Belediye

Zabıta Müdürlüğü

İletişim : 477 20 00

Fax: 345 00 95

 

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

BAYRAKLI BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİBİRİNCİ BÖLÜM


AMAÇ-KAPSAM-DAYANAK-GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ:

Madde 1-a)Bayraklı Belediye Sınırları içerisinde ilçemizin düzenini ilçe Halkının sağlık ve huzurunu
korumak,
               b)Belde Halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının belirli bir düzen ve kurallar
çerçevesinde karşılanması amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM:

Madde 2-a)Bu Yönetmelik Bayraklı Belediyesi sınırları içerisinde kent halkını, kent halkına hizmet veren tüm belediye birimlerini, kent halkına hizmet sunan müesseseler, çalışanları ile herhangi bir yere bağlı olmaksızın hizmet gören ve ikamet eden kişi ve kurumları kapsar.
                b)Bu yönetmelikte yer alan emir ve yasaklara Bayraklı sınırları içerisinde bulunan herkes uymak zorundadır.

HUKUKİ DAYANAK

Madde 3-
A) 5393 Sayılı Belediye Kanunu
B) 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu
C) 4207 Sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun
D) 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
E) 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
F) 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanun
E) Belediye Zabıta Yönetmeliği
F) Gıda ve Gıda  ile temasta bulunan madde ve malzemelerin piyasa gözetimi Kontrolü ve Denetimi ile işyeri sorumluluklarına dair yönetmelik.
          
GENEL HÜKÜMLER

Madde 4-(2634 Sayılı Turizm Teşvik kanunu kapsamına giren turizm işletmeleri ,noter, Avukat, Doktor Muayenehanesi ve eczaneler, bankalar ile serbest muhasebeci,mali müşavirler)hariç tüm işyerleri ve depolar İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı almak zorundadır.

Madde 5-İşyerleri İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında belirtilen Faaliyet konusu dışında iş yapamazlar.

Madde 6-Tüm İşyerleri ve ticari taşıma araçları işin niteliğine göre İşyeri ile ilgili Ruhsat, hafta tatili çalışma ruhsatı, fiyat tarife listesi, ve benzeri belgeleri kontrole gelen memur ve müşterilerin kolayca görebileceği bir yere asmak zorundadır.

Madde 7- İşyerlerinde müşteri tuvaletlerinin ücretsiz olması (umumi tuvaletler hariç), tuvalet ve acil çıkış noktalarını gösteren yönlendirme tabelalarının bulunması zorunludur.

Madde 8-İçkili Yer? kapsamında bulunmayan işyerlerinde içki içilmesi ve içilmesine müsaade edilmesi yasaktır.

Madde 9- Canlı Müzik yapan işletmelerin Canlı Müzik İzin Belgesi almaları zorunludur.

Madde 10-Belediye sınırları içinde faaliyet gösteren pazarcı esnafının, işyerleri sahiplerinin ve çalışanlarının, müşterilerine saygılı davranmaları zorunludur.

Madde 11-İşyerleri yetkili makamlar tarafından verilen izinler haricinde Belediye Encümeni tarafından belirlenen açma kapama saatlerine uymak zorundadır.

Madde 12-Tüm işyerleri perakende satışa sunulan mallarda ??Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği?? ne uygun olarak fiyat etiketi bulundurmak zorundadır.

Madde 13-Damacana suların nakli ve satışa sunulması esnasında kullanılan araçların üzerlerinin güneşe maruz kalmayacak ve hava ile irtibatı kesilmeyecek şekilde dizayn edilmesi zorunludur.

Madde 14-Gıda satışı yapan ve umuma açık yeme, içme, istirahat ve eğlence yerlerinde çalışan personelin son muayenelerinin yapılmış olduğu sağlık raporları veya muayene cüzdanları işyerinde hazır bulundurulacaktır.

Madde 15-İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirlerin alınması ve atık suların uygun şekilde tahliyesi için gerekli bağlantıların yapılması zorunludur.

Madde 16-Gıda maddeleri ile ilgili faaliyet gösteren işyerlerinin artezyen ve kuyu suyu kullanması yasaktır.

Madde 17- Tüm işyerleri, pazaryerleri, cadde ve sokaklarda yıkanmadan yenilen gıda ürünleri, süt ve süt ürünleri, kuruyemiş, lokum, bisküvi, tatlı, unlu mamuller ve benzeri gıda mamullerinin açıkta satışı yasaktır.

Madde 18- Gıda üretimi yapan işyerleri yasalarca ve yetkili kurumlarca belirlenen hijyen şartlarına uymak zorundadır.

Hijyen Şartları:

1-El yıkama yerleri, soyunma odaları ve tuvaletlerin temizliği sağlanmalı ve kapıları üretim alanına direk olarak açılmamalıdır.
2-Havalandırma ve aydınlatma yeterli olmalıdır.
3-Üretimde kullanılan techizat ve ekipmanları temiz olmalıdır.
4-Pencere, kapı, duvar, zemin ve tavan yüzeyleri temiz ve temizlenmeye uygun olmalıdır.
5-Üretimde kullanılan ve üretim sonucu elde edilen gıda maddeleri uygun şartlarda, zemin ve duvarla temas etmeyecek şekilde muhafaza edilmelidir.
6-İşyeri hijyen kuralları levhası ve temizlik takip formu bulunmalıdır.
7-İşyerleri belirli aralıklarla ilaçlama yaparak haşere ve kemirgen oluşmasını engellemelidir.
8-Üretimde çalışan personel bone, eldiven ve önlük kullanmalıdır.
9-Üretimde çalışan personel yüzük, saat, küpe ve benzeri takıları kullanmamalıdır.

Madde 19-Belediyece İzin verilmeyen yerlerde sabit ya da gezici satıcılık, çalgıcılık ve benzeri ticari faaliyetler yapılamaz.

Madde 20-Belediyece izin verilen mevsimlik ya da daimi satış tezgahları işin niteliğine göre belediyemizce çıkarılan ya da çıkarılacak olan Şartnamelere uymak ve verilen süre sonunda kaldırmak zorundadır.

Madde 21-Belediye Zabıta memurlarına görevleri başında güçlük çıkarmak hakaret etmek, kötü davranışlarda bulunmak, gerekli bilgi ve belgeleri vermemek ve her ne suretle olursa olsun işlerine karışmak yasaktır.

Madde 22-Ukome ve Belediye Yetkili organları tarafından alınan ve uygulama bakımından Belediye yetki ve sorumluluğunda bulunan emir ve yasaklara uyulması zorunludur.

Madde 23-Yanıcı Parlayıcı ve Patlayıcı gibi tehlikeli madde taşıyan, nakleden  ve taşımacılıkta kullanılan nakliye araçlarının ve iç makinelerinin  meskun mahallerde ve halkın yoğun olduğu yerlerde park etmeleri ve bekleme yapmaları yasaktır.

Madde 24-Toplu Taşıma araçlarının temiz bulundurulması ve toplu taşıma araçları ile ilgili alınan kararlara uyulması zorunludur.

Madde 25-Pazaryerleri, konser, etkinlik ve benzeri alanlarda halkın söz konusu faaliyetlerden yararlanmasını engelleyecek veya kısıtlayacak şekilde motorlu ve motorsuz araçlarla duraklamak ve park etmek yasaktır.

Madde 26- Belediyece konulan çöp konteynırları önüne araç park etmek yasaktır.

Madde 27- Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgal etmeleri yasaktır.

Madde 28-Şehir içerisinde, meskun mahallerde ve boş arsalarda odun kömür kum çakıl ve hurda depoları açılamaz ve satışı yapılamaz. Ruhsatlı depolarda ise ruhsatta belirtilen miktardan fazla depolama yapılamaz.

Madde 29-Kömür Satış yerlerinde belirlenen standartlara uygun torbalarda kömür satışı yapılabilir.Açıkta dökme odun ve kömür bulundurulamaz ve satışı yapılamaz.

Madde 30-Sıvılaştırılmış Petrol gazı ile kolayca yanabilen, parlayan ve patlayan kimyasal maddeler satan işyerlerinden, izin belgelerinde veya özel mevzuatlarında gösterilen ölçülerden fazla miktarda yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulması yasaktır.

Madde 31- Tüm Konutlar ile İşyerlerinde güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı gerekli önlemlerin alınması zorunludur.

Madde 32- Yerleşim alanların bulunduğu yerlerde yapılacak her türlü tamirat, tadilat ve inşaat işlerinin başka bir karar alınmamış ise yaz saati uygulaması süresince hafta içi ve cumartesi günleri 08.00-20.00 saatleri arası, Pazar günleri 11.00-20.00 saatleri arası; kış saati uygulaması süresince hafta içi ve cumartesi günleri 08.00-18.00 saatleri arası, Pazar günleri 10.00-18.00 saatleri arası dışında yapılması yasaktır.

Madde 33-. Kamuya ait alanlarda çadır kurmak suretiyle  veya araç içerisinde konaklamak yasaktır.

Madde 34- Meydan cadde ve sokaklarda her türlü tamirat ve hafriyat alımı esnasında emniyet tedbirlerinin alınması ve izin alınmak suretiyle gece yapılan çalışmalarda renkli ışıklarla uyarı yapılması zorunludur.

Madde 35- İnşaatlarda, yapı tadilatı, boyama, sıva ve temizlik işlerinde çevrenin(yol,kaldırım,komşu bina,taşıt,kişiler ve benzeri) zarar görmesini önlemek için tahta perde veya file çekilmesi zorunludur.

Madde 36- Pazaryerlerin de bulunan elektrik tesisatında hat çekmek suretiyle elektrik almak, itfaiye yangın musluklarından, umumi çeşmelerden ve pazaryeri çeşmelerinden araç, halı, eşya yıkamak, bahçe sulamak ve benzeri işler için su kullanılması yasaktır.

Madde 37- Bahçe ve arsalarda bulunan ağaçların komşu parsele taşması halinde bahçe ve arsa sahibi tarafından  budama yapılması zorunludur.

Madde 38- Belde sınırları içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait çiçek, ağaç, direk, lamba durak ve her türlü araç gereç ve benzerine zarar vermek yasaktır.

Madde 39- Mezarlıklarda ücret karşılığı Kuran okumak,her ne suretle olursa olsun ziyaretçilerin huzurunu bozmak, mezarlıklara zarar vermek, Valilik Dernekler Masasından izin almadan bağış ve yardım toplamak yasaktır.

Madde 40- Toplu taşıma araçlarında, işyerlerinde ve konulması uygun olan alanlarda, herkes tarafından kolayca görülebilecek yerlere, sigara ve benzerlerini içmenin yasak olduğunu belirten ve ?SİGARA İÇMEK YASAKTIR? levhasının asılması zorunludur.

Madde 41- Cadde ve sokaklarda, park ve bahçelerin yasak olan alanlarında mangal yakmak, çimlere basmak yasaktır .Ayrıca belirtilen diğer kurallara uymak zorunludur

Madde 42- Yollarda, meydanlarda, umuma açık alanlarda tükürmek, sümkürmek ve halkı tiksindirecek davranışta bulunmak yasaktır.

Madde 43- Kokuları ve görünümleri ile çevreyi rahatsız edecek, tiksindirecek, çöp, sakatat, yaş deri ve benzerleri gibi şeyleri açıkta taşımak, bunlardan çıkan katı ya da sıvı atıkların yerlere dökülmesini sebep olmak yasaktır.

Madde 44-Her çeşit eşya ve malzemenin taşıma, yükleme, boşaltma ve tamiri sırasında yerlerin ve etrafın kirletilmesi yasaktır. 

Madde 45- Her türlü yıkımlarda, etrafı rahatsız edici toz ve toprakların yayılmasına mani olacak tedbirlerin alınması zorunludur.

Madde 46- Cadde, sokak ve kaldırımlar üzerinde motorlu veya motorsuz araç, halı kilim ve benzeri malzemelerin  yıkanması ve bu suretle yollara su akıtılması yasaktır.

Madde 47- Cadde, meydan sokak ve yayaların geliş geçiş yaptığı yerlerde odun kesmek ve kırmak suretiyle çevreyi kirletmek ve zarar vermek yasaktır.

Madde 48- Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak maddeleri buralara atmak ve dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak yasaktır.

Madde 49- Çevre ve insan sağlığını tehlikeye sokacak ve görüntü kirliliği oluşturacak şekilde, ev veya bahçelerde, çöp ve benzeri atıklar biriktirilemez. Etrafı kirletecek veya fena koku neşredecek eşya sermek, dökmek ve kurutmak yasaktır.

Madde 50- Belediyelerce belirlenmiş çöp kaplarına, çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddelerin atılması yasaktır.
          
Çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeler:

A) Her türlü inşaat artıkları, molozlar, çimento, kireç, kereste, metal malzeme ve artıkları,
B) Evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları, eski ev eşyaları yanıcı maddeler,
C) Bilumum imalathane ve fabrika artıkları,
D) Tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları,
E) Budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park ve bahçe atıkları,
F) Atık pil ve radyoaktif gibi maddeler,

Madde 51- Özel olarak imal edilmiş ayrışımlı çöp kaplarına, uygun olmayan (cam bölümüne cam, kağıt bölümüne kağıt, plastik bölümüne plastik, evsel atık bölümüne evsel atık ve diğer çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler harici çöplerin atılması gibi), çöpler atılamaz.

Madde 52- Belediyece belirlenen gün ve saatler dışında sokaklara çöp çıkarılamaz.

Madde 53- Bina, işyeri ve kaldırım üzerinde temizlik yapılırken  çamurlu ve kirli sular, yollara ve yaya kaldırımlarına akıtılamaz.

Madde 54-Belediyemizden Hafriyat izni almadan hafriyat yapmak yasaktır.

Madde 55-Apartman, bina ve işyerlerinde oturan kat malikleri veya kiracıların oluşan temiz ve pis su akıntısı, kanal akıntısı, yağmur suyu, klima suyu gibi kanala bağlanması gereken ve açığa akan her türlü olumsuzluğu gidermeleri zorunludur.

Madde 56-Ev ve işyerlerinde baca bağlantısı olmaması nedeniyle duman ve koku yaymak, yakılması uygun olmayan malzemeler yakmak, duvarı kırıp baca çıkarmak suretiyle komşuları rahatsız etmek, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde soba ya da her ne sebeple olursa olsun uygun olmayan alanlarda ateş yakmak yasaktır.

Madde 57-Kamu ve şahıs arazileri üzerine Belediyeden izinsiz her nevi büfe vb. şeyler koymak ,inşa etmek, yasaktır.

Madde 58- İnşaatlarda, mal sahibi ile sorumlu Yapı Denetim Firmasının kim olduğunu, inşaatın fenni ve teknik vasfını, ruhsat tarihi gibi bilgileri gösteren levha bulundurulması zorunludur.

Madde 59- Boş arsaların sahipleri tarafından temiz tutulması ve  çevrelerinin mevzuata uygun şekilde çit veya duvar ile kapatılarak muhafaza altına alınması zorunludur.

Madde 60- Herhangi bir izin almadan, kaldırım ve yollarda kazı yapmak yasaktır.

Madde 61-Şehir içindeki arsa ve arazilerde bulunan fosseptik kuyu mahzen gibi çukurların üzerleri açık bırakılamaz, mülk sahipler, tarafından etrafının çevrilmesi ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınması zorunludur.

Madde 62-Cadde, sokak ve kaldırımlarda yaya ve araç geçişine engel olacak demir kazık zincir ve beton blok, duba ve benzeri fiziki engeller oluşturulması yasaktır.

Madde 63-Kat mülkiyeti kanunu kapsamı dışında kalan yerlerde; kapı balkon ve pencerelerden ev eşyası silkmek çöp süprüntü ve benzeri atıklar atmak yasaktır.

Madde 64-Belediye tarafından belirlenen yerlere konulan çöp muhafaza gereçlerinin yerlerinin değiştirilmesi,  etrafa çöp ve benzeri şeylerin atılması ve içlerinin karıştırılması buralardan kâğıt ve hurda toplanması yasaktır.

Madde 65-Belediyemizden izin alınmadan açılış ve benzeri etkinlik yapmak, süreli ya da süresiz stant kurmak ve izin verilen alan ve ölçüler dışında faaliyet göstermek yasaktır.

Madde 66- Yetkili makamlardan izin alınmadan gerçek veya tüzel kişilerin tanıtım ve ilan amaçlı el ilanı, broşür ve benzerlerini dağıtmaları ve ??İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği??ne aykırı şekilde tabela asmaları yasaktır.

Madde 67-Kent estetiğini bozucu nitelikte bulunan sıvası dökülmüş, boyasız ve bakımsız binaların sahiplerinin kendilerine belediyece verilecek süre içerisinde bu olumsuzlukları gidermesi zorunludur.

Madde 68-Menşei Şahadetnamesi olmayan hayvanların şehir içine sokulması ve nakledilmesi yasaktır.

Madde 69-Kurban bayramlarında komisyonca belirlenen yerler dışında ve başka zamanlarda ise yetkili idarelerce izin verilen yerler dışında hayvan satışı yapılması yasaktır.

Madde 70-Belediyemiz sınırları içerisinde  Kedi ve köpek sahiplenen kişilerin ??Belediye Sahipli Hayvan Kayıt Defteri??ne (ek-2) kaydettirmeleri ve aşılarını yaptırmaları zorunludur.

Madde 71-Yerleşim yerlerinde ağıl, ahır ve kümes hayvanlarının beslenmesi, otlatılması ve başıboş bırakılması yasaktır.İKİNCİ BÖLÜM

Ceza Hükümleri

Madde 72-Bu Yönetmelikte belirlenen kurallara uyulup uyulmadığının denetiminde Bayraklı Belediye Başkanlığı yetkili organları ve Belediye Zabıtası yetkilidir.

Madde 73-Bu Yönetmelikte belirtilen kurallara aykırı hareket edenler hakkında 1608 sayılı kanunun 1. maddesi gereği 5326 Sayılı yasanın 32. Maddesince cezai işlem uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük

Madde 74-Bu Yönetmelik Bayraklı Belediye Meclisinde kabul edilmesi ve kabul kararının Bayraklı Kaymakamlığı?na gönderilmesi ile kesinleşmiş sayılmakla, mahalli gazetede ilan edilmesi ile birlikte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 75-Bu yönetmelik hükümleri, Bayraklı Belediye Başkanlığı yetkili organları ve Belediye Zabıtası tarafından yürütülür.

Yürürlükten kaldırılanlar

Madde 76-Bayraklı Belediye Meclisinin 04.06.2009 tarih ve 45/161 Evrak 22 Karar Nolu Meclis Kararı  ile yürürlüğe giren Bayraklı Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 


 

BAYRAKLI BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ YÖNETMELİĞİ  için tıklayınız 


 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN ADRES VE TELEFON NUMARALARI

                                                                                                                              
 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ               :  Şehit Hakan Uysal Cad. 1637 Sokak No: 6/1   Bayraklı    


Tel: 477 20 30  

Fax: 345 00 95