Belediye

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

 

İletişim : 477 20 00

 

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜİŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK için tıklayınız

 

2019 YILI TARİFE CETVELLERİ için tıklayınız

 

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNİN AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ için tıklayınız

 

İÇKİLİ YERLER BÖLGESİ ADRES BİLGİLERİ için tıklayınız

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

 

AMAÇ

 

MADDE 1 – Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

 

KAPSAM

 

MADDE 2 – Bu yönetmelik, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün işlevini, faaliyet alanlarını, görev yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esasları ile sıhhi, umuma açık ve gayrisıhhi işyerinin yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde ruhsatlandırılması, çevresel gürültünün değerlendirilmesi konusunda gerekli ölçümlerin yapılması ve canlı müzik belgesinin düzenlenmesi, işyerlerinin denetlenmesi ve sınıflandırılması esasları kapsar.

 

HUKUKİ DAYANAK

 

MADDE 3 – Bu yönetmelik;

 • 5393 Sayılı Belediye Kanununun
 • 5372 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
 • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • Belediye Zabıta Yönetmeliği
 • 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
 • 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
 • 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanulmasına Dair Kanun
 • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
 • 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun
 • 3194 Sayılı İmar Kanunu
 • 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu
 • 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 • 7201 Tebligat Kanunu
 • 1608 Sayılı Umuru Belediyeyi Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanun
 • 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 5179 Sayılı Gıda Kanunu
 • 27601 Sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
 • 26407 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği
 • 6245 Sayılı Harcırah Kanunu ve Tebliğler
 • 26614 Sayılı Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
 • 25658 Sayılı Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik

 

TANIMLAR

 

MADDE 4 – Bu yönetmelikte geçen;

 

 • Belediye: Bayraklı Belediye Başkanlığını,
 • Başkan: Bayraklı Belediye Başkanını,
 • Başkan Yardımcısı: Bağlı bulunduğu Bayraklı Belediye Başkan Yardımcılığını,
 • Meclis: Bayraklı Belediye Meclisini,
 • Encümen: Bayraklı Belediye Encümenini,
 • Müdürlük: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünü,
 • Müdür: Ruhsat ve Denetim Müdürünü,
 • Personel: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü çalışanlarını,

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

İdari Yapılanma, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

İdari Yapılanma

 

MADDE 5 –

 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün yönetim basamakları aşağıdaki gibidir.

 

 • Ruhsat ve Denetim Müdürü
 • Ruhsat (Sıhhi, Umumaaçık,GSM) ve Denetim Birimi
 • Gürültü Denetim Birimi
 • Evrak Kayıt Birimi
 • Arşiv Birimi
 • Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün Görevleri;

 

     MADDE 6 –

 

 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Yönetmelikleri, İl Mahalli Çevre Kurulu Karaları gereği Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerler hariç; gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleriyle ilgili olarak kanunlarda beliritlen sıhhi, umuma açık ve gayrısıhhi işyerlerine izin veya ruhsat vermek, ruhsat aşamasında gerekli kontrolleri yapmak ve sınıflarını tespit etmek.
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin kanun ve buna dayalı olarak yürürlüğe konulan yönetmelik hükümleri çerçevesinde ruhsat başvurularının kontrolünü yapmak ve uygun olduğunun tespiti halinde ruhsat düzenlemek.
 • Ruhsat verilmesini takiben yapılacak kontrol ve denetimlerde kriterlere aykırı beyan ve durumun tespiti halinde ihtar verilmesi, verilen ihtar süresi içinde noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde verilmiş olan ruhsatı yetkili merci oluru ile iptal etmek ve ruhsatı iptal edilen işyerlerinin ruhsatsız çalıştığından dolayı encümenden idari para cezası ve işyerinin kapatılması hakkında karar aldırmak.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından, sivil toplum örgütlerinden, meslek odalarından, kurum içi ve dışı gerekli yazışmaları yapmak ve vatandaşlardan gelen şikayetler hakkında işyerlerini denetleyerek yasal takip başlatmak şikayet dilekçelerini değerlendirmek ve cevaplandırmak.

 

 • İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Yönetmeliğinin 38. Maddesi gereği canlı müzik belgesi düzenlemek.
 • Belediye meclisince belirlenen ruhsat harçları, ulusal tatil günlerinde çalışma izini belgesi ücreti vb... tahakkuklarını düzenlemek.
 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında gürültü kirliliğine ilişkin şikayetleri değerlendirmek, gürültü ölçümlerini yapmak, ilgili yönetmelik kapsamında hesaplamaların yapılması için rapor düzenlemek ve gürültünün önlenmesine yönelik teknik çalışmaları yapmak.
 • Çalışma koşullarına ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlar ile diğer müdürlüklerle ortak denetim gerçekleştirmek.
 • Verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının her ay düzenli olarak fotokopilerini ilgili kurumlara göndermek.
 • Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak, müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek ve taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulmaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek.
 • Çalışma konuları ile ilgili platformlarda (Sempozyum, Seminer, Panel, Fuar vs...) belediyeyi temsil etmek.
 • Ruhsat verilen  işyerlerinin dosyaların arşivlenerek, saklanmasını sağlamak.
 • Yasal mevzuat çerçevesinde diğer kurumlarca oluşturulan komisyonlarda görev alarak iş ve işlemleri yürütmek
 • Hizmetiçi eğitim almak ve uygulamak
 • Stajyer öğrencilerin mevzuat ve teknik açıdan yetişmesine katkı sağlamak.

 

 

                                   ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

 

MADDE 7 – TEŞKİLAT: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü; Müdür, memur, işçi ve şirket personelinden oluşur. Müdürlüğün kadrosunu oluştururken işyerlerinin denetimi ile ruhsatlandırılması işlemlerinde  ihtiyaç duyulan, kadro, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir. İlçedeki işyerlerinin sayısı her yıl artış gösterdiğinden kontrol ve denetimlerinin halk sağlığı için daha sıklıkla yapılabilmesi için ihtiyaca göre norm kadroya uygun olarak birimler kurabilir. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Belediye Başkanının yetki ve görev verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak görevini yürütür.

 

Personelin unvan ve nitelikleri

 

MADDE 8

 

(1)Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 

 • Ruhsat ve Denetim Müdürü: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.
 • Personel : Memur, işçi ve şirket çalışanı tüm personeli kapsar.

 

Müdürün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

 

 

1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

 

2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

 

4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

 

5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapmak,

 

6) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,

 

7) Müdürlük bünyesinde görev yapan personelin tüm iş ve işlemlerinin, zamanında ve mevzuat çerçevesinde doğru olarak yerine getirilmesini sağlamak,

 

8) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

 

9) Belediye Başkanı ve üst makamların emirlerini, meclis ve encümen kararlarını yerine getirmek, belediye meclis toplantılarına katılmak.

 

10) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

 

11) Müdürlük ve bağlı birimlerin görevlerini ilgilendiren mevzuat değişikliklerini takip etmek ve mahiyetindekilere iletmek veya duyurmak,

 

12) Belediye meclisine ruhsat fiyat tarifesi hakkında karar almak üzere teklifte bulunmak,

 

13) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi dâhilindeki tedbirleri almak, çalışma saatlerini belirlemek, yetkisini aşan konularda belediye başkanlığından prensip kararları alınması hususunda üst makamlara bilgi vermek,

 

14) Müdürlük işlevleri ile ilgili başkanlık makamının istediği raporları inceleme ve araştırmalar yaparak hazırlamak,

 

15) Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirmek, plan ve programlar yaparak çalışmaların emri altında görev yapan, disiplin ve ita amiri olduğu bütün memurların, özlük haklarını gerçekleştirmek, gizli tezkiye varakalarını düzenlemek, onaylanmış yıllık izinlerini ve mazeret izinlerini vermek, personelin hizmet içi eğitimi yaptırmak,

 

16) Personeli ihtisas ve becerilerine göre uygun gördüğü birim ve görevde çalıştırmak, denetim ve gözetimini yapmak,

 

17) Müdürlüğüne ait yıllık taslak bütçe hazırlamak ve bütçe doğrultusunda uygulamaları yapmak, harcama yetkilisi görevini yerine getirmek,

 

18) Teknolojik gelişmeleri izleyerek buna göre müdürlüğün araç, gereç, donanım ve haberleşme cihazlarının yenilenmesini sağlamak için talepte bulunmak,

 

19) Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan, yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,

 

20) Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belediyeye verilen görevlerden, yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak,

 

21) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen diğer görevlerin yerine getirilmesinden, ilgili Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 

22) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, başkanlık makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.

 

23) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

 

24) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1. derece imza yetkisi.

 

25) Disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.

 

26) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.

 

27) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenleme, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı veya Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

 

28) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi.

 

Personelin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

 

Müdürlük emrince görevli personeller, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve bildirileri ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

 

 

MADDE 9 – BİRİMLER

 

 • Ruhsat (Sıhhi, Umumaaçık, GSM) ve Denetim Birimi:

Aşağıda belirtilen işletmelerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili mevzuatlar kapsamında her türlü iş ve işlemleri yürütmek.

 • Sıhhı İşyerleri: Gayrisıhhi Müesseseler dışında kalan her türlü işyerleri,
 • Gayrisıhhî müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseler,
 • Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri, gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler, sinema, kahvehane ve kıraathaneler, kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı her ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin video televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri, internet salonları, lunaparklar, sirkler vb... yerleri,

 

 • Gürültü Denetim Birimi:

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında gürültü kirliliğine ilişkin şikayetleri değerlendirmek, gürültü ölçümlerini yapmak, ilgili yönetmelik kapsamında hesaplamaların yapılması için rapor düzenlemek ve gürültünün önlenmesine yönelik teknik çalışmaları yapmak.

 • Evrak Kayıt Birimi:

Gelen ve giden evrakları kayıt altına almak, telefonları cevaplandırmak, kişileri güler yüzle karşılamak ilgili departmana yönlendirmek,

 • Arşiv Birimi:

İşlemi biten dosyaların arşiv tekniği bakımından kontrollerini sağlayıp, düzenli bir biçimde yerleştirir, genel tertip ve düzeni sağlamak,

 • Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi:

 

                a) Taşınır kayıt yetkilisi:

                   

 I) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.

II) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan sonra yapılabilen sarf malzemeleri hariç olmak üzere, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.

III) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır mal yönetim hesap cetvellerini istenilmesi halinde konsolide görevlisine göndermek.

IV) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.

V) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.

                  

                 b) Taşınır kontrol yetkilisi:

       

             I) Taşınır kayıt ve işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek.

            II) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmak.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar

 

MADDE   12 _ Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

 

Yürürlük

 

MADDE 13 – Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 Sayılı Kanun 2. Maddesi doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürülüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 14 – Bu yönetmelik hükümlerini Bayraklı Belediye Başkanı yürütür.