Belediye

Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü

 

İletişim : 477 20 00 
 

BAYRAKLI'DA KORUMA ALTINDAKİ YAPILAR için tıklayınız

                                                           

                                                                                             KENT TARİHİ VE TANITIM MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

         

             

              Amaç

             MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Bayraklı Belediyesinde faaliyet gösteren Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarını düzenlemektir.

          

             Kapsam

             MADDE 2- Bu Yönetmelik, Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü’nün teşkili, görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

           

             Dayanak

             MADDE 3- 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

             Tanımlar

             MADDE 4- Bu Yönetmelikte adı geçen;

             a) Belediye : Bayraklı Belediyesini,

             b) Başkan    : Bayraklı Belediye Başkanını,

             c) Meclis     : Bayraklı Belediye Meclisini,

             d) Encümen : Bayraklı Belediye Encümeni’ni,

             e) Müdürlük: Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü’nü

             f) Müdür: Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürü’nü

             g) Personel: Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü’ne bağlı çalışanların tümünü ifade eder.

 

  Bağlılık

             MADDE 5: Kent tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü Belediye Başkanı’na veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı’na bağlı olarak görev yapar.

 

             İlkeler

             MADDE 6- Müdürlük tüm hizmet ve faaliyetlerinin verimli, etkin, kaliteli, eşit, süresinde, saydam, hesap verilebilir ve hukuksal olmasından sorumludur.

             Müdürlük; kurumsal olmak adına, güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek sorunlara kalıcı ve yerinde çözüm üretecektir. Amaçlarını, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirleyecek, gerekli planlamaları yapacaktır. Karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditleri analiz edecek, geleceğe dönük stratejilerini belirleyecektir. Akıla ve bilime dayalı çalışma esaslarını benimseyerek Bayraklı İlçesi’nin gelişimine katkı sunarak örnek ve çağdaş belediyecilik anlayışını geliştirecektir.

           

 

                                                                        İKİNCİ BÖLÜM

                                               MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU VE GÖREVLERİ

 

 

            Kuruluş ve Teşkilat

            MADDE 7- Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü, Bayraklı Belediye Meclisi’nin 07/05/2018 gün ve 435 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

 

Müdürlük; müdür, konusunda uzman personel, memur ve işçi personellerden oluşmaktadır.

 

            Müdürlüğün Görevleri ve Sorumlulukları

            MADDE 8- Müdürlüğün görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

 

            a)    Bayraklı ilçesinde geçmişte yaşanan olay ve konuları, zaman ve yer göstererek araştırmak, bu olay ve konuların sunulup aktarılmasını sağlamak

 

            b) Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek ve tanıtmak

 

            c) İlçe sınırları içerisinde bulunan Kültür varlıklarını tespit etmek, bilimsel metotlarla açığa çıkarmak, incelemek, değerlendirmek, korumak, tanıtmak, sürekli ve geçici olarak sergilemek, halkın kültür ve tabiat varlıkları konusundaki eğitimini sağlamak

 

            d) İlçe halkı tarafından bağışlanan eserleri kayıt altına almak ve muhafaza etmek veya ilgili kurumlara teslim etmek

 

            e) Taşınmaz kültür ve Tabiat Varlıkları ile sit alanları ve tarihsel çevreler için Koruma Amaçlı Alt Ölçekli Uygulama Planları doğrultusunda kentsel tasarım projelerinin hazırlanmasında ilgili birime destek vermek; gerektiğinde bu amaçla eylem programlarını yapmak veya yaptırmak

 

            f) Her yapılan plan, program ve projenin Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurul Kararı ile Nazım Planın koruma amaç, hedef, politika, strateji ve hükümlerine uygunluğunu sağlayacak öneri ve stratejileri geliştirmek

            g) Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla, sit alanları ve tarihi çevrelerdeki kamu ve özel mülk sahiplerini tespit ederek onlarla işbirliği yapmak, kanunen mümkün olan yardım ve desteği sağlamak

            h) Tarihi, kültürel ve doğal eserlerin envanter çalışmalarını yapmak

            ı) Belediyemiz birimleri ve diğer ilgili kurumlarla ilişki içerisinde çalışmalarını yürütmek

 

            i) Geleneksel kent dokusunun bulunduğu alanların envanter çalışmalarını yaparak ahşap ve kagir yapıların tespiti ile bu yapıların değerlendirilerek ayrıntılı koruma projelerinin hazırlanmasına destek olmak

 

            j) Koruma geliştirme, değerlendirme ve projelendirme çalışmalarını ortaya koymak ya da yapılacak bu çalışmaları desteklemek

 

            k) Hazırlanan projeler ve uygulamalar için gerekli parasal kaynakları, fonların teminini etüd edecek; bu amaçla ulusal ve uluslararası krediler sağlayabilecek başvuruların yapılmasını Belediye’nin ilgili birimleri ile işbirliği içerisinde desteklemek

 

            l) Bayraklı Belediyesi ile diğer kamu kurum ve kuruluşları mülkiyetindeki belediyemize tahsisli olan korunması gerekli eski eser gayrimenkullerin değerlendirme, geliştirme, kullanım tahsis türündeki eylemleri ile ilgili uygun projelerin hazırlanmasına katkıda bulunarak, bu projelerin gerekli biçimde onaylatılarak yürürlüğe konulmasını sağlamak

 

            m) Rölöve ve restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli araştırmaların yapılarak, yapım ve projelendirme işlerinin, bir bütünlük içinde gerçekleştirilebilmesi için Belediye’nin ilgili birimleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmak

         

             n) Yenileme projelerinin hazırlanma ve uygulama süreçlerinde Belediye’nin ilgili birimleri ile işbirliği içerisinde çalışmak; projelerin denetim ve koordinasyonunun sağlamasını, gelir ve giderlerinin takip edilerek planlamasının yapılmasını; yenileme alanı içersinde kalan mülk sahiplerinin veya bölge halkının uygulama konusunda bilgilendirilmesini sağlamak

 

             o) Kültür varlıkları (kentsel, arkeolojik, tarihi sit alanları, l.grup ve 2.grup tescilli yapılar, taşınır eserler) ve/veya yakın çevreleriyle ilgili olarak aciliyet ve öncelik durumları göz önüne alınarak mevcut durumla ilgili tespitleri yapmak; kültür varlığının özgün işlevi, plan kararları ve güncel ihtiyaç durumlarına göre; öneri, ihya, fonksiyon ve mekan tasarımına ve kullanımına yönelik fikir projeleri ve kısa/uzun vadeli koruma stratejileri üretmek; bu kararları projelendirmek ve uygulamak üzere İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile diğer planlama, projelendirme ve uygulama birimlerine iletmek ve süreci takip etmek

 

             ö) Belediye sınırları içerisinde sit alanları, l.grup, 2.grup tescilli yapılar ve yakın çevreleriyle ilgili projelendirme, bakım-onarım ve restorasyon faaliyetleri yürüten tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak

 

             p) Belediye sınırları içerisinde bulunan somut olmayan kültür mirası değerlerinin araştırılması ve tescilinin önerilmesi için ilgili kurumlarla irtibatlı çalışmalar yapmak

 

             r) Kültür varlıklarının yoğun olduğu ve tarihi olayların yaşandığı alanlarda gerekli araştırmaları yapıp; ilgili birimler ile birlikte alanın kültür ve turizm bölgesine kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapmak

 

             s) Korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu alanlarla, yenileme ve kültürel miras alanlarında, sit alanlarında, tarihsel çevrelerde çalışmalar yapmak, tarihi ve kültürel mirası belgeleme konusunda uygulamalar yürütmek, lisans ve lisansüstü programlarında arkeoloji, sanat tarihi, tarih ve kültürel miras konulu öğretim veren bölüm ve enstitülerle, vakıflar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, sosyal etkinlikler gerçekleştirmek

 

             ş) Bayraklı sınırları içerisinde kalan kültürel miras ile ilgili yayın, broşür, tanıtım kitapçığı, dergi vs. hazırlamak, bölgenin kültür ve turizm bölgesi olarak tanıtımına katkıda bulunarak, bu amaçla yapılacak, seminer, sempozyum, söyleşi vb. düzenlemek

 

             t) Kent tarihi ve tanıtımı amacı ile düzenlenen yurt içi ya da yurt dışı eğitim, seminer, proje çalışmalarına katılmak, katkı sunmak

 

             Müdürün Görevleri ve Sorumlulukları

             MADDE 9-Müdürlüğün görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

 

a)      Mevzuat kapsamında kendisine verilen görevleri yürütmek ve Başkanlık makamının yazılı veya sözlü görevlendirmesi ile kendisine verilen işleri yerine getirmekle görevli olup, tüm bu görevler ile müdürlüğün koordinasyonundan öncelikle belediye başkanına veya bağlı olduğu başkan yardımcısına karşı birinci derecede sorumludur.

b)      Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kurum, kuruluş, dernek, vakıf ve ilgili birimlerle işbirliği sağlamak

 

c)      Müdürlükle ilgili çalışmalar hakkında belli aralıklar ile ilgili birimler ve personel ile toplantılar düzenleyerek, çalışmaları değerlendirmek

d)     Müdürlüğün kuruluş amacına uygun olarak ileriye yönelik projeler üretmek

e)      Personelinin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak, onların kent tarihi hakkında bilinçlenmesi ve bağlı bulundukları müdürlüğün çalışma amaçlarına uygun olarak eğitilmelerini sağlamak

f)       Belli aralıklar ile müdürlük içerisinde, Belediye Başkanı’nın ya da bağlı bulunduğu Belediye Başkan Yardımcısı’nın onayı ile personeli için iç eğitimler düzenlemek

g)      Gelen ve işlem yapılacak giden evrakı inceleyerek gereğini yaptırmak, imzalamak, işlemi sonuçlandırmak

h)      Sorumlu olduğu birimin iş ve işleyişlerindeki organizasyon ve koordinasyonunu sağlamak

i)        Personele üst makamların görüş, istek ve talimatlarını aktarmak

j)        Verilen görevlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak.

k)      Kendisine verilen yetki ve sorumluluklar dahilinde birimce yürütülen faaliyetleri yönlendirmek, koordine etmek.    

 

            Personelin Görev ve Sorumlulukları

            MADDE 10-Personelin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

           

            a) Personel iş bu yönetmelik ve bağlı olduğu kanunlar çerçevesinde görevini ifa etmekle yükümlüdür.

 

             b) İlgi yönetmelik ve ilgi yasalar çerçevesince hazırlanan yönerge ve sözlü talimatları uygular.


             c) Personel, müdürlüğü içerisinde kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmakla yükümlüdür.         

 

            d) Kent tarihi ve tanıtımında gerekli araştırma ve çalışmaları yaparak hazırlayacağı proje ve önerileri müdürlüğe sunar.

            e) Müdürlükçe yapılan projelerin takibini yapar.

                                                            

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORTAK HÜKÜMLER

 

 

            Müdürlük Bütçesi

            MADDE 11- Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü, 5018 Sayılı Yasa kapsamında Belediye Başkanının bütçe çağrısına istinaden ilgili mali yıl bütçe tasarılarını hazırlamak ve süresi içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek zorundadır.

 

            Müdürlük İhtiyaçlarının temini

            MADDE 12- Müdürlük,  ilgili mevzuat gereği birime ait mal ve malzemelerin giriş-çıkış ve muhafaza işlemlerini yapmak, ayniyat kayıtlarını tutmakla görevlidir.

 

            İnceleme ve Araştırma

            MADDE 13- Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürü, kendi müdürlüğünün faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere; yurtiçi ve yurtdışında bulunan resmi ve özel kuruluşlarda inceleme araştırma yapmak üzere personel görevlendirebilir. Bu tür görevlendirmelerde başkanlık makamından veya varsa diğer yetkili mevkilerden onay alınması gerekir.

 

            Yazışmalar

            MADDE 14-

            a) Diğer belediye birimlerinin Müdürlükle yazışması olduğu takdirde öncelikle ele almak ve sonuçlandırmak zorundadır.

            b)Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür

            c)Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısı’nın imzası ile yürütülür.

 

Arşivleme ve Dosyalama

MADDE 15-

a) Müdürlükçe yapılan tüm yazışmaların birer örneği giden evrak dosyasında arşivlenir.

b) Gelen evrak için ayrı bir dosya açılır ve arşivlenir.

c) Gelen ve giden evrak ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kaydedilir.

 

 

 

                                                                    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

                                                                        SON HÜKÜMLER

                                                            

             Yürürlük

             MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümleri Bayraklı Belediye Meclisi’nin onayıyla yürürlüğe girer.

 

             Yürütme

             MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümleri Bayraklı Belediye Başkanlığı’nca yürütülür.