Belediye

Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü

 

İletişim : 477 20 00 
 

BAYRAKLI'DA KORUMA ALTINDAKİ YAPILAR için tıklayınız

 

Bayraklı Kent Tarihi E-dergisi için tıklayınız

Bayraklı Kent Tarihi E-dergisi Eylül sayısı için tıklayınız

Bayraklı Kent Tarihi E-dergisi Ekim sayısı için tıklayınız

Bayraklı Kent Tarihi E-dergisi Kasım sayısı için tıklayınız

Bayraklı Kent Tarihi E-dergisi Aralık sayısı için tıklayınız

                                                           

                                                                                                   T.C.

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYESİ

KENT TARİHİ VE TANITIM MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Ve Tanımlar

         

             

 Amaç

MADDE 1-  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bayraklı Belediyesinde faaliyet gösteren Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarını düzenlemektir.

          

Kapsam

MADDE 2- (1)  Bu Yönetmelik, Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü’nün teşkili, görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

           

Hukuki Dayanak

MADDE 3- (1) 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4-(1) Bu yönetmelikte geçen;

 

a) Belediye: Bayraklı Belediyesini,

 

b) Başkan/Belediye Başkanı: Bayraklı Belediye Başkanını,

 

c) Başkan Yardımcısı: Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı,

 

ç) Müdürlük:  Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğünü,

 

d) Müdür: Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü Müdürünü,

 

e) Birim:  Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğüne bağlı birimleri,

 

f) Personel: Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğünebağlı çalışanları,

 

g) Yönetmelik:  Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü Yönetmeliğini ifade eder.

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

 

Kent Tarihi ve TanıtımMüdürlüğü Teşkilat ve Bağlılık

 

MADDE 5- (1) Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü, Müdür ve Müdüre bağlı birimlerden oluşur ve teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

  1. Teknik Birim
  2. İdari Birim

(2) Bayraklı Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü Belediye Başkanı veya Belediye Başkanının yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.

(3) Belediye Başkanı teşkilat yapısını resen değiştirmeye yetkilidir.

 

 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlukları

 

MADDE 6- (1)Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü;

            

a)  Bayraklı ilçesinde geçmişte yaşanan olay ve konuları, zaman ve yer göstererek araştırmak, bu olay ve konuların sunulup aktarılmasını sağlamak.

 

b) Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek ve tanıtmak.

 

c) İlçe sınırları içerisinde bulunan kültür varlıklarını tespit etmek, bilimsel metotlarla açığa çıkarmak, incelemek, değerlendirmek, korumak, tanıtmak, sürekli ve geçici olarak sergilemek, halkın kültür varlıkları konusundaki eğitimini sağlamak.

 

ç) İlçe halkı tarafından bağışlanan arşiv niteliğindeki belge, fotoğraf ve benzeri gibi malzemeleri kayıt altına almak ve muhafaza etmek veya ilgili kurumlara teslim etmek

 

d) Taşınmaz Kültür Varlıkları ile sit alanları ve tarihsel çevreler için imar Planları doğrultusunda kentsel tasarım yapılacak alanları tespit etmek ve bu projelerin hazırlanmasında ilgili birime destek vermek; gerektiğinde bu amaçla eylem programlarını yapmak veya yaptırmak

 

e) Hazırlanacak olan projelerin Taşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma Kurul Kararları ile İmar Planı koruma amaç, hedef, politika, strateji ve hükümlerine uygunluğunu sağlayacak öneri ve stratejileri geliştirmek

 

f) Taşınmaz kültür varlıkları ile sit alanları içerisinde kalan taşınmazların maliklerini tespit etmek, malikler ile işbirliği sağlamak, ilgili kanunlar çerçevesinde gerekli yazışmaları kurumlarla yaparak destek sağlamak

 

g) Tarihi ve kültürel eserlerin envanter çalışmalarını yapmak

 

ğ) Belediyemiz birimleri ve diğer ilgili kurumlarla ortaklaşa çalışmalar yürütmek

 

h) Bayraklı ilçesini ilgilendiren koruma, geliştirme, değerlendirme ve projelendirme çalışmalarında yer almak ve yapılacak bu çalışmaları desteklemek.

 

ı) Projelerin hazırlanması ve uygulanması için gerekli olan kaynakları yaratmak amacıyla ulusal ve uluslararası hibe proje başvurularının yapılmasını Belediye’nin ilgili birimleri ile işbirliği içerisinde desteklemek

 

i) Kültür varlıkları (kentsel, arkeolojik, doğal sit alanları, l.grup ve 2.grup tescilli yapılar, taşınır eserler) ve/veya yakın çevreleriyle ilgili olarak aciliyet ve öncelik durumları göz önüne alınarak gerekli tespitleri yapmak; kültür varlığının özgün işlevi, plan kararları ve güncel ihtiyaç durumlarına göre; öneri, ihya, fonksiyon, mekan tasarımına ve kullanımına yönelik fikir projeleri, kısa/uzun vadeli koruma stratejileri üretmek; bu kararları projelendirmek, uygulamak üzere ilgili birimlere/kurumlara iletmek ve süreci takip etmek

 

j) Ulusal ve uluslararası heykel, anıt, duvar resmi, seramik, mozaik ve benzeri plastik sanat eserlerini elde etme amacı ile çalıştaylar ve yarışmalar düzenlemek, katılan eserler arasından seçimler yaparak bölgenin sanat, kültür yaşamına katkı sunacak kalıcı ya da geçici sanat eserlerini bölgeye kazandırmak

 

 k) Korunması gerekli kültür varlıklarının bulunduğu alanlarla, yenileme ve kültürel miras alanlarında, sit alanlarında, tarihsel çevrelerde çalışmalar yapmak, tarihi ve kültürel mirası belgeleme konusunda uygulamalar yürütmek, lisans ve lisansüstü programlarında arkeoloji, sanat tarihi, tarih ve kültürel miras konulu öğretim veren bölüm ve enstitülerle, vakıflar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, sosyal etkinlikler gerçekleştirmek

 

 l) Bayraklı sınırları içerisinde kalan kültürel miras ile ilgili yayın, broşür, tanıtım kitapçığı, dergi vb. dökümanları hazırlamak, bölgenin kültür ve turizm bölgesi olarak tanıtımına katkıda bulunarak, bu amaçla yapılacak, seminer, sempozyum, söyleşi ve benzeri etkinlikler düzenlemek

 

m)Kent tarihi ve tanıtımı amacı ile düzenlenen yurt içi ya da yurt dışı eğitim, seminer, proje çalışmalarına katılmak, katkı sunmak

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 7- (1) Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü Müdürü görev ve hizmetlerden ötürü Belediye Başkanı ve/veya bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;

a) Mevzuat kapsamında kendisine verilen görevleri yürütmek ve Başkanlık makamının yazılı veya sözlü görevlendirmesi ile kendisine verilen işleri yerine getirmekle görevli olup, tüm bu görevler ile müdürlüğün koordinasyonundan öncelikle belediye başkanına veya bağlı olduğu başkan yardımcısına karşı birinci derecede sorumludur.

 

b)  Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kurum, kuruluş, dernek, vakıf ve ilgili birimlerle işbirliği sağlamak

 

c) Müdürlükle ilgili çalışmalar hakkında belli aralıklar ile ilgili birimler ve personel ile toplantılar düzenleyerek, çalışmaları değerlendirmek

 

ç)  Müdürlüğün kuruluş amacına uygun olarak ileriye yönelik projeler üretmek

 

d) Personelinin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak, onların kent tarihi hakkında bilinçlenmesi ve bağlı bulundukları müdürlüğün çalışma amaçlarına uygun olarak eğitilmelerini sağlamak

 

e)Belli aralıklar ile müdürlük içerisinde, Belediye Başkanının ya da bağlı bulunduğu Belediye Başkan Yardımcısının onayı ile personeli için iç eğitimler düzenlemek

 

f) Gelen ve işlem yapılacak giden evrakı inceleyerek gereğini yaptırmak, imzalamak, işlemi sonuçlandırmak

 

g)Sorumlu olduğu birimin iş ve işleyişlerindeki organizasyon ve koordinasyonunu sağlamak

 

ğ) Personele üst makamların görüş, istek ve talimatlarını aktarmak

 

h) Verilen görevlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak.

 

ı)Kendisine verilen yetki ve sorumluluklar dahilinde birimce yürütülen faaliyetleri yönlendirmek, koordine etmek.    

 

 

Teknik Birimin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8- (1) Teknik Birim görev ve hizmetlerden ötürü bağlı olduğu Müdüre karşı sorumlu olup;

a) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek amacıyla eğitim, kurs, sempozyum, çalıştay ve benzeri etkinliklere katılım sağlamak

b) Müdürlükçe yapılan projelerin takibini yapmak

c) Müdürlüğün yetki alanındaki projelerin üretilmesinde gerekli olan analitik etütleri hazırlamak

ç) Belediye sınırları içerisinde yer alan koruma altındaki tescilli yapıların röleve çizimlerini yapmak ve restorasyon projeleri tasarlamak

d) Geleneksel kent dokusunun bulunduğu alanlardaki yapıların, tarihi ve kültürel eserlerin tespitini sağlamak, açığa çıkarmak, incelemek, değerlendirmek, korumak, tanıtmak,  ve sergilemek.

e) İlçe halkının; yaşadığı bölgenin kültürel değerlerini tanımasını sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlemek, halkın kültür varlıkları konusundaki bilgisini arttırmak

f)  Bayraklı ilçesinin tarihini oluşturan olay ve konuları araştırmak, envanter çalışmaları ile desteklemek

 

g) Arşiv niteliği taşıyan Bayraklı ilçesine ait belge, fotoğraf ve benzeri malzemeleri kayıt altına almak ve muhafazasını sağlamak veya ilgili kurumlara teslim etmek ile görevlidir.

 

 

İdari Birimin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9-(1) İdari Birim görev ve hizmetlerden ötürü bağlı olduğu Müdüre karşı sorumlu olup;         

a) Müdürlüğün hizmet ve mal alımları ile ilgili ihtiyaçlarının belirlenmesi, alımlarının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa uygun olarak gerçekleştirilmesi, denetim ve kabul işlerinin yapılması, hak edişlerinin düzenlenmesi ve ödemelerinin yapılmasına yönelik çalışmaları yapmak.

 

b) Doğrudan temin yoluyla alınacak mal ve hizmet alımlarında, müdür tarafından yapılacak görevlendirme sonrası piyasa araştırma, fiyat tespiti ve alımın gerçekleştirilmesini sağlamak.

 

c)Müdür tarafından havale edilen yazı ve görevlendirmelerin gereğini yapmak.

 

ç)Müdürlüğün iç ve dış yazışmalarını yapmak, kayda almak ve işlemi biten evrakları arşive kaldırmak.

 

d)Müdürlüğe gelen istek, talep ve şikayetleri almak.

 

e)5018 sayılı yasa çerçevesinde harcama yetkilisi mutemetliği ve gerçekleştirme görevlisi işlemlerini yürütmek.

 

f)Müdürlüğün bütçe, stratejik plan, faaliyet raporu ve performans programlarını hazırlamak.

 

g)Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında Müdürlük işlemlerini yürütmek.

 

ğ)İdari Birim, yukarıda sayılan görevler ile birimin bağlı olduğu Müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özeni göstererek yerine getirmekten sorumludur.

                                                            

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

Madde 10- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyulur.

 

 

Yürürlük

Madde 11- (1) Bu yönetmelik, Bayraklı Belediye Meclisince kabul edildikten sonra,  3011 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 12- (1) Bu yönetmelik hükümleri Bayraklı Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

Bu yönetmelik toplam 12 maddeden oluşmaktadır.