2. maddesine göre Yardım Koşulları aşağıdakilerden ibarettir:1-Yardım isteyeceklerin askerin anne, baba, eş, kız veya erkek kardeşi olmaları,

  2-Yardım isteyeceklerin iaşesinin(geçiminin) asker tarafından temin edilmesi,

  3-Mahalli rayice nazaran idare ve ihtiyaçlarını temin edecek ve kendilerinin, ne askere gidenin geçim, vasıta ve imkanları bulunmamak. Bu şartlardan tamamını sağlayan asker ailelerine yardım yapılacaktır.

İstenen Belgeler

MADDE 6- Başvuru sırasında istenen belgeler aşağıdaki gibidir.1.      Asker aylığına başvuracak (eş, anne, baba, kardeş) kişilerin nüfus cüzdan fotokopisi,

2.      Belediyemiz sınırlarında ikamet edildiğine dair yerleşim belgesi,

3.      Belediyemizce düzenlenmiş form:

a)      Beyanname,

b)      İşyeri tespiti,

c)      Muhtarlık onayı,

d)     Askerlik Şubesi onayı,

e)      İlgili makamlar tarafından doldurulması gereken bölümler,

f)       Mutemetlik yazısı.MADDE 7-  Aşağıda belirtilen şartları taşıyan müracaatlar değerlendirilecektir;1.      Bayraklı Belediyesi hudutları dahilinde ikamet etmek,

2.      Askere giden kişinin en az 45 günü dolduktan sonra müracaat edilmiş olması,

3.      Resmi ya da gayri resmi taşınmaz varlığının araştırılması,

4.      Çalışma koşullarını belgelemeyenlerden beyan alınacak ve yapılacak inceleme ile doğruluğu re' sen araştırılacaktır,

5.      Doğal afetler ve benzer mücbir sebeplerle ilçemize göç eden aileler için ayrıca değerlendirme yapılacaktır,

6.      Kısa dönem askerlik yapanların aileleri için müracaat süresi sevk tarihinden itibaren 3. ayı geçmeyecektir.

7.      Uzun dönem askerlik yapanların aileleri ise 45 günlük süre sonundan en fazla 6 ay içinde müracaat edebilecektir.

8.      Hanede aynı zamanda birden fazla askerin bulunması halinde  bir asker için müracaat kabul edilecektir,

9.      Gelir seviyesi tespitinde, (kiracı ise) ev kirası düşüldükten sonra;

Hane halkı sayısı 4 ve daha az olanlarda hane gelirinin asgari ücretin net tutarı,

         "      "        "      4'den fazla olanlarda hane gelirinin asgari ücretin brüt  tutarı      

       esas alınır.Bayraklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Asker Aylığı Birimine yapılacak müracaatların bu şartlara uygun olanları, değerlendirilmek üzere kabul edilecektir.

Müracaatların Değerlendirilmesi

MADDE 8- Yardımlar için yapılan müracaatlarda dilekçede beyan edilen bilgi ve belgeler idarece ilgili kurumlardan re' sen teyit edilebilecektir.        Belediye bu konuda Kolluk Kuvveti, Defterdarlık, Tapu Sicil Müdürlüğü ve Muhtarlık nezdinde araştırma yapabilir. Müracaatların değerlendirmesi aşamasında Belediyece ilgili kurumların kayıtlarından  istifade edilebilir.                    Müracaatların değerlendirilmesi,  Asker Ailesi Yardım Birimince yapılacak tetkik ve araştırmaları takiben Belediyemiz Asker Ailesi Yardım Komisyonunca yapılır.Komisyon Başkanlıkça belirlenecek 3 memur (3 asil 3 yedek üye) ve 2 meclis üyesinden (2 asil 2 yedek üye) oluşur.Komisyon müracaat dosyalarını  kontrol ve tetkik ederek yardım yapılması ya da yapılmamasını takdir eder. Komisyonca yapılan değerlendirme sonuçları Başkanlığa, Başkanlıkça da Encümene tevdi edilerek karara bağlanır.Encümen kararına göre yardım alma hakkı kazanan asker ailesine banka kartı çıkartılır, yardım askerlik süresi boyunca devam eder.

Genel Hükümler

MADDE 8- Belediye yardımları nakdi ve ayni olabileceği gibi kısmen nakdi kısmen ayni yapılabilir. Yardım yapılması devamlı, belirli aralıklarla veya defaten olabilir. Ayni ve nakdi yardımlar Belediye bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanır. Müracaat, değerlendirme ve sonuçlandırma aşamalarında gizlilik ve ilgililerin onurunu koruma ilkesi gözetilir.

Özel Hükümler

MADDE 9- Dayanak kanun hükümlerinin uygulanmasına yönelik işbu yönerge maddelerinde, zaman içerisinde doğacak ihtiyaca binaen değişiklik yapılabilir.Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Yönerge hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu yönerge Belediye Meclisince kabulünü takiben  yürürlüğe girer. Resmi Gazete'de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkındaki 3011 Sayılı Kanun m.2 hükmü gereği Bayraklı Belediyesi internet sitesinde yayınlanarak kamuoyuna duyurulur.